p.pu. naanaaMcyaa ya&atIla kqaa

p. pu. naanaaMnaI Anaok izkaNaI ya&aMcao Aacaaya-pd BauYaivalao. naanaaMnaI Anaok p`karcao ya& kolao. ivaYNauyaaga‚ $d`yaaga‚ Sa@tIyaaga‚ ASaa Anaok p`karaMcyaa ya&aMmaQyao Aacaaya-pd BauYaivalao. p. pu. naanaaMcaI ya&maMDpat ]pisqatI Kup kahI saaMgaUna jaayacaI. ya&maMDpat naanaa Asalao mhNajao saMpuNa- ya& maMDPa AsaM#ya Ba>aMnaI fulauna jaayacaa. ya&aMcyaa izkaNaI naanaaMnaI prmaoSvaraSaI‚ sad\gau$SaIM saaQalaolyaa Ba>Icyaa lahrIMcao ek caOtnya inamaa-Na vhayacao. yaa lahrIMcyaa ihdaoLyaaMvar SaaMitsva$p naanaaMcyaa Asait%vaanao sagaLIkDo maMgalamaya AanaMdmaya vaatavarNaat AsaM#ya Ba> prmaoSvaracyaa saainaQyaacaa Aasvaad Gaot Jaulat Asaayacao. naanaaMnaa ekda maakDaona yaa gaavaI ivaYNauyaagaa krta inamaMi~t kolao haoto. maakDaona gaavaatIla ga`amasqaaMnaI ivaYNauyaaga safla haoNyaasaazI ivaYaoSa maohnat GaotlaI haotI. ga`amasqaaMnaI vaga-NaI jamavaUna pMQara idvasaaMcaI sagaLyaaMcaI Baaojana saaoya kolaI haotI. ya&acyaa Aadlyaa idvaSaI naanaa svat: ya&sqaLI ]pisqat Jaalao. ya&amaQyao ya&sqaLacaI piva~ta raKNao‚ dova dovataMcaI sqaapnaa‚ ya&kuMDat SaoNaI‚ pllava‚ saimaQaa Aaidinayamaa p`maaNao rcaNao ho sagaLo naanaaMcyaa Aa&onausaar haot Asao. dusar\yaa idvaSaI ya&alaa saurvaat JaalaI. ya&acaa mauhut- javaL yaot caalalaa haota. trIsauwa ya&asaazI piva~ AgnaI imaLt navhta. ya&asaazI kuzlyaahI va kSaahI p`karcaa AgnaI caalat nasatao. karNa ya&acao paiva~ya raKNao AavaSyak Asato. naanaa mhNat haoto kI ya&acaa mauhut-  TLu nayao. Anyaqaa ga`amasqaaMnaI ya& safla haoNyaasaazI evaZI maohnat GaotlaI %yaacyaavar paNaI ifrola. ASaavaoLI naanaaMnaI ekca xaNa ya&kuMDatIla rcalaolyaa samaIQaaMkDo najar TaklaI. taoca ya&kuMDat AgnaI p`gaT Jaalaa. ha xaNa sagaLo AaScayaa-nao baGat haoto. Ba>aMcyaa AanaMdalaa paravaar ]rlaa naahI. saamaqyaa-caa mahamao$‚ sava-isawI Avagat AsaunahI‚ p`isaiwpra=mauK AsaNaaro‚ toja:puMja trI saaojvaL Asao naanaaMcao $p sagaLo baGat haoto. AanaMdanao sagaLo Qanya pavat haoto. naanaamaharajaaMcyaa naavaacaa jayajayakar krIt haoto. puZo ya& yaqaasaaMga par pDlaa. puZo jaIqao naanaaMnaa ya&acao AamaM~Na Asao tIqao Anaok Ba>aMcaI gadI-  jamau laagalaI. prMtu Káyaa saMtaMnaa p`isawIcaI hava nasato. naanaaMnaI puZo kQaIhI Asao kolao naahI. naanaaMnaa puZo pcaoTI naamak gaavaalaa Sa>Iyaagaacao inamaM~Na haoto. naanaa ya& krNyaapuvaI- AaQaI %yaa gaavaI jaa}na ya&acao sqaL inaiScat krayacao. paNaI‚ JaaDo‚ saavalaI‚ [YT dovata Asao sagaLo baGauna ya&acao sqaL inaiScat  krayacao. naanaaMnaI pcaoTI gaavaatIla eka dovaIcyaa maMidrat ya& krNyaacao zrivalao. prMtu gaavaatIla laaokaMnaI naanaaMnaa ho sqaL ya&alaa yaaogya naahI. karNa yaa sqaLI gaavaatIla kahI laaok [qao mau@yaa p`aNyaaMcaa baLI dotat. va maMidracao paiva~\ya naYT krtat. prMtu  naanaaMnaI ga`amasqaaMnaa ivaSvaasa idlaa‚ Asao kahI haoNaar naahI. p`%yaxa jagadMbaa [qao ]BaI Aaho. tI sava- p`karcaI kaLjaI Gao[-la. naanaaMnaI maMidrat jaa}na jagadMbaolaa vaMdna k$na mhTlao‚ ‘ ho jagadMbao maMidracao paiva~\ya raK. saMpUNa- ya& inaiva-Gna par pDu do. naanaaMnaI ga`amasqaaMnaa ya&acyaa tyaarIlaa laagaNyaasa saaMigatlao. ya&acyaa idvaSaI Anaok Ba>‚ ga`amasqa ya& sqaLI jamalao haoto. ya& mauhut- javaL yaot caalalaa haota. ASaa vaoLI kahI laaokaMnaI ya&amaQyao ivaGna AaNaNyaasaazI‚ eka baaokDalaa baLI doNyaasaazI maMidrat AaNalao.  kahI laaok vaajaM~I vaajavaUna‚  %yaa baaokDalaa rMgavaUna saaobat baaokDyaalaa maarNyaasaazI Qaardar Sas~ Gao}na maMidrat dovaIcyaa samaaor ]Bao rahIlao. eka gaRhsqaacyaa hatat Balaa maaoza vastra haota. tao %yaa vastr\yaanao %yaa baaokDacyaa Gaava GaalaNaar evaZyaat %yaalaa maMidrasamaaor Asao kahI Bayaavah dRYya idsalao‚ kI %yaanao jaaorat ikMcaaLI maarlaI. va tsaoca %yaacyaa saaobat jao laaok haoto to sagaLo maMidratUna prt gaolao. puZo to kuzo gaolao‚ kaoNa%yaa idSaonao gaolao‚ ho kaoNaalaahI kLlao naahI. %yaanaMtr saMpuNa- ya& yaqaasaaMga inaiva-GnapNao par pDlaa. %yaanaMtr %yaa maMidrat inaYpap jaIvaaMcaI h%yaa haoNao baMd Jaalao. saMtaMmaQyao ekda vacana idlao kI to paLNyaacaI Sa>I Asato. p. pu. naanaaMnaa tI vaa[-T caala baMd krayacaI haotI. mhNauna sagaLyaaMnaI saaMgaunahI naanaaMnaI toca sqaL ya&asaazI inaiScat kolao. saMtaMcyaa Aa&ot dovahI vaagatat. tsao [qao idsauna yaoto. naanaaMnaI jagadMbaolaa ivanaivalao‚ ‘ho dovaI [qao kuzlyaahI p`karcaI h%yaa hao} do} nakao.’ AaiNa %yaa idvasaapasaUna %yaa maMidrat inaYpap mau@yaa janaavaraMcaI h%yaa baMd JaalaI. saMt ho samaajaacao d`YTo Asatat. saMt Ba>Imaagaa-tUna AMQaEawa‚ vaa[-T caalaI irtI‚ AinatIcao maaga- yaapasaUna samaajaalaa pravaR%t krNyaacao p`ya%na krtat. p. pu. naanaaMcaI %yaa maMidratIla ]pisqatI Kup kahI saaMgauna jaato. yaaca ya&atIla ek majaodar p`saMga Aaho. maMidracyaa Aavaarat Kup JaaDo haoto. sava- pirsar maaozyaa ihrvyaagaar vaRxaaMnaI Barlaolaa haota. %yaacaI saavalaI ya&sqaLI sagaLyaaMnaa imaLt haotI. %yaa vaRxaavar kahI izkaNaI maQamaaSaaMcao paovaLo haoto. tIna idvasa satt ya&kuMDat AgnaIcyaa jvaaLa hao%yaa. trI ekhI maQamaaSaI ]DlaI naahI‚ kI kaoNaalaa caavalaI naahI. evaZyaat eka BaiganaIcao laxa %yaa maQamaaSaaMkDo gaolao. tI naanaaMkDo yao}na mhNaalaI‚ ‘ [qao [tka Qaur AsaunahI ekhI maQamaaSaI kaoNaalaa caavalaI naahI.’ qaaoDyaa vaoLanao %yaa maQamaaSaInao tIlaaca dMSa kolaa. va  tI  naanaaMkDo AalaI‚ tovha naanaa mhNaalao‚ ‘sagaLo vyavaisqat AsataMnaa kSaalaa SaMka GaotlaI.’ p. pu. naanaa mhNaayacao‚ ‘SaMka kQaI Gao} nayao. inaiScaMt manaanao kaya- kra. AamhI sagaLo baGatao’. naanaa naohmaI mhNaayacao  ‘maMgalaacaI [cCa kravaI.’     

