pUNa- inaga`h pUNa- inaScaya pahIjao. jaoqao ha Aaho toqao AanaMd Aahoca. maanasa pUjaot jaaovar isqar haota yaot naahi taovarca sqaulaacai pUjaa. d<a yaa daona AxarI naamaaMtca &ana‚ Bai> va vaOragya yaaMcaa AMtBaa-va Aaho kSaacaI Aasa na zovata basaNao‚ hoca Kro Aasana. Aa%map`kaSa Gyaayacaa Aaho tr gau$pdI inavaR<a vha. ]pasaa poxaa ]pasanaa kra. Sabda – SabdaMt dova pahta Aalaa pahIjao. [YTaiSavaaya manauYya Ba`YT Aaho. [YT kaoNatohI Asaavao‚pNa %yaasa p@koQa$na zovaa. %yaatca klyaaNa .Eawa va Baava pahIjao. saovaocao ho p`mauK laxaNa. jaoqao saovaa Baava Aaho toqao AanaMd Aahoca.
 'na GaDao kaoNa%yaahI jaIvaacaa ma%sar a mama- ho savao-Svar pUjanaacao'ho Aamacao ba`Id Aaho.
  
  kRpa kra ‚Asao sad\gau$Mnaa saaMgaavao laagat naahI. lahana maulaaMcaI kaLjaI Aa[-laaca. ija&asaa caaMgalaI Aaho tr fL lavakr imaLola.