saaQaktocaa kaL

p.pu. naanaaMcyaa jaIvanaat saurvaatIcyaa kaLat jaI saMkTo AalaI %yaaMnaa naanaaMnaI QaOyaanao va SaaMtInao taoMD idlao. vaRxa jasaa }nhaLa‚ pavasaaLa‚ ihvaaLa yaa itnhI ?tuMcao Gaava isqatp`&tonao Jaolatao tsaoca naanaa kzINa p`saMgaathI Aivacala rahIlao. p. pu. naanaaMnaI saaQaktocyaa kaLat sad\gau$Mcyaa AadoSaanausaar Anaok tIqa-yaa~a kolyaa. gau$cair~at vaNa-na kolyaap`maaNao naanaaMnaI ekTyaanaoca Anaok tIqa-acyaa yaa~a kolyaa. sava- Baar sad\gau$Mvar saaopvaUna saaobat AKMD gau$naamaacaa jap krIt‚ QagaQagaIt vaOragya vaR%tI zo}na naanaa yaa~olaa inaGat. sava-p`qama naanaaMnaI kaSaIyaa~olaa jaa}na ivaSvaoSvaracao dSa-na Gaotlao. puZo naanaaMnaa samajalao kI vaaraNasaIjavaL AanaMdvana ho ArNya Aaho‚ tIqao gaaOrIhracao vaastvya Aaho.gaaOrIhr dSa-na dotat. AanaMdvana ho AitSaya GanadaT Asao ArNya haoto. idvasaa sauyaa-cao ikrNa sauwa toqao iSa$ Sakt navhto. ihMs~ Svaapdo‚ sap- yaaMcaI iBatI haotIca. prMtu naanaa inaBa-yatonao gau$maM~acaa jap krIt ArNya par krIt haoto. manaat ekca Qaavaa “kpurgaaOra dSa-na Vava”o. Acaanak AQyaa-vaaTot naanaaMnaa ek Bavya‚ idvya Aajaanaubaahu pu$Ya idsalaa. tao hatat dgaD Gao}na naanaaMnaa maarayalaa Aalaa. pNa naanaaMjavaL [tko QaOya- haoto kI to nama`tonao‚ hatat maatIcaI icamauT Qa$na %yaa pu$Yaalaa mhNaalao‚ “jyaanao doh GaDlaa tIca hI maatI. %yaaca maatIcao ho paYaaNa BagavaMtacyaa hatUna maar KaNyaacao Baagya malaa laaBat Aaho. ho eokUna tao Aajaanaubaahu pu$Ya mhNaalaa‚ “tuJaI yaa~a PaUNa- JaalaI puZo jaaNyaacao Aata karNa naahI.” naanaahI saMtuYT Jaalao.

 

EaIkRYNadSa-na

saaQaktocyaa kaLat naanaa ekda ekToca maqaurolaa gaolao. %yaaMnaI ekca manaat Qyaasa Gaotlaa‚ kI baala$pat naMdkumaar yaSaaodamaa[-caa kanha‚ baalagaaopIkaMcaa savaMgaDI‚ vasaudova–dovakIcaa baaL maI pahIna. p.pu. naanaaMnaI eoklao haoto‚ kI kQaItrI EaIkRYNa baaLgaaopaLaMmaQyao yamaunaocyaa tIravar yaotao va rasaik`Da krtao. p.pu. naanaaM EaIkRYNaacao dSa-na GaoNyaasaazI gaaokuL‚ vaRMdavana‚ maqaura‚ yamaunaocaa kaMz‚ maMidro Asao sagaLIkDo vaoDyaasaarKo ifrt haoto. tIna idvasa naanaa thana Bauk ivasa$na yamaunaocyaa tIranao ifrt haoto. svat:caa iQa@kar krIt haoto. ASaaca ]iWgna mana:isqatIt naanaa saMQyaakaLcyaa saumaaralaa yamaunaocyaa tIraSaI eka KDkavar basalao haoto. naamamaa~ saMQyaa kolaI. AMQaar haot haota. maMd‚ vaara vahat haota. AsaM#ya taro‚ caaMdNyaa‚ AakaSaat camakt hao%yaa. %yaa caaMdNyaaMcao sauMdr p`itibaMba yamaunaocyaa paNyaat pDlao haoto. naanaa satt tIna idvasa ]paoiYat haoto. inaraSa manaanao‚ yamaunaocao paNaI caMd`acyaa p`kaSaat inariKt haoto. svata:laa mhNat haoto,,,,,,,,,,,,… “Aata jar EaIkRYNaacao dSa-na Jaalao naahI tr yaa jaIvanaacaa kaya ]pyaaoga? ho SarIr yamaunaolaa Ap-Na krIna”. ASaa Avasqaot naanaa paohcalao AsataMnaa naanaaMnaa kahItrI paNyaat camakt Asalyaacaa Baasa Jaalaa. mhNauna naanaaMnaI maagao vaLUna paihlao‚ baGatat tr saaxaat\ baala$pat gaaopaLacyaa $pat cak`paiNa! sauMdr maaoripsa‚ Dao@yaat Kaovalaolao‚ Davyaa hatat baasarI‚ ]javyaa hatat paNyaacaI JaarI‚ AMgaat AMgarKa‚ kMbarolaa Qaaotr‚ sauroK Saolaa kMbarolaa baaMQalaolaa. prmaoSvaracao saainaQyaacaa saugaMQa drvaLlaa haota. tojaacao valaya EaIkRYNaacyaa maagao psarlaolao haoto. %yaa idvya p`kaSaat naanaaMcao DaoLo idpUna gaolao haoto. %yaa Ad\BaUt p`kaSaat naanaa nha}na inaGat haoto. taoca naanaaMcyaa kanaavar Sabd Aalao‚ ‘zaDo rihyaao pMDItjaI’ Asao mhNaUna svat: gaaopaL eka KDkavar ivarajamaana Jaalao. naanaaMnaa JaarItIla paNyaacao tInaca qaoMba tIqa- mhNaUna idlao. AmaRttulya tIqaa-nao naanaaMcaa tIna idvasaaMcaa ]paoYaNaaMcaa SaINa inaGauna gaolaa. naanaa mhNaalao‚ “ho maaQavaa iktI tLmaLlao vaoDyaasama ifrlao tovha dSa-na Jaalao ragavaU naka kOvalyaQaarI tumhI EaoYz kI tumacaa Ba> EaoYz” naanaa EaIkRYNaacyaa dSa-naanao tRPt Jaalao. punha kQaI hI AiWtIya pa}lao dSa-naalaa imaLtIla mhNauna punha punha namaskar krIt haoto. taoca EaIkRYNa mauit- AMt-Qaana pavalaI. Pa. pu. naanaaMnaa EaIkRYNaacao idvya dSa-na sauK laaBalao AaiNa naanaaMcaI maqaura yaa~a pavana JaalaI.

 

nama-daprIk`maa

p.pu. naanaamaharajaaMnaI EaI mad\vaasaudovaanaMdaMcyaa Aa&o nausaar nama-da prIk`maa kolaI. nama-da prIk`maa hI saMMpUNa- payaI krayacaI Asato. nama-da prIk`maocao kpI‚ jalaorI‚ $DmauMD Asao tIna p`kar Aahot. yaat jalaorI  hI sagaLyaat kzINa ASaa p`karat maaoDto. naanaa maharajaaMnaI jalaorI p`karanaoca AaplaI nama-da prIk`maa pUNa- kolaI. eKadyaa sqaLalaa naaBaIsqaana Qa$na p`dixaNaa sau$ krayacaI Asato va prt naaiBasqaanaalaa yao}na kZ[- k$na nama-da prIk`maa pUNa- krayacaI Asato. naanaaMnaI naomaaD yaa sqaanaalaa naaiBasqaana maanaUna nama-da pirk`maa AarMBalaI. nama-da prIk`maocao inayama kDk Asatat. eka izkaNaI tIna idvasaaMpoxaa mau@kama nasaavaa. prIk`maot kQaIhI AnnaasaazI yaacanaa krayacaI nasato. KaoTo baaolaayacao nasato. satt nama-da maata DaoLyaasamaaor AsaavaI. nama-docaa iknaara saaoDu nayao. AavaSyak Aaho tovaZoca saamaana Gyaayacao. naanaaMnaI f> tIna vastU saaobat Gaotlyaa. paNyaasaazI laaoTa‚ ek Qaaotr‚ paMGarayalaa ek ]prNao. naaiBasqaana naomaaD yaa izkaNaalaa Qa$na naanaa nama-da prIk`maa krIt haoto. nama-da p`dixaNaa krtanaa naanaaMcaa idnak`ma Asaa haota. satt gau$maM~acaa jap krIt sakaLI naanaa nama-docyaa iknaar\yaanao p`dixaNaolaa AarMBa krIt. vaaTot kaoNaI Kayalaa idlao trca Kat. AnnaasaazI yaacanaa krIt nasat. saaMjavaoLI eKado do}L ikMvaa maz Asao gaazUna ra~Bar mau@kama krIt. nama-da prIk`maa krtaMnaa naanaaMnaa GanadaT jaMgalaatUna sauwa jaavao laagat Asao. naanaa ekda prIk`maa krIt Asatanaa eka mazat Aalao. toqaIla mahMtalaa ivacaa$na naanaaMnaI mazat mau@kama kolaa. mahMtanao pNa naanaaMnaa AanaMdanao mau@kamaalaa prvaanagaI idlaI. naanaaMcyaa Aadraitqyaat kahIhI kamaI pDu idlao naahI. naanaaMnaI daona idvasaanaMtr maz saaoDNyaacao zrivalao prMtu‚ mahMt naanaManaa maz saaoDu Vayalaa tyaar navhta. %yaacyaa manaat haoto‚ kI %yaacyaanaMtr naanaaMnaa mazacao ]<traiQakarI mhNauna naomaavao. p. pu. naanaa saMkTat saapDlao. naanaa manaat ivacaar k$ laagalao kI nama-damaata pirxaa Gaot Aaho. Aata yaa saMkTatUna baahor k sao pDayacao?  tIna idvasaaMpoxaa eka izkaNaI mau@kama kolaa tr prIk`maocaa inayama BaMga hao[-la. p. pu. naanaaMnaI manaat ek yaui> yaaojalaI va mahMtalaa ivanaMtI kolaI  kI ‚ “ maI mazacaa mazaiQaptI hao[-la‚  prMtu Aaja Bajana‚ ikt-naacaa  kaya-k`ma kravaa. mahMtanao naanaaMcaI [cCa maanalaI. BajanaacaI vyavasqaa kolaI.ra~I Aajaubaajaucyaa gaavaatIla Anaok saaQausaMt Bajanaalaa Aalao. naanaaMnaI pNa ihndusqaanaI pdalaa gaa}na Bajana mhTlao. maQyara~I mahMtaMnaI sagaLyaa saaQaUMnaa BaaMga idlaI .sava- saaQau BaaMgaocyaa naSaot tr kaoNaI Jaaopot AsataMnaa naanaaMnaI mahMtalaa ivanaMtI kolaI‚ “ maI baih-idSaolaa jaa}na yaotao.”  Asaoooo mhNaUna ra~I tInacyaa saumaarasa nama-dojavaL pLt PaLt naanaa Aalao.sagaLIkDo kaLaoK psarlaa haota. inamau-naYya Baaga haota. trI inaBa-yapNao naanaaMnaI nama-docyaa paNyaat ]DI GaotlaI. nama`pNaanao nama-dolaa namaskar kolaa va mhNaalao‚ “ho nama-damaa[- KaoTo baaolaNao Baaga pDlao Anyaqaa va`tBaMga Jaalaa Asata.”  tIqaUnaca mahMtalaa namaskar kolaa va manaaomana %yaacaI pNa xamaa maaigatlaI.Aaolyaa vas~aMnaIca puZo kaozoSvarajavaL Aalao. p.pu.naanaaMcaI sadugau$vacanaaMvarcaI inaYza va %yaaMnaa idlaolaa Sabd paLNao (aca inaQaa-ranao naanaaMnaI nama-da prIk`maotIla saMkTaMnaa taoMD idlao. SaUlapaNaoSvarajavaL BayaMkr daT Asao jaMgala haoto. nama-daprIk`maa to krtaMnaa par kravao laagat haoto. AnnaasaazI yaacanaa krta yaot navhtI. samPUaNa- maaga-kaTakuTyaaMcaa‚ ihMs`~ Svaapdo yaaMcaI iBatI trI sad\gau$Mcaa AaiSa-vaa-d va QaOya- yaa baLavarca naanaa prIk`maa krt haoto. ArNyaatIla AaidvaasaIjamaatItIla iBalla ho kaoNaI vaaTsa$ idsalaa tr %yaacyaa javaLcao Qana‚ saamaana lauTUna Gaot %yaalaa tIr kamaTyaanao maarIt. prMtu naanaaMsaarKa saaQak Asaola tr to Aaplyaa javaLcao iSaQaa saamaana do}na prIk`maolaa madt krIt. %yaaMcaa Aadr sa%kar krIt. p.pu. naanaa prIk`maot nama-docaa iknaara‚ maMdIr‚ maz‚ ikMvaa kQaI kahIca imaLalao naahI tr eKaVa vaRxaacaa AaQaar Gaot naanaa ra~ kaZIt. puZo nama-da prIk`maa krtaMnaa isannaaor yaa gaavaI Aalao. isannaaor ho ek lahanasao baoT Aaho. tIqao Anasauyaa maatocao saundr maMidr Aaho. tIqao tIna idvasaaMcao naanaaMnaI EaIgau$carI~ paoqaIcao parayaNa kolao.Anasauyaocaa AavaDIcaa iKcaDIcaa naOvaoV daKvaUna p`sanna kolao.%yaaca gaavaat icadanaMdsvaamaI mhNaUna ek ivaBaUtI haotI. %yaaMcyaa AaEamaat jaa}na %yaaMcaI pNa dSa-na–BaoT GaotlaI. %yaaca gaavaat nama-docyaa GaaTajavaL ek SaMkracao maMidr haoto tIqao saMQyaakaLcyaa saumaarasa mau@kamaalaa Aalao. p.pu. naanaa Aaplao Aasana zo}na maMidracyaa AaoTyaavar basalao haoto. saaobat gau$maM~acaa AKMD jap caalauca haota. itnhIsaaMjaolaa pujaarI tolavaat laavaayalaa Aalaa. tovha naanaaMnaa mhNaalaa‚ Aata AapNa jaavao. “ ho maMidr mau@kamaalaa caaMgalao naahI. [qao ra~I Bautacao vaastvya Asato. Aaja pya-Mt jao kaoNaI rahIlao %yaaMcao f> saamaana ]rlao.’’ tovha naanaa mhNaalao‚ “%yaa Bautanao Aata pya-Mt AnaokaMcao p`aNa Gaotlao. %yaat malaa PaNa maarola pNa hI jaagaa maI saaoDNaar naahI.’’  ina$paya hao}na pujaarI inaGauna gaolaa. nama-docyaa GaaTajavaLcaa inama-nauYya Asaa pirsar haota. ra~ JaalaI haotI. sagaLIkDo AMQaar psarlaa haota. ASaa BayaaNa vaatavarNaaMt sad\gau$maM~aMvar dRZ ivaSvaasa zovaIt‚ gau$maM~acaa jap krIt‚ naanaa %yaa maMidrat AaEayaalaa qaaMbalao haoto. tovaZyaat naanaaMnaa maMidrat kuzlaa trI Aavaaja Aalaa. dNadNa pavalao TakIt kaoNaI naanaaMjavaL yaot haoto. tI AakRtI Aak`aL‚ ivak`aL ASaI haotI. tI AakRit yaot AsataMnaa AgnaIcyaa jvaaLa javaL yaot hao%yaa. kaoNaIhI baoSauw hao}na pDavao Asao to dRYya haoto. %yaacyaa hatat i~SaUL haoto. %yaa i~SauLanao naanaaMnaa maarayacaa p`ya%na krIt haota. prMtu naanaaMcyaa saBaaovatI  sad\gau$maM~acao jao kvaca haoto to BaodUna naanaaMjavaL yaoNyaasa tao samaMQa Asamaqa- haota. %yaamauLo tao AQaIkca icaDlaa haota va naanaaMnaa iBavavaU laagalaa va mhNaalaa‚ “Aasana saaoDUna yaavao. naahItr jaagaovarca igaLUna TakIna.’’  prMtu naanaamaharaja mauLIca Gaabarlao naahI. naanaaMcaa QaOya-dUga- ASaahI pirisqatIt Aivacala rahIlaa. naanaaMnaI %yaa saMmaMQaalaa mhTlao‚ “ jao kaoNaI Aaho %yaanao samaaor yaavao. Asaa AaDUna p`har k$ nayao.’’ tovha tao ba`mhsamaMQa naanaaMnaa SarNa Aalaa. %yaanao eka vaRwacaa Aakar Gaotlaa va mhNaalaa  “maaJyaahatUna Anaok papo GaDlaI. maI AnaokaMcao p`aNa Gaotlao. malaa yaatUna Aata mau> kra. Aaja pya-Mt AnaokaMnaa ivanaivalao‚ prMtu %yaaMnaa to jamalao naahI. tumacyaa AMgaI AlaaOOOikk ASaI Sai> idsato. malaa mau> kra.’’ naanaaMnaI AaplyaajavaLcaI ivaBauit %yaalaa laavaayalaa idlaI. va nama-dot Aaplao SarIr Ap-Na krayalaa saaMigatlao. ba`mhsaMmaQaanao %yaa p`maaNao kolao. vaIja kDaDlyaasaarKa Aavaaja Aalaa. naanaaMnaI  Aaplyaa idvya Sa>Inao ba`mhsaMmaQaalaa maui> idlaI. dusaáyaa idvaSaI pujaarI naanaaMnaa baGauna AaScaya-cakIt Jaalaa. p.pu.naanaa pujaaáyaalaa mhNaalao‚  “Aata mau>pNao maMidrat rhavao. Aata [qao ksalaohI Baya rahIlao naahI.” gaavaatIla laaokaMnaI %yaa maMidracaa ijaNaao-war kolaa. puZo Anaok yaa~aMcaI gadI- %yaa maMidrat vaaZu laagalaI. naanaaMcyaa prIk`maot ASaI iktItrI saMkTo AalaI. svaamaIsad\gau$vaMr naanaaMcaa AZL ivaSvaasa va svaamaIsad\gau$Mcao naanaaMvar Asalaolao kRpaC~ yaaMcaa [tka saundr samanvaya [qao saaQalaa haota‚  kI %yaaMnaI pirk`maot Aalaolyaa saMkTaMnaa taoMD idlao. ParIk`maa krtaMnaa p. pu. naanaa puZo SaulapaNaoSvaracyaa jaMgalaat Aalao. tIna idvasa naanaa satt caalat haoto. tIna idvasa naanaaMnaa kahIca Kayalaa imaLalao naahI. p. pu. naanaaMcaI kayaa AgadI xaINa hao}na gaolaI haotI.caalaNyaacao baL ]rlao naahI. AnnaasaazI yaacanaa kolaI tr inayamaBaMga Jaalaa Asata. ASaa vaoLI naanaa ra~ JaalaI AsataMnaa eka vaRxaajavaL Aasaáyaalaa basalao haoto. ]paoYaNaanao naanaaMnaa glaanaI AalaI haotI. ASaavaoLI AlaMkaraMnaI naTlaolaI ASaI ek idvya s~I AalaI. tIcyaa Dao@yaavar duQaanao BarlaolaI ek CaoTISaI kLSaI haotI. tI naanaaMnaa mhNaalaI‚ “PaMDItjaI Aap qak gayao. laayaa Aapko ilayao duQa. iBajavaayaa rajaajaI nao yahako.’’ Asao mhNauna xaNaat tI s~I gauPt JaalaI. Pa. pu. naanaaMnaI  AaoLKlao Pa`%yaxa nama-da maata s~Icyaa $pat AalaI. nama-da maa}laIlaa KraoKr Aaplyaa Ba>aMcaI iktI kaLjaI Asato. Asao mhNaUna naanaaMnaI nama-docao stutIpr gaIt gaayalao. to Asao… Qanya Qanya nama-damaa[- a tuJyaa dSa-naoM kRtaqa- Aa[- a naanaavaR<aI tllaIna hao[- a mauKo caalalao stvana itcao  sadOva taoYaaonaI svaBaava ica<toM a EaI nama-do doiva namaao namasto aa1aa laxaavaQaI tairsaI jaIvamaa~o a tUM inama-lao  ina%ya jaLIM piva~ a naIlaambarI rmya inasa-gakanto a EaI nama-do dovaI namaao namasto aa2aa manaisvanaI caMcala tIva`vaogaa a jalap`patoM kir Aid`BaMgaa a tU dugQaQaaro sauivaSaalamaUto- a EaI nama-do doiva namaao namasto aa3aa tuJyaa tTIM vaasa kraonaI Sauwo a saMtuYTlao isawmaunaI p`saadoM a isawoSvarI [-iPsat saaQakaM do a EaI nama-do dovaI namaao namasto aa4aa tuJyaa gaMBaIro salaIlaI p`SaaMt a ina:SaoYa hao[- kiladah SaaMt a SauBaMkro  ina%ya AqaaMganaIro a EaI nama-do dovaI namaao namasto a pirk`maa AacairtatI Baavao a‚ dOvaI tuJao $p tyaaM idsaavaoM a  saaxaat tUM maa}laI AnnapUNao- a EaI nama-do doiva namaao namasto a aa6aa p.pu. naanaaMnaI naMtr tI duQaacaI cavaI- mauKalaa laavalaI va to maQaur AmaRtasaarKo dUQa ip}na naanaa tRPt Jaalao. jyaa BaaMDyaat nama-donao dUQa AaNalao haoto to saaonyaacao BaaMDo haoto. to BaaMDo jar zovaUna Gaotlao tr tI kRtGnata hao[-la Asao mhNauna nama-dolaa namaskar krIt to BaaMDo tIlaa Ap-Na kolao. puZo ekda nama-donao naanaaMnaa fLaMcaI gaaoD ASaI raSaI AaNauna idlaI. ASaI nama-da maata Ba@taMcaI kzaor prIxaa Gaoto to prIp@va saaQanaa phaNyaasaazI. saMkT Aalao tr inaBa-yatonao %yaalaa taoMD doNyaacaI xamata doto. va Ba@taMnaa rmya Asao AnauBava do}na AanaMdI krto. naanaaMnaI naMtr ga$DoSvarI jaa}na sad\gau$Mcao dSa-na Gaotlao. tIqao tIna idvasa  mau@kama kolaa. sad\gau$Mcaa AaiSavaa-d Gaotlaa. naaiBasqaana naomaaD yaoqao jaa}na va kZ[- k$na nama-da prIk`maa pUNa- kolaI. yaa kqaot eka gaaoYTIcaa baaoQa haotao tao Asaa‚ saMt ho AMQaEawovar ivaSvaasa zovat naahI [qao p. puu. naanaaMcyaa jaagaI kaoNaI saamaanya maaNausa Asata tr kdaicat\ pujaaáyaacyaa mhNaNyaanausaar ivaSvaasaUna %yaa maMidrat vaastvyaalaa ikMvaa Gaaba$nahI rahIlaa nasata. ParMtu Kro saMt ASaa kqaaMvar ivaSvaasa zovat naahI. Kroca kahI vaa[-T p`vaRi<a AsatIla tr Aaplyaa Sa@tI nao dUr krayacaI %yaaMcyaa maQyao xamata Asato. dusaro naanaaMmaQyao ASaI Sa@tI  haotI kI‚ %yaaMcyaa %yaa idvasaacyaa vaastvyaanao %yaa ba`mhsaMmaQaacyaa vRa%tIthI badla Jaalaa kI %yaalaa Aaplyaa kRtIcaa pScaatap Jaalaa AaiNa %yaa maMidracaa kayaapalaT Jaalaa.

 

Pa. pu. naanaamaharajaaMcyaa baid`naaqa va kodarnaaqa yaa~a

p. pu. naanaa maharaja ekda ekToca pya-Tna krtanaa bad`InaarayaNaacyaa yaa~olaa gaolao. baid`naaqa ho ihmaalayaacyaa payaqyaaSaI vasalaolao EaIivaYNaucao saundr Asao dovaalaya Aaho. inasaga-saaOMdyaa-nao naTlaolao baid`naaqa ho AitSaya rmya izkaNa Aaho. ihmaalayaacyaa pva-trajaIMcaI ]Mca‚ ]Mca‚   SauBa` iSaKroo pahUna Asao vaaTtojaNau kahI to AakaSaalaa jaa}na iBaDlaolao Aahot. sagaLIkDo Qauko psarlaolao Asato. maMd maMd vaara saugaMQa psarvaUna vahat Asatao. dovadar‚ icanaar vaRxaaMcyaa raMgaaMnaI Ajaunaca saaOMdyaa-t Bar TaklaI Aaho. bad`InaarayaNaacao dSa-na va pujaaivaQaI k$na naanaa puZo maanasasaraovarakDo jaayalaa inaGaalao. tovha %yaaMnaa kaoNaI trI saaMigatlao kI AanaMdQaama ho caarIQaama yaa~aMmaQaIla AitSaya piva~ va rmya izkaNa Aaho. naanaaMnaa samajalao kI‚ Anaok maha%mao‚ saaQau‚ tpsvaI AanaMdQaama yaoqao AjaunahI saaQanaa krtat. va BaagyavaMtanaa dSa-na dotat. AanaMdQaamaalaa jaaNyaacaa maaga- AitSaya kizNa haota. trI sauwa naanaa drDI TaLUna‚ bafa-cCdIt rs%yaatUna maaga- kaZIt jaat haoto. AitSaya inar\manauYya Asaa Baaga haota. naanaa Asaoca maaga- k`maIt AsataMnaa naanaaMnaa ek gauMfa idsalaI. naanaa  QaITpNao puZo gauMfomaQyao Aat gaolao. tIqao naanaaMnaa  ek maha%maa &anasqa basalaolao idsalao. %yaaMcaI maud`a AitSaya tojasvaI haotI. javaL jaa}na naanaaMnaI maha%myaaMnaa namaskar kolaa. va Aaplyaa javaLcao badama‚ daNao maha%myaaMsamaaor zovalao. tovha to tpsvaI AaScaya-cakIt maud`onao naanaaMkDo baGat haoto. va manaat ivacaar krIt haoto evaZyaa kzINa maagaa-MnaI ha maanava [qao ksaa kaya paohcalaa. to  naanaaMnaa mhNaalao “baccaa tuma yaha kha Aayao? caT\TI ka  rasta Baula gayao? Aamhasa naarayaNa dotao. prt nyaavao zovalaolao. Aata mau@kamaalaa jaavao. [qao ihMs~SvaapdaMcaa vaavar Asatao.’’ dSa-naanaoca Qanyata maanaUna naanaa prt Aalao. puZo yaaca yaa~ot naanaaMnaI  kodarnaaqaacao dSa-na Gaotlao. kodarnaaqaacyaa dSa-naanao tRPt Jaalyaavar naanaaMcyaa manaat Aalao‚ yaaca maagaa-naopuZo jaa}na gaMgaao~Icao dSa-na Gyaavao. naanaa saara Baar sad\gau$Mvar saaopvaUna payaIca gaMgaao~Icao dSa-na Gyaayalaa inaGaalao. eka izkaNaI caalat AsataMnaa naanaaMnaa daona maaga- laagalao. %yaatIla ekca maaga- naanaaMnaa inavaDayacaa haota. prMtu naanaaMnaI caukIcaa maaga- inavaDlaa. naanaa ekToca %yaa inama-nauYya ASaa jaMgalaacyaa maagaa-tUna jaat haoto. tao maaga- AitSaya KDkaL va BayaMkr Asaa  ]tarmaaga- haota. rsta farca A$Md haota. Aajaubaajaulaa baGaavao tr DaoMgar‚ dryaa iSavaaya kahIca idsat navhto. gaMgaao~Icaa maaga- SaaoQata SaaoQata saMQyaakaL JaalaI.SaovaTI qakuna naanaa kaoNaI yaa~ok$ idsaola yaa AaSaovar [kDo itkDo baGat haoto. tao tovaZyaat qaaoDyaa dUr AMtravar naanaaMnaa ek gauMfa idsalaI. maaozyaa AaSaonao naanaa %yaa gauMfojavaL gaolao. naanaa jasao gauMfojavaL gaolao‚ toqao %yaaMnaa daona maaozo vaaGa idsalao.manaat mhNaalao‚  “ Aata AaoZvalao Kasa marNa.’’ Asao mhNauna naanaaMnaI sad\gau$Mcyaa naavaacaa Qaavaa kolaa. tovaZyaat naanaaMnaa gauMfocyaa Aat manauYyaakRit idsalaI. gauMfotIla vya>Ilaa pNa naanaaMcyaa Asait%vaacaI caahula laagalaI. %yaaMnaI %yaa vyaaGa`aMnaa dur haoNyaacaa AadoSa idlaa. vyaaGa`pNa ku~o jasao maaNasaacyaa Aa&op`maaNao vaagatat tsao vaagat haoto. va to dUr Jaalao. naanaaMnaI %yaa gauhot p`vaoSa kolaa. naanaaMnaa Aat ek tojasvaI Asao maha%maa basalaolao idsalao. %yaaMcyaa DaoLyaat ivalaxaNa Asao toja haoto. $phI Bavya Asao haoto.%yaaMcao kosa jamaInavar laaoLt haoto. papNyaaMcao kosa jaimanaIpya-Mt vaaZlao haoto. maha%myaaMnaa  naanaaMkDo baGaNyaakrta %yaaMcyaa  papNyaaMcao kosa maagao kravao laagalao. gauMfot i~SaUL va KDavaaiSavaaya dusaro kahIca Asao saaih%ya navhto. ek QaunaI poTlaolaI haotI. tIcaa qaaoDa ]jaoD %yaa gauhot haota. %yaa maha%myaaMnaI naanaaMnaa saMskRtmaQyao kaoNa tU va ksaa kaya Aalaasa. ASaI ivacaarNaa kolaI‚ prMtu qaklyaamauLo naanaaMcyaa taoMDuna SabdhI fuTt navhto. va thanaonao naanaaMcyaa GaSaalaa kaorD pDlaI haotI. naanaaMnaI maha%myaaMnaa paNaI maaigatlao.tovha maha%myaaMnaI gauMfocyaa iBaMtItUna CaoTasaa paYaaNa tukDa kaZlaa. %yaa BaagaatUna Sauw Asao gaMgaocao paNaI Aalao. tovha maha%maa  mhNaalao “Pyaavao gaMgaocao yaqaocC paNaI”  naanaa gaMgaocao paNaI Pyaayalao. naanaaMnaI maha%myaaMnaa saaMigatlao kI %yaaMnaa gaMgaao~Ilaa jaayacao Aaho. tovha maha%maa mhNaalao ‚ “Aata far ra~ JaalaI Aaho. gaMgaao~Ilaa jaaNao yaoqaUna far kzINa Aaho.gaMgaao~I yaoqaUna Kup dUr Aaho. maI AapNaasaazI kahI Kayalaa Gao}na yaotao’’. maha%myaaMnaI vyaaGa`aMnaa bajaavalao‚ “Aaja AaplyaakDo AitqaI Aalao Aahot %yaaMcao rxaNa kravao.” Asao mhNauna maha%maa gauMfobaahor pDlao. qaaoDyaaca vaoLat prt Aalao. %yaaMnaI %yaaMcyaa saaobat ek kMd AaNalaa haota. tao %yaaMnaI BaajaNyaasaazI QaunaIvar zovalaa. to maha%maa naanaaMnaa saaMgau laagalao kI to ek Wapar yaugaatIla mahaBaart yauw KoLlaolao ek saOinak haoto. EaIkRYNaalaa paihlaolao‚  EaIkRYNaacyaa Aa&ova$na %yaaMnaI ihmaalayaacaI ASaI gahna vaaT QarlaI. inama-nauYya ASaa jaMgalaat tpalaa basalao Aahot. baahorcyaa jagaaSaI kahIca saMbaMQa naahI. iktI hjaar vaYao- JaalaI yaacao kahIca &ana naahI.  idvya maM~ EaIkRYNaanao idlaa mhNauna yaoqao  tpalaa basalao Aaho. baahorcyaa ivaSvaaba_la kahIca maahIt naahI. SaaMtpNao samaaQaIt to kaL Gaalaivat haoto. kaoNaI maanava yaoqao yao} nayao mhNaUna daona vaaGa paLUna zovalao Aaho. Asao svat:ivaYayaI baaolauna Jaalyaavar maha%maa naanaaMnaa mhNaalao‚  “tumacyaa sad\gau$MnaI tumhalaa yaoqao pazivalao Aaho.” maha%myaaMnaI p. pu.naanaaMnaa ivanaMtI kolaI‚  “ tumacaI kaya [cCa Aaho to saaMgaavao’’ p. pu.naanaa mhNaalao ‚ “ ]pinaYadaMmaQyao sat\ icat\ AanaMdacao jao sva$p saaMigatlao Aaho‚ to samajaavaUna saaMgaavao.’’ tovha %yaa maha%myaManaI  naanaaMnaa Asa\Kilat saMskRtmaQao ]pinaYadaMmaQyao jao sat\ icat\ AanaMdacao sva$p samajaavaUna saaMigatlao Aaho to samajaavaUna saaMigatlao. naanaa saaMgat haoto %yaaMcao vaaNaIvar AitSaya p`Bau%va haoto.saaxaat\ svaanauBavaacao baL %yaaMcyaa vaaNaIlaa haoto. puraNaatIla daKlao dot p`%yaokacaa Aqa- samajaavaUna saaMgat haoto. Asao ]%trra~ hao[pyaM-t %yaa maha%myaaMnaI naanaaMjavaL p`vacana kolao. ASaa ekaMt vaatavarNaat‚ jagaapasaUna dUr ra~Icyaa vaoLI  naanaa %yaa maha%myaaMcyaa gauMfot jaNaukahI vaodmauit- vaodaMcao Aqa- samajaavaUna saaMgat Aaho Asao samajaUna Aa%maanaMdI Daolat haoto. maha%maa naanaaMsaarKa Eaaota imaLalaa mhNauna samaaQaana  pavat haoto. naanaa mhNat Asat  “naMtr ik%yaok p`vacana eoklao pNa %yaa maha%myaaMcaI sar kaoNaalaaca naahI.’’ ]<ar ra~ JaalyaaMnaMtr maha%myaaMnaI Aaplyaa p`vacanaalaa qaaMbavalao. naanaaMnaI maha%myaaMcyaa idvya pavalaaMnaa saaYTaMga namaskar kolaa. AaiNa svat:laa Qanya maanalao. PauZo ]%tra~ saMplyaanaMtr maha%myaaMnaI QaunaIvar Baajat Asalaolyaa kMdatlaa AvaGaa ekca Gaasa naanaaMnaa Kayalaa idlaa va mhNaalao‚ “ evaZaca puro... ’’ puZo KraoKr naanaaMnaa Aaz idvasa Bauk laagalaI naahI. naanaa gaMgaocao paNaI Pyaayalao. va mhNaalao‚ “baro Jaalao vaaT cauklaao’’ tovha maha%maa naanaaMnaa mhNaalao‚  “hI saarI yaaojanaa tumacyaa gau$rajaaMcaI Aaho.’’ Asao mhNauna maha%myaaMnaI p.  pu. naanaaMnaa ivacaarlao‚  “Aata kaozo jaala’’ tovha naanaa mhNaalao‚  “ gaMgaao~Ilaa jaavayaacao Aaho.” tovha maha%maa naanaaMnaa mhNaalao‚ “gaMgaao~I yaoqaUna Kup dUr Aaho. maaJyaa pavalaaMnaa Qaravao. va DaoLo imaTavao. maI saaMigatlyaavar DaoLo ]GaDavao. maQyaoca DaoLo ]GaDlao tr kuzo trI pva-taMmaQyao pDala.”. Pa. pu. naanaaMnaI punha ekda %yaa AlaaOikk ASaa carNa kmalaaMnaa namaskar kolaa. va maha%myaaMcyaa pavalaaMnaa Ga+ QarIt  DaoLo imaTlao. jaovha kanaavar Sabd Aalao‚  “]GaDavao nao~’’ tovha naanaaMnaI DaoLo ]GaDlao. naanaaMnaI DaoLo ]GaDuna paihlao tr naanaa gaMgaao~Ivar Aalao haoto. Anaok yaa~ok$ gaMgaovar snaanaakirta Aalao haoto. naanaa sad\gau$Mnaa manaaomana namaskar k$na mhNat haoto ho svaPna kI sa%ya Aaho. ho gau$rayaa‚ qaaor tuJaI maayaa ! ASaI naanaaMcaI baid`naaqa‚ kodarnaaqa yaa~a idvya ASaI maha%myaaMcaI dSa-nao hao}na par pDlaI.