 

haoLkraMcyaa saovaot naanaa

p. pu. naanaaMnaI traNyaatIla d%tmaMidracaI Ahina-Sa saovaa maaozyaa Ba>IBaavaanao saovaa kolaI. naanaa d%t jayaMtI Kup ]%saahanao krIt Asat. prMtu d%t maMidrat ek vaYaI- d%tjayaMtIlaa vaad Jaalaa. naanaaMnaa Apmaanaaspd vaagaNauk idlaI gaolaI. pujaarI mhNauna evaZIca naanaaMcaI ikMmat kolaI gaolaI. %yaanaMtrhI tao vaad kaoTa-tpya-Mt gaolaa va naanaaMnaa kaoTa-t saaxaIlaa baaolaavalao gaolao. hyaa sagaLyaa p`karanao naanaa vyaqaIt Jaalao. %yaamauLo puZo Aaplao lahana baMQau EaI. mahadova yaaMnaa traNao yaoqaIla maMidracaI vyavasqaa baGaayalaa saaMgauna naanaa [Mdaor yaoqao vaastvyaalaa Aalao. %yaavaoLI naanaaMcao icarMjaIva EaI. SaMkr [Mdaor yaoqao iSakt haoto‚ %yaaMcyaa kDo naanaa rahu laagalao. yaaca saumaarasa naanaaMnaa EaI. haoLkraMcyaa rajavaaDyaatUna AamaM~Na Aalao. haoLkraMcao GaraNao ho [Mdaorcao rajaGaraNao haