saMtaMcyaa sahvaasaat naanaa

 p. pu. naanaaMnaa Anaok saMtaMcaa sahvaasa laaBalaa. naanaa saMtaMcyaa sahvaasaacaI va dSa-naacaI ekhI saMQaI saaoDt nasat. saMtaMcao maha%mya Asao Asato daona saMt jaovha ekmaokaMnaa BaoTtat‚ tovha %yaaMnaa ekmaokaMnaa BaoTlyaacaa Kup AanaMd haotao. to ekmaokaMSaI AitSaya prmaadranao vaagatat. saMt ho caalato baaolato prmaoSvaracao sva$p Asato. ivajaatIya d`vyaacaI kQaIhI samarsata haot naahI. prMtu paNaI maa~ paNyaaSaI imaLto. tsao daona saMtaMcao imalana mhNajao jaNau kahI gaMgaa yamaunaocaa saMgama. ekmaokaMSaI %yaaMcao saaMkotIk sva$paMcao saMBaaYaNa caalau Asato. p. pu. naanaaMnaa Anaok qaaor saMtaMcaa sahvaasa laaBalaa. %yaamaQyao vaja`oSvarIcao ina%yaanaMd svaamaI‚ naaroSvarIcao rMgaavaQaut svaamaI‚ naagapUrcao p`#yaat saMt EaI KatKoDkr maharaja‚ dovaasacao SaIlanaaqa‚ [Mdurlaaca samaaQaI Gaotlaolao maaQavanaaqa maharaja‚  kait-koyajaI‚ saaonaaopMt daNDokr yaaMcaa samaavaoSa Aaho. Baart hI saMtaMcaI pavana BaumaI Aaho. hyaa saMtaMcaI prmaoSvarIya saaQanaa [tkI pirp@va Asato kI %yaaMcyaa sahvaasaat Aalyaavar Aaplyaalaa ek vaogaLaca AnauBava yaotao. P``a%yaxa prmaoSvaracao saainaQya Asalyaacaa Baasa haotao. saMtaMcyaa vaastvyaanao sagaLo vaatavarNa maMgalamaya‚ caOtnyamaya hao}na jaato. Asao ho AmaRtpu~ BaavabaLanao ekmaokaMnaa kovhahI BaoTu Saktat. to saamaanya maaNasaalaa samajau Sakt naahI. maagaa-maQyao saMtaMcao dSa-na haot Asaola tr caukvau nayao. saMtaMcyaa dSa-naacaI gaaoDI kahI AaOrca Asato. AaplaI KrIKurI Eawa Asaola tr saMtaMcyaa pavalaaMcao ekda dSa-na Gaotlao trI samaaQaana haot naahI. punha punha %yaa carNakmalaaMcao dSa-na Gyaavao vaaTto.

 

p. pu. naanaaMcyaa saMtsahvaasaacao kahI inavaDk p`saMga puZo namaud krt Aahaot.

 

EaIina%yaanaMdsvaamaI

p. pu. naanaa traNyaatIla d%%amaMidrat EaI d%tp`BauMcaI saovaa AitSaya p`omaadranao krIt haoto. naanaaMcao AacarNa %yaavaoLI AitSaya kDk kma-z sva$pacao haoto. naanaa maMidrat Aalaolyaa AitqaIMnaa svahsto svayaMpak k$na maaozyaa p`omaanao Baaojanaalaa vaaZt Asat. ekda QaarvaaDcao EaI ina%yaanaMd svaamaI traNyaalaa Aalao. traNyaat eka Da^@TraMkDo %yaaMcaa mau@kama Asaayacaa. to  maQauna maQauna EaI naanaaMcyaa d%tmaMidrat yaot. ekda ina%yaanaMdsvaamaI naanaaMnaa mhNaalao‚ ‘AamhI ]d\yaa Baaojanaalaa yao}. AamacyaasaazI garma garma fulako kravao. naanaaMnaI dusar\yaa idvaSaI maaozyaa Aadranao ina%yaanaMdsvaamaIMnaa garma fulako‚ varNa‚ kZI Asaa svat: svayaMpak k$na jaovaayalaa vaaZlao. ina%yaanaMd svaamaI naanaaMcyaa Aadraitqyaanao Kup KuYa Jaalao. p. pu. naanaaMnaa EaI ina%yaanaMdsvaamaIMnaI tRPt manaanao AaiSavaa-d idlaa. %yaanaMtr %yaa daoGaaMcao Kup vaoL AQyaai%mak saMBaaYaNa caalau haoto. puZo kahI idvasaaMnaI duparcyaa p`hrI punha ekda ina%yaanaMdsvaamaI naanaaMcyaa d%t maMidrat Aalao. %yaavaoLI maMidrat naanaa va ina%yaanaMd svaamaIca haoto. EaI ina%yaanaMdsvaamaIMnaI naanaaMnaa ivacaarlao‚ ‘pMiDtjaI kahI [cCa AMtrIcaI Asaola tr saaMgaavao.’ naanaa qaaoDa ivacaar k$na ina%yaanaMdsvaamaIMnaa mhNaalao‚ ‘svaamaI‚ sattM kIt-yantao maaM yatntSca dRZva`t: a namasyantSca maaM Ba@%yaa ina%yayau@ta ]pasato aa %yaavaoLI ina%yaanaMdsvaamaIMnaI naanaaMnaa ivacaarlao kI‚ ‘pMiDtjaI kRtI hvaI kI kovaL Aqa- saaMgau.’ %yaavaoLI naanaa svaamaIMnaa mhNaalao‚ ‘ kRpyaa kRtI k$na daKvaavaI Aqa- tr sagaLoca saaMgatat.’ %yaavaoLI svaamaI jyaa sqaanaavar naanaaMsamaaor basalao haoto %yaa sqaanaava$na AMtQaa-na pavalao. va %yaa jaagaova$na iSavama\ Asaa QvanaI Aalaa. ina%yaanaMd svaamaI %yaa jaagaova$na naanaaMnaa mhNaalao‚ “pMDItjaI savaa-%mak BagavaMt Asaa Asatao.”. sagaLIkDuna iSavama\ Asaa QvanaI %yaavaoLI KaolaItuna yaot haota. maM~maugQa hao}na naanaa ina%yaanaMd svaamaIMcaI laIlaa baGat haoto. xaNaat ina%yaanaMd svaamaI prt Aaplyaa jaagaovar naanaaMsamaaor sqaanaapMnna Jaalao. ina%yaanaMd svaamaI naanaaMnaa ivacaa$ laagalao‚ ‘ kaya pMDItjaI kaya tRPtlao naa maanasa.’. p. pu. naanaaMnaI AanaMidt maud`onao EaI ina%yaanaMd svaamaIMnaa namaskar kolaa.

 

gaaohagaoTcao laMgaDosvaamaI

p. pu. naanaa ekda  baDaod\yaalaa %yaaMcao ek snaohI SaMkrrava saMt yaaMcyaakDo mau@kamaalaa haoto. baDaod\yaat %yaavaoLI gaaohagaoTcao laMgaDosvaamaI mhNauna ek saMt hao}na gaolao. %yaaMcao kMbaropasaUna saaro AMga ivaklaaMga haoto. %yaamauLo sava- %yaaMnaa laMgaDosvaamaI mhNauna AaoLKt. to kaolhapurcyaa EaI kuMBaarsvaamaIMcao iSaYya haoto. SaMkrrava saMtaMcyaa p%naI namauta[- laMgaDosvaamaIMcyaa ivaSaoYa Ba> hao%yaa. ekda EaI. laMgaDosvaamaIMcyaa dSa-naalaa naanaa‚ namauta[- AaiNa ek BaiganaI gaMgauta[- Asao sagaLo gaolao haoto. duparcyaa vaoLI dSa-naalaa gaolyaamauLo toqaIla saovakaMnaI naanaaMnaa baahorca raoKlao va dSa-naasaazI hI vaoL ]caIt naahI Asao saaMigatlao. is~yaa mhNuana naanaaMsamavaotlyaa BaiganaI namauta[- va gaMgauta[- Aat gaolyaa. naanaa mauLatca [tko SaaMt‚ inagavaI- haoto kI naanaa svasqa manaanao baahorca AaoT\yaavar basaUna rahIlao. prMtu gaaohagaoTcao laMgaDosvaamaI KraoKr AMt-yaamaI haoto va Kro saMt ekmaokaMnaa AaoLKuna Asatat. qaaoDyaaca vaoLat taoca saovak maaozyaa Aadranao naanaaMnaa mhNaalaa‚ ‘tumhI dSa-naasaazI Aat calaavao. tumhalaa baahor zovalao mhNauna svaamaI Aamacyaa ragaavalao Aahot.’  naanaa dSa-naasaazI Aat gaolyaavar svaamaIMnaI maaozyaa p`omaanao naanaaMnaa Aaplyaa javaL basaivalao. qaaoDavaoL daoGaaMcao baaolaNao Jaalyaavar naanaa itqauna inaGaayalaa laagalao. yaacao karNa Asao kI‚ naanaaMnaa namauta[- va gaMgauta[- yaaMnaI saaMigatlao haoto kI svaamaIMjavaL jaastI vaoL kaoNaalaahI basau dot naahI‚ tovha paca dha imanaITaMtca toqauna inaGaavao. naanaaMcaI mauLcaIca vaR%tI AitSaya saMkaocaI haotI. prMtu naanaa jaovha ]zayalaa laagalao tovha svaamaIMnaI naanaaMnaa inavaaMt basaayalaa saaMigatlao. saovakaMnaa naanaaMsaazI caha AaNaayalaa saaMigatlaa va AamhI naanaaMsamavaot caha Gao} Asao saaMigatlao. naanaaMsamavaotlyaa daonhI iSaYyaa‚ [tr saovak va Ba>gaNa AaScaya- krIt haoto. karNa ervaI svaamaI kQaIca kaoNaalaa jaast vaoL basau dot nasat. %yaanaMtr baraca vaoL daoGaaMcaa Kup vaoL AQyaai%mak sva$pacaa saMvaad caalalaa haota. %yaacao gauZ tr Aaplyaa saar#yaa saamaanya laaokaMnaa Agamya Asato. svaamaI svat: tpkIr AaoZayacao. svaamaIMnaI naanaaMnaa Aaplyaa   javaLIla tpkIrIcaa Dbaa AaplaI BaoT mhNauna baaLgaayalaa idlaa. naanaaMnaIhI tao Dbaa %yaaMcaI p`omaacaI AazvaNa mhNauna satt javaL baaLgalaa. puZo jaovha jaovha svaamaI va naanaaM ekmaokaMSaI BaoTlao tovha svaamaIMnaI p`%yaokvaoLI  naanaaMnaa yaqaaoicat maana idlaa.

 

baDoQaunaIvaalao dadajaI

ekda pya-Tnaacyaa inaima%yaanao naanaa jabalapur maagaa-varIla gaaDrvaaDa sToSanaajavaL Aalao. gaaDrvaaDyaalaa baDoQaunaIvaalao dadajaI naavaacao maaozo saMt hao}na gaolao. naanaa saMtaMcyaa dSa-naacaI saMQaI saaoDt nasat. baDo QaunaIvaalao dadajaI AgnaI dovatocaI ]pasanaa krIt Asat. %yaaMcyaa AaEamaat AKMD QaunaI poTlaolaI AsaayacaI. baDo QaunaIvaalao svaamaI ho Availayaa saMt haoto. to Ba>aMnaa Aaplyaa javaL yao} dot nasat. Ba> javaL Aalao tr %yaaMnaa iSavyaa dot Asat. %yaaMnaa maarayalaa Qaavat. prMtu %yaathI Ba>aMnaa sauKd AnauBava yaot. %yaamauLo Anaok Ba> %yaaMnaa maana dot Asat. ekda naanaa idvasa maavaLNyaacyaa vaoLI EaI baDo QaunaIvaalao svaamaIMcyaa dSa-naalaa Aalao. svaamaIMcyaa AaEamaat Ba>aMcaI gadI- jamalaI haotI. Anaok Ba> svaamaIMsaazI p`saad AaNat haoto. %yaat eka Ba>anao maaozyaa patolyaat iKcaDIcaa p`saad AaNalaa haota. svaamaIMnaI %yaa iKcaDItIla p`saad sagaLyaa Ba>aMnaa idlaa. [tr Ba>aMcyaa gadI-t naanaahI ]Bao haoto. naanaaMnaI p`saadasaazI hat samaaor kolaa pNa naomaka naanaaMcyaa hatavarca p`saad %yaaMnaI Taklaa naahI. va naanaaMnaa %yaavaoLI  mhNaalao ‚ ‘tumakao nahI doMgao pMDItjaI.’ %yaavaoLI trI naanaaMvar svaamaIMcaI majaI- navhtI. %yaanaMtr Aarit JaalaI. sagaLo Ba> inaGauna gaolao. ra~ JaalaI haotIo . naanaa ekToca qaaMbalao haoto. svaamaIMcao naanaaMkDo laxa gaolao. vaoDocaar saaoDuna svaamaI AgadI saamaanya maaNasaasaarKo vaagaayalaa laagalao. svaamaIMnaI naanaaMnaa Aaplyaa mau@kamaacyaa izkaNaI naolao va mhNaalao‚  ‘maaf krao pMDItjaI Baaojana rh gayaa tumhara.’ Asao mhNauna svaamaIMnaI eka BaaMDyaat qaaoDISaI kiNak‚  paNaI va maIzacao KDo Takuna naanaaMsaazI kNakocyaa baaTyaa banaivalyaa. svaamaI naanaaMnaa mhNaalao‚ ‘nasatI ]paQaI laagau nayao mhNauna idvasaBar Ba>aMsamaaor vaoDocaar krtao. tumhalaa BaoTuna Kup AanaMd Jaalaa.’ %yaanaMtr daoGaohI baraca vaoL baaolat haoto. maQyara~ Jaalyaavar naanaa mau@kamaacyaa izkaNaI jaayalaa laagalao. tovha svat: pMiDtjaI naanaaMnaa mhNaalao‚  ‘ [qaoca tIna ra~ rhavao naMtr jaavao .’ naanaa tIqaoca tIna idvasa mau@kamaalaa haoto. idvasaa svaamaI naanaaMnaa AaoLKhI daKivat nasat. ra~I saamaanyaaMp`maaNao to naanaaMSaI vaagaayacao. puZo ekda svaamaIMcaI isaMhsqaalaa naanaaMSaI BaoT JaalaI tovha sauwa naanaaMnaa baGauna svaamaIMnaa AanaMdacao Barto Aalao. svaamaIMnaI naanaaMnaa p`omaanao AailaMgana idlao. p. pu. naanaa ho saamaanya vya>IMpoxaa vaogaLo Aahot ho AMt-&anaanao baDoQaunaIvaalao svaamaIMnaI naanaa jaovha p`saadasaazI ]Bao haoto tovhaca AaoLKlao haoto. Kro saMt ekmaokaMnaa ksao jaaNatat ho yaoqao idsauna yaoto.

 

maaOnaIbaabaa

pya-TnaaMt naanaaMnaa ekda maaOinabaabaa yaa saMtaMcaahI sahvaasa laaBalaa haota. maaOinabaabaaMcaa sauroMd`nagarat CaoTasaa JaaopDIvajaa AaEama haota. to hnaumaanaacaI ]pasanaa krIt haoto. to baaolat nasat. naanaa Aaplyaa Ba>Masamavaot %yaaMcyaa dSa-naalaa gaolao. maaOinabaabaaMnaI paTIvar ilahuna naanaaMnaa va saaobat Asalaolyaa sava- Ba>aMnaa jaovaNaacao AamaM~Na idlao va naanaaMnaa saaMigatlao ]pasa Asaola trI Baaojanaalaa yaavao. dusar\yaa idvaSaI naanaa Aaplyaa saat‚ Aaz Ba>aMsamavaot Baaojanaalaa gaolao. %yaavaoLI maaOinabaabaaMnaI CaoTyaaSaa caar BaaMDyaat BaatuklaIcyaa KoLa p`maaNao qaaoDasaa svayaMpak kolaa haota. va qaaoDosao maalapuvao tLt haoto. naanaaMcyaa samavaot jao iSaYya haoto %yaaMnaa Kup Bauk laagalaI haotI. maaOnaIbaabaaMnaI CaoTyaaSaa BaaMDyaat svayaMpak kolaolaa pahUna to naanaaMvar icaDayalaa laagalao. naanaaMnaa mhNaayalaa laagalao‚ ‘ vyaqa- naanaa tumacyaa naadI laagalaao. [qao caar maaNasaaMnaa purola evaZa pNa svayaMpak naahI.’ %yaavaoLI naanaaMnaI Aaplyaa saaobat Asalaolyaa maMDLIMnaa QaIr Qarayalaa saaMigatlao. naMtr maaOinabaabaaMnaI tI svayaMpakacaI BaaMDI Aatlyaa KaolaIt naolaI.  maaOinabaabaaMnaI naanaaMsamavaotlao Ba>‚ maaOinabaabaaMcao iSaYya gaNa‚ maagaa-var yaoNaaro piqak yaaMcyaasah javaL javaL navvad jaNaaMnaa jaovaayalaa vaaZlao. maaOinabaabaa punha punha Aat jaa}na BaaMDyaatUna Anna vaaZayalaa Gao}na yaayacao. sagaLyaa Ba> maMDLIMnaa Aaga`hanao jaovaayalaa vaaZt haoto. sagaLI maMDLI jaovaUna tRPt JaalaI. sagaLo jaNa maaOinabaabaaMcaI laIlaa Paahuna AaScaya- krIt haoto. naanaaMnaa yaa sava- p`karaMcaI pUNa- jaaNaIva  haotI. %yaamauLo naanaa kuzohI ivacalaIt Jaalao naahI. p. pu. naanaaMcaI yaaogyata AaoLKunaca maaOinabaabaaMnaI naanaaMnaa Baaojanaalaa AamaMi~t kolao haoto. naanaa pNa maaOinabaabaaMcaI mahanata AaoLKunaca %yaaMcaa ]pasa AsataMnaahI Baaojanaacaa p`saad Gyaayalaa tyaar Jaalao. Kro saMt ekmaokaMcaI saaQanaa‚  EaoYzta AaoLKuna Asatat.

 

gauLvaNaI maharaja

puNyaacao EaI gauLvaNaI maharaja ho vaasaudovaanaMd svaamaIMcao iSaYya hao}na gaolao. naanaa ekda gauLvaNaI maharajaaMnaa BaoTayalaa puNyaalaa gaolao. EaI vaasaudovaanaMd svaamaIMcyaa daonhI iSaYyaaMcaI tI p`qama BaoT haotI. gauLvaNaI maharajaaMcaI tbyaot %yaavaoLI zIk navhtI. prMtu naanaa EaI  vaasaudovaanaMdaMcaoca iSaYya ho samajalyaavar %yaaMnaa Kup AanaMd Jaalaa. Aaplyaa javaLcaI ekmaova ]rlaolaI iWsaahs~I gau$cair~acyaa paoqaIcaI p`t %yaaMnaI naanaaMnaa idlaI. p`kRit AsvaasqyaamauLo %yaaMnaa caalaNao haot navhto trI to naanaaMnaa inaraop doNyaasaazI drvaajaa pya-Mt baahor Aalao. iSaYyaaMnaa va naanaaMnaa p`saad mhNauna naarL doNyaasa saaMigatlao.

<<<<<§§§>>>>>