      

p. pu. naanaamaharajaaMcyaa igarnaar yaa~otIla Ad\Baut p`saMga

saaQaktocyaa kaLatIla p`%yaok yaa~a EaI. naanaaMnaI sad\gau$ Aa&onausaarca kolyaa. naanaaM ekToca tIqa- yaa~aMnaa inaGat. p`%yaok yaa~ot gau$maM~acaa AKMD jap hIca KrI naanaaMcaI saaobat AsaayacaI. Pa. pu. naanaaMnaI sad\gau$laa AaLivat p`%yaok tIqa-sqaanaat toqaIla tIqa-rajaacao dSa-nasauK p`aPt k$na Gaotlao. tIqa-yaa~ot sad\gau$MnaI  naanaaMnaa rmya‚ Ad\Baut Asao AnauBava do}na sauKivalao Aaho. naanaa  sad\gau$Mcaa AaiSa-vaad Gao}na igarnaar yaoqaIla d<asqaanaacao dSa-na Gyaayalaa gaolao. igarnaar ho gaujarat p``aMtatIla jaunaagaZ saMsqaanaatIla  ]Mca pva-ta varIla d<aacao p`isaw Asao izkaNa Aaho. pva-tacyaa maaqyaavar d<aaMcao sqaana Aaho. naanaaMnaI ]Mca pva-t caZUna sad\gau$ d<aaMcao dSa-na Gaotlao. prMtu igarnaar pva-ta SaojaarIca ek duga-ma Asao sqaL haoto. %yaa duga-ma sqaLacao  rhsya Asao haoto kI‚  kI p`%yaxa navanaaqaaMcaI sagaLI saaQanaa %yaa sqaLI JaalaI haotI. Asao to Ad\Baut izkaNa haoto. naanaaMnaa to baGaayacaI [cCa haotI. navanaaqaaMcao saaQanaa sqaana ho hI sqaL igarnaar pva-tap`maaNao ]Mca pva-tacao Asaoca izkaNa haoto. naanaaMnaI payaqyaajavaL vastIlaa rhat Asalaolyaa vyai>Mnaa toqao jaaNyaacaa maaga- kaoNata Aaho. va ksao jaavayaacao yaaba_la ivacaarNaa kolaI. prMtu sagaLyaaMnaI naanaaMnaa saaMigatlao kI‚ ‘AamhI eoklao Aaho kI navanaaqaaMcaI saaQanaa yaaca sqaLI GaDlaI Aaho‚  kaoNaalaa maa~ jaatanaa AamhI pahIlao naahI‚ pva-tacyaa maaqyaavar jaayalaa ivaiSaYT Asaa maaga- naahI. jaaNyaacaI vaaT AitSaya ibakT Aaho. inama-nauYya Baaga Aaho. iSavaaya Aat jaataMnaa jaMgalaI p`aNaI yaaMcaI iBatI Aaho. kaoNaI ]cca saaQakca Aajapya-Mt gaolao Aahot Asao eokIvaat Aaho. naanaaMnaI ekca Qyaasa Gaotlaa‚  jaIqao navanaaqaaMcaI saaQanaa GaDlaI Asao ho piva~ izkaNa baGaayacao. manaaomana sad\gau$laa namaskar k$na naanaa sad\gau$ maM~acaa jap krIt to navanaaqaaMcao izkaNa baGaNyaasaazI %yaa ]Mca pva-tacaa kDa caZayalaa laagalao. naanaa iktItrI  vaoL tao pva-tacaa ]Mca kDa caZt haoto. }na kDk taplao haoto‚  duparcaI vaoL haotI. AQaa- pva-t naanaa caZuna Aalao haoto. prMtu %yaa puZIla maaga- naanaaMnaa saapDt navhta. Ajauna maaqyaapya-Mt jaaNyaasa baraca AvakaSa haota. baroca AMtr caalauna JaalyaamauLo  EaI naanaa  qakuna gaolao haoto. yaaogya maaga- saapDt nasalyaamauLo naanaa inaraSa Jaalao. ASaa Avasqaot naanaa eka drDIvar basalao. dSa-naaivanaa maaGaarI prtNyaacaI naanaaMcaI [cCa navhtI. kaoNaI manauYyamaa~ idsaola mhNauna caaOfor naanaa baGau laagalao. naanaaMnaa %yaa BayaaNa ekaMt izkaNaI kaoNaIhI icaTpaK$sauwa idsat navhto. naanaaMnaI ekca inaScaya kolaa saMpUNa- idvasa ]laTlaa trI caalaola prMtu dSa-naGaotlyaa ivanaa [qauna maaGaarI prtayacao naahI. naanaaMnaI sad\gau$Mcao smarNa kolao va ivanaivalao‚ ‘ho sad\gau$ pva-t caZNyaasaazI baL dyaavao.’  Pa. pu. naanaa ASaI sad\gau$MjavaL ivanavaNaI krt AsataMnaa ek SauBa` vas~ prIQaana kolaolaI ek vya>I naanaaMjavaL AalaI. %yaa vya>Inao AMgaat paMZrI baMDI GaatlaI haotI  va kmarolaa paMZrI lauMgaI haotI. hatat ek CDI  haotI. tI Gao}na naanaaMkDo ragaanao iSavyaa dot AalaI AaiNa naanaaMnaa mhNau laagalaI‚ “ payaat kDa caZNyaacao baL nasataMnaa kSaalaa [qavar Aalaa”. Asao mhNauna naanaaMnaa CDInao maa$ laagalaI. naanaaMnaa to navanaaqaaMcao saaQanaasqaana phayacaoca haoto. %yaamauLo naanaa SaaMtpNao maar va iSavyaa sahna krIt haoto va ivanaivat haoto‚ ‘malaa navanaaqaaMcao saaQanaasqaana baGaNyaasaazI maaga- daKvaavaa. dSa-naa iSavaaya maI maaGaarI prtNaar naahI.’ kahI vaoLanao %yaa vya>Icaa ragaacaa Bar Aaosarlaa. %yaa vya>Inao naanaaMnaa %yaaMcao payaaMnaa Qarayalaa saaMigatlao. naanaaMnaI t%prtonao %yaa vya>Icyaa  pavalaaMnaa Qarlao. naanaaMnaI manaaomana AaoLKlao sad\gau$kRponao p`%yaxa AvaQautca sahayyaalaa Aalao Aahot. naanaaMnaa xaNaat AvaQautaMnaI %yaa pva-tacyaa maaqyaavartI macCIMd`naaqaaMcyaa QaunaIjavaL AaNaUna saaoDlao. va AvaQaut mautI- gauPt JaalaI. Pa. pu. naanaa AtIva AanaMdanao tI macCIMd`naaqaaMcaI  QaunaI DaoLyaat saazvat haoto. tI macCIMd`naaqaaMcaI QaunaI p`jvalaIt haotI. naanaaMnaI QaunaI javaL jaavaUna %yaatIla AMgaara Aaplyaa mastkalaa laavalaa. Pa. pu. naanaaMnaa %yaa izkaNaI javaLca navanaaqaaMcaI piva~ ASaI  Aasanao maaMDlaolaI idsalaI . jaNau kahI navanaaqaaMcao saaQanaa sqaana AsalyaacaI to saaxa dot haoto. sad\gau$kRpocaI jyaacyaa jaIvanaat phaT haoto %yaalaa sadgau$ ksao AMtbaa-( saaMBaaLtat hoca yaa p`saMgaat idsauna yaoto. prIp@va saaQanaa Asaola tr iSaYyaalaa sad\gau$Mcyaa sahayyaasaazI  huMkaravao laagat naahI sad\gau$ca iSaYyaasaazI QaavaUna yaotat yaacao mauit-maMt ]dahrNa mhNajao naanaamaharaja. Pa. pu. naanaa ]cca saaQak haoto. %yaamauLoca AvaQautaMcyaa sahayyaanao to navanaaqaaMcao saaQanaasqaana pahu Saklao. p. puu. naanaa tRPt manaanao tI macCIMd`naaqaaMcaI QaunaI nayanaat saazvaUna %yaa pva-tacaa kDa ]trt haoto. yaaca yaa~ot naanaaMnaa ASva%qaamyaanao dSa-na idlao. naanaa pva-tacaa kDa ]t$na yaot haoto. %yaavaoLI naanaaMnaa ek ]Mca va iQaPpaD SarIryaYzIcaI vya>I idsalaI. tI naanaaMjavaL AalaI . va naanaaMnaa ivanaMtI k$ laagalaI‚  “tola Aqavaa laaoNaI Asaola tr Vavao paMqasqaalaa .’’ naanaaMjavaL laaoNaI va saaKr haotI. tI %yaaMnaI %yaa vya>Ilaa idlaI. tIca vya>I naanaaMnaa ASva%qaamaa Asao naaMva saaMgaUna xaNaat gauPt JaalaI. naanaa AaScayaa-nao phatca rahIlao. klaIyaugaat ASva%qaamaa AjaunahI SaapIt jaIvana jagat Asatao. inaja-na xao~aMmaQyao %yaacaa saMcaar Asatao. AiQakarI vya>IMnaa dSa-na dotao. mhNaunaca ASva%qaamyaanao naanaaMsaar#yaa AiQakarI vya>Ilaa dSa-na idlao. naanaahI %yaa Ad\Baut ASaa AnauBavaanao Qanya pavalao. naanaa yaaca yaa~ot DaoMgar ]t$na yaot haoto‚ tovha punha ekda AvaQautaMnaI  naanaaMnaa dSa-na idlao. va payaqyaaSaI AaNauna saaoDlao. yaaca yaa~ocyaa maagaa-var Anasauyaamaatocaa AaEama laagatao. puvaI- naanaaMnaI nama-da pirk`maa krtaMnaa isannaaor yaoqao Anasauyaocyaa maMdIrat tIna idvasa gau$carI~acao parayaNa k$na tIcyaa AavaDIcao Anna iKcaDIcaa naOvaoV daKvaUna p`sanna kolao. naanaaMnaI Anasauyaocyaa AaEamaat jaayacao zrivalao. Pa. pu. naanaa Anasauyaocyaa AaEamaat jaat AsataMnaa vaaTot naanaaMnaa ek saaOBaagyaSaalaInaI s~I idsalaI va mhNaalaI‚  ‘AaEamaat mau@kamaasaazI na yaavao prMtu dSa-naasaazI yaavao. maI maaga- daKivato .’ naanaahI %yaa s~Icyaa maagaaomaaga jaa} laagalao. AaEamaat gaolyaavar tIca s~I naanaaMsamaaor p`%yaxa Anasauyaocyaa $pat p`gaT JaalaI . naanaaMcaI d<a Ba>I tr AtulanaIya Aaho‚ %yaaca d<aaMcaI maa}laI‚ A~ImaunaIMcaI tI idvya satI‚ jaInao Aaplyaa tpanao saMpuNa- caracaralaa vaacavalao %yaaca Anasauyaamaatonao  naanaaMnaa  jaagaRt sva$pat dSa-na idlao. naanaaMnaIhI maaozyaa ]caMbaLlaolyaa AMt:krNaanao %yaa Anasauyaocyaa idvya pavalaaMnaa namaskar kolaa. naanaaMnaa Anasauyaonao AaiSavaa-d idlaa. “tuJaI ]pasanaa  PaUNa- haovaao. tuJaa jayajayakar haovaao baaLa. jaavao Aata puZIla kayaa-.’’ Asaa Anasauyaocaa AaiSa-vaad saazivat naanaa mau@kamaacyaa maagaa-laa inaGaalao. naanaaMcyaa igarnaar yaa~otIla vaOiSaYzya Asao naanaaMnaa sad\gau$ kRponao navanaaqaaMcao saaQanaasqaana baGaNyaasaazI p`%yaxa AvaQaUtaMnaI sahayya kolao. tsaoca puZIla prtIcyaa maagaa-var jaNaukahI ASva%qaamaapNa naanaaMsaar#yaa AvatarI Pau$YaakDUna laaoNaI AaiNa KDIsaa#ar Gyaayacyaa SaaoQaat haota va naanaaMkDo Aalaa Asao vaaTto. d<agau$  naanaaMcao prma va laaDko dOvat‚  %yaaca d<aaMcaI maa}laI p`%yaxa Anasauyaamaata naanaaMsamaaor p`kT JaalaI. AaiNa naanaaMnaa tInao AaiSa-vaa-d idlaa. naanaaMcyaa yaa igarnaar yaa~ot tIna idvya AnauBavaaMcaa saMgama Jaalaolaa idsatao.

 

p.pu. naanaa maharajaaMcyaa ga$DoSvar yaoqaIla kqaa

naanaaMnaI saaQaktocyaa kaLat Anaok tIqa-yaa~a kolyaa. p. pu. naanaaMnaI vayaacyaa AvaGyaa Akravyaa vaYaI- kzaor saaQanaa k$na EaI vaasaudovaanaMdsvaamaIMkDuna Anauga`h p`aPt k$na Gaotlaa. prMtu naMtr p`%yaxa ga$DoSvar yaoqao jaa}na EaIvaasaudovaanaMdsvaamaIMcao dSa-na GaoNao  naanaaMnaa jamalao naahI. EaI vaasaudovaanaMdsvaamaIMnaI vaOkuMzI p`yaaNa kolao tovha sauwa naanaa ga$DoSvaralaa jaa} Saklao naahI. naanaa AaiNa sad\gau$ EaI vaasaudovaanaMdaMnaa saaQaNaara ekca Qaagaa haota tao mhNajao sad\gau$ naanaa maharajaaMcaa sad\gau$maM~acaa jap. naanaaMnaa ga$DoSvar yaoqao jaa}na sad\gau$ EaI vaasaudovaanaMdaMcyaa samaaQaIcao dSa-na GaoNyaacaI tIva` [cCa JaalaI. Pa. pu. naanaaMnaI sad\gau$McaI Aa&a haotaca ga$DoSvarI jaaNyaacao zrivalao. naanaa %yaavaoLI traNyaalaa vaastvyaalaa haoto. naanaa ga$DoSvaralaa jaaNyaasaazI traNyaahUna [Mdaorlaa Aalao. naanaa [Mdaorlaa gau$baMQau EaI taMbaosvaamaI yaaMcyaakDo ]trlao.  tohI EaI vaasaudovaanaMdaMcaoca Anauga`hIt haoto. daoGaohI d<aBa@t haoto. naanaa va taMbaosvaamaI daoGaaMnaI d<aaMcao Bajana AarMBalao daoGaohI d<aBajanaat [tko rMgauna gaolao kI‚ naanaaMnaa ga$DoSvaralaa jaaNyaasaazI jaI gaaDI gaazayacaI haotI tIcyaa vaoLocao Baanaca rahIlao naahI. naanaa jaovha [Mdaor sToSanavar Aalao tovha tI gaaDI inaGauna gaolaI haotI. naanaa tIca gaaDI gaazayalaa [MdaorhUna rtlaama sToSanalaa Aalao. prMtu tIqaohI tI gaaDI inaGauna gaolaI haotI. naanaaMnaa EaI vaasaudovaanaMdsvaamaIMcyaa puNyatIqaIcyaa idvaSaI paohaocaNyaasaazI f`MTIyar maola hIca gaaDI haotI. naanaaMjavaL  %yaa gaaDIcao itkIThI navhto. naanaaMnaa tIva` [cCa haotI kI ksaohI k$na ga$DoSvarlaa puNyatIqaIcyaa idvaSaI vaoLovar paohaocaayacao. rtlaama sqaanakacaa Pla^Tfa^ma- p`vaaSaaMnaI KcaaKca Barlaa haota. gaaDIt caZNao AitSaya kzINa haoto. naanaa jaIqao ]Bao haoto itqao naomaka f`MTIyar maolacaa p`qama vagaa-caa Dbaa Aalaa %yaamauLo tIqao jara gadI- kmaI haotI. naanaa sad\gau$Mcao naava Gao}na itkITa iSavaaya %yaa p`qama vagaa-cyaa Dbyaat iSarlao. naanaa baavarlaolyaa najaronao‚ QakQak%yaa AMt:krNaanao %yaa p`qama vagaa-cyaa Dbyaat kaopáyaalaa ]Bao haoto. saaro p`vaasaI JaaopNyaacyaa tyaarIt haoto. evaZyaat naanaaMkDo eka mad`asaI p`vaaSaacao laxa gaolao. tao varcyaa baqa-va$na KalaI naanaaMkDo Aalaa va naanaaMnaa tuT@yaa ihMdI BaaYaotUna Aitnam`atonao mhNaalaa. ‘ maaJyaa jaagaovar basaNyaasa calaavao.’ p. pu. naanaa %yaa mad`asaI p`vaasaasamavaot varcyaa baqa-var basaayalaa gaolao. naanaaMcaI sad\gau$maM~acaI japmaaL caalauca haotI. naanaaMnaa kahIca samajat navhto. gaaDI ekok sToSana par krIt BarQaava Qaavat haotI. maQyaoca ekda itkIT tpasanaIsa gaaDIt iSarlaa. tao mad`asaI p`vaaSaakDo Aalaa. tovha kLlao kI tao kaoNaI rolvaotlaa maaoza AiQakarI haota. naanaaMkDo AMgaulaI inado-Sa k$na mhNaalaa kI maaJao tIqa-$p Aahot. %yaacyaa javaL saMpuNa- kuTMbaacaa pasa haota. naanaa AaScayaa-nao baGatca rahIlao. evaZoca navho tr sakaLI puZo baDaoda sToSana Aalyaavar naanaaMsamavaot tao mada`saI KalaI ]trlaa va naanaaMnaa puZIla itkIT tpasanaIsaalaa saaMgauna sauK$p baahor kaZlao. naanaaMnaa saaMigatlao kI baahor ramarava TaMgaovaalaa imaLola %yaacaa TaMgaa  kravaa. Pa. pu. naanaa sToSanabaahor Aalao tovha Anaok TaMgao ]Bao haoto. %yaat ramarava Asao naava saaMgauna TaMgaovaalaa svat: naanaaMkDo Aalaa va naanaaMnaa mhNaalaa ‚ ‘ maI tumhalaa p`tapnagaralaa vaoLovar paohaocavatao.’ Pa. pu. naanaa ramaravaacyaa TaMgyaanao p`tapnagarlaa Aalao tIqauna gaaDInao caaMdaodlaa Aalao. tIqao nama-danadIcyaa  kazavar Aalao. tIqao  snaana k$na  puZo ga$DoSvaralaa jaaNyaasaazI naava kravaI laagat haotI‚ tIcaI vaaT phat haoto. va manaat mhNat haoto jyaa sad\gau$MnaI [qavar AaNalao toca malaa puZo naotIla. Pa. pu. naanaa  nama-da iknaaáyaavar vaaT phat AsataMnaa kahI mauMba[-caI maMDLI tIqao AalaI. va naanaaMnaa mhNau laagalaI‚  ‘ pMDItjaI Aaplyaalaa ga$DoSvaralaa jaayacao Asalyaasa Aamacyaa saaobat calaavao. Asao mhNauna sagaLyaaMnaI imaLuna ek naava kolaI va sava- p`vaasaI %yaa naavaot basalao. itnhI saaMjaocaI vaoL haotI. maQyaoca naava paNyaacyaa Baaovar\yaat saapDlaI. naanaaMsamavaotlaI sagaLI maMDLI Gaabarayalaa laagalaI. naanaaMnaI savaa-Mnaa samajaa}na saaMigatlao kI GaabarNyaacao kahIca karNa naahI. d<agau$Mcao Bajana kra. sagaLyaa Ba>aMnaI d<aaMcao Bajana kolao. va naava Baaovar\yaatUna baahor inaGaalaI va nadIcyaa iknaar\yaalaa laagalaI va sagaLo  sauK$p naavaotUna ]trlao. ga$DoSvaralaa %yaavaoLI gau$puNyaitqaI inaima%yaAnaok Ba>aMcaI gadI- jamalaI haotI. naanaaMnaIhI tIna idvasa rahUna sad\gau$McaI mautI- _dyaat saazvalaI. sadgau$MnaI naanaaMnaa gavaLyaacyaa vaoYaat dUQa AaNaUna do}na  dSa-na idlao. sad\gau$MnaI naanaaMnaa svat: AaoLK pTvaUna idlaI va AMt-Qaana pavalao. Pa. pu. naanaa sad\gau$Mcyaa sauKd dRYTaMtanao tRPt Jaalao. ASaa irtInao  p. pu. naanaaMcaI  sad\gau$ dSa-naacaI [cCa pUNa- JaalaI. sad\gau$MnaIca sagaLyaa ADcaNaIMnaa  par k$na naanaaMkDUna krvaUna GaotlaI. Pa. pu. naanaa %yaanaMtr inayamaanao sana\ 1961 saalaa pya-Mt gau$ puNyaitqaIsaazI inayamaanao jaat. prMtu ek vaYaI- naanaaMnaa ga$DoSvaratIla saovakanao Anaadranao vaagaivalao. naanaa du:KI Jaalao. naanaa nama-da nadIcyaa iknaarI Aalao va Aasavao AaNauna sad\gau$Mnaa mhNaalao‚ ‘ho sad\gau$ tumacaI [cCa nasalyaasa maI GarIca gau$ puNyaitqaI krIna. prMtu %yaaca ra~I %yaa saovakalaa sad\gau$MnaI ra~I svaPnaat yao}na saaMigatlao‚ Anaok Ba>aMmaQyao EaI naanaamaharaja traNaokr naamak ek Ba> Aahot %yaaMcao pujana kravao. dusar\yaa idvaSaI saovak naanaaMnaa SaaoQaayalaa Aalao‚ va mhNaalao‚ ‘calaavao maMidrI pujanaaqa-.’ naanaaMnaa saovakaMnaI maMidracyaa gaaBaar\yaat naolao. naanaaMcao pujana kolao. samaaQaIvarIla CaTI do}na p. pu. naanaaMnaa kRtaqa- kolao. naanaaMnaa sad\gau$McaI CaTI Gaotlyaavar gaihva$na Aalao. sad\gau$McaI  Sa>I  kovaZI mahana Asato. EaI vaasaudovaanaMd p. pu. naanaaMcaI yaaogyata AaoLKUna haoto. mhNaunaca p. pu. naanaaMnaa ha sanmaana imaLalaa.

 

p. pu. naanaaMcyaa gaaNagaapUr yaoqaIla kqaa

p. pu. naanaa maharaja qaaor d<aaopasak haoto. naanaaMnaI Anaok d<asqaanaaMnaa BaoTI idlyaa. gaaNagaapUr ho d<agau$Mcyaa vaastvyaacao piva~ izkaNa Aaho. naanaa saaQaktocyaa kaLat gaaNagaapUr yaoqao Aalao. naanaaMnaI gaaNagaapUr yaoqaIla vaastvyaat EaI gau$cair~ paoqaIcao e@kavanna  parayaNao kolaI.  p. pu. naanaa gaaNagaapUr yaoqao  Qama-SaaLot mau@kamaalaa Asat. Qama-SaaLotIla maaDIvarIla eka AaosarIt naanaa EaIgau$cair~ paoqaIcao parayaNa krIt. phaTo ]zUna naanaa iBamaanadIvar AaMGaaoL krIt. naMtr parayaNaalaa basat. %yaanaMtr tIqao  gau$cair~ paoqaIcao AKMD parayaNa  haot Asao %yaathI tora idvasa naanaa saMimallaIt Jaalao. gaaNagaapUrlaa Anaok d<aBa> jamatat. Anaok p`karcyaa Aca-naa‚ ]pasanaa d<aBa>  toqao vaaht Asatat. gaaNagaapUrlaa saaovaLo‚ AaovaLo‚ inayama Aaid far kDk Asato. gaaNagaaPaurlaa gau$paOiNa-maocyaa idvaSaI Anaok dND Gaotlaolao yait jamatat. sagaLyaa yatIMcao pujana haoto. ha saaohLa AitSaya ]%saahanao maMgalamaya vaatavarNaat saajara haotao. yaa yatIpujana saaohLyaat ek Ad\Baut Asaa p`saMga GaDlaa. naanaa [tr saaQakaMp`maaNao yaa gau$paOiNa-maocyaa saaohLyaalaa ]pisqat haoto. gau$paOiNa-maocyaa AaQalyaa idvaSaI p`%yaxa d<arayaa maMidratIla pujaar\yaacyaa svaPnaat Aalao va saaMigatlao‚  ‘Anaok Ba>aMmaQyao maat-ND traNaokr naamak maaJao laaDko Ba> Aaho‚ %yaaMcao yaitpujana kravao. AaiNa jarI to gaRhsqaaEamaI AsatIla trI %yaaMcyaa hsto sad\gau$padukaMnaa AiBaYaok kravaa.’ dusaro idvaSaI pujaarI naanaaMnaa Qama-SaaLotIla maaDIvartI SaaoQaayalaa Aalao. p`omaadranao naanaaMnaa maMidrat naolao. toqao [tr yait samavaot naanaaMcao qaaTat yaitpujana kolao. va naanaa jarI gaRhsqaaEamaI haoto trI EaIMcyaa padukaMvar va mahnmaharajaaMcyaa kaLatIla jao sfiTk ilaMga haoto %yaavar naanaaMcyaa hsto AiBaYaok Jaalaa. [tr pujaarIgaNa saaovaLyaat haoto prMtu naanaaMcao jarI Qaut vas~ haoto trI naanaaMnaa gaaBaar\yaat p`vaoSa idlaa. va naanaaMcyaa daonhI AMkavartI EaIMcyaa paduka zovato Jaalao. naanaa qaaor saaQak haoto. d<aaopasak haoto. %yaamauLo naanaaMnaa ha qaaor sanmaana imaLalaa.

 

EaIramadSa-na

naanaaMnaa pya-Tna va Qaaima-k sqaLo baGaNyaacaI Kup AavaD haotI. naanaa ekda pya-Tna krIt Asatanaa gvaalhor yaa SahrajavaLIla CabaDa gaavaI Aalao. CabaDa ho AitSaya CaoTosao KoDo haoto. CabaDa yaa gaavaI ek puratna Asao ramamaMdIr haoto. naanaa %yaa ramamaMdIrat gaolao. saayaMkaL JaalaI haotI. naanaaMnaI ivacaar kolaa kI maMidrat ra~ kaZavaI va sakaLI smau@kamaacyaa puZIla sqaLI jaavao. naanaaMnaI maMidratIla ramamautI-Mcao dSa-na Gaotlao. maMidratIlaca eka kaopr\yaat Aasanaavar basalao. naanaaMcao jap krNao caalau haoto. evaZyaat maMdIracaa pujaarI saaMjavaat laavaNyaasaazI Aalaa. maMidratlaa pujaarI  vaRw haota prMtu Ba>Inao AitSaya EaImaMt haota. pujaar\yaanao maaozyaa Ba>IBaavaanao  Aarit kolaI. va prt yaavayaalaa inaGaalaa. tovaZyaat %yaacao laxa naanaaMkDo gaolao. tao naanaaMnaa mhNaalaa‚ ‘inaGaaonaI jaavao.’ naanaa mhNaalao‚ ‘AamhI paMqasqa AajacaI ra~ yaoqao rahu.’ tovha tao pujaarI naanaaMnaa saaMgau laagalaa ho maMdIr rhayalaa ]caIt naahI. prMtu naanaa mhNaalao‚ ‘ Aamhalaa ramapaya AsataMnaa ksalaoca Baya naahI.’ %yaanaMtr p`omaL vaaNaInao tao pujaarI naanaaMnaa mhNaalaa‚ ‘ [qao p`%yaxa rama laxmaNaaMcaa raoja KoL caalatao. sagaLIkDo ramaacyaa Asait%vaacao Aa%matoja psarlaolao Asato. Aajavar ho sauK maI ekTyaanao Baaogalao. tumhI hI idsata AlaaOikk. maI Aajavar kaoNaI piqak maMidrat pahIlaa naahI. AapNa AaD baajausa basauna ho sauK nyaahaLavao. Aaplyaa Asait%vaacaI jaaNaIva hao}  do]  naka.’ Asao mhNauna tao  pujaarI maMidr baMd k$na inaGauna gaolaa. ra~ JaalaI haotI. sagaLIkDo saamasauma haotI. maMd caaMdNyaaMcaa p`kaSa pDlaa haota. naanaa SaaMtpNao Aaplyaa Aasanaavar basauna SaaMtpNao jap krIt haoto. ra~I baaracyaa saumaarasa tao pujaarI maMidrat Aalaa. maMidracao drvaajao %yaanao Aatuna baMd kolao.%yaa pujaar\yaanao ramamautI-cyaa pujaolaa saurvaat kolaI. pujaa Jaalyaavar %yaa pujaar\yaanao Aarit kolaI. yaavaoLI tao pujaarI samaaQaI Avasqaolaa paohaocalaa haota. %yaalaa Aajaubaajaucyaa pirisqatIcao kahIca Baana navhto. tao pujaarI Ba>Inao Kup EaImaMt haota. Ba> jaovha inama-la AMt:krNaanao‚ caOtnya Baavaanao‚ ]%kTtonao‚ Ba>IcaI pirsaImaa gaaztao. %yaavaoLI AapaoAap prmaoSvaracyaa Asait%vaacaI AnauBauit %yaalaa jaaNavato. tI pirsaImaa %yaa pujaar\yaanao gaazlaI haotI. rama‚ laxmaNahI Aaplyaa laaD@yaa Ba>aMcaI [cCa purivat haoto. kahI vaoLanao %yaa pujaaryaacaI Baava magnata AaosarlaI. sauyaao-dya Jaalyaavar jasaa p`kaSa pDtao tsaa p`kaSa maMidracyaa gaaBaar\yaat psarlaa haota. p`%yaxa p`Bau rama‚ laxmaNa daoGaaMcyaa kumaar $patIla mauit- sajaIva $pat maMidracyaa gaaBaar\yaatUna baahor Aalyaa. gaaBaar\yaajavaL jaao saBaa maMDp haota tIqao KoLNyaasaazI ]Bao rahIlao. daoGaaMcaohI va`ja BaaYaot baaolaNao caalau haoto. %yaa ramamautI-cao vaNa-na kaya kravao? %yaa ramaacaI mautI- AitSaya kaomala va  roKIva haotI. tSaIca baMQau laxmaNaacaI mautI- sauMdr haotI. kaOsalyaacaa naMdna‚ satI jaanakIcaa ptI‚ p`jaajanaaMcaa laaDka rajaa jyaacyaa dSa-naasaazI ?YaIvaraMmaQyao pOjaa laagatat.ASaa Bagavaana ramaacao dSa-na naanaaMnaa %yaa maMidrat Jaalao. naanaa rama laxmaNaaMcao dSa-na Gao}na Qanya pavat haoto. pujaar\yaalaa p`%yaxa p`Bau ramaanao ivacaarlao‚ ‘Aaja @yaa Kolaaogao samajaI?  laxmaNajaI mhNaalao‚ ‘ gaullaI dNDa KolaoMgao.’ %yaanaMtr itGaohI lahana maulao KoLtat tsao gaullaIdNDa KoLt haoto. igallaI [kDo itkDo ]Dalyaavar AanaMdanao gaja-t haoto. naanaa to nayanarmya dRYya baGat haoto. saumaaro saaDotInacaarcaI vaoL Asaola tovha p`Bau rama gaaBaar\yaat prt jaayalaa inaGaalao. tovha pujaar\yaanao p`%yaxa Bagavaana ramaalaa dTaivalao‚ ‘maaJaa pUNa- Dava idlyaaiSavaaya jaayacao naahI‚ Anyaqaa daoGaaMnaahI maI dNDa maarona. va sagaLyaa janaaMnaa saaMgaona AQaa- Dava saaoDuna gaolaa mhNauna.’  P`aBauramacaMd`anao Gaa[-nao Ba>aMnaa Dava idlaa. va daoGaohI punha gaaBaar\yaat ivarajamaana Jaalao. maMidratlaa p`kaSahI Aaosarlaa. saavaLI gaaoD mautI- AMQaarat idsat haotI. naanaa AaScayaa-nao prmaoSvaracao to $p baGat haoto. sakaL haotaca pujaar\yaanao  kakDartI k$na ramaalaa AaLivalao. ek idvasa tao pujaarI AartI krIt AsatanaaMca ramaacyaa carNaaSaI inavaa-Na pavalaa. naanaa qaaor saMt haoto. %yaa maMidrat dSa-naalaa Anaok piqak gaolao haoto. prMtu naanaaMcao Baagya qaaor kI %yaaMnaaca rama maMidrat rhaNyaacaI [cCa JaalaI va p`%yaxa EaIramaacao dSa-na Jaalao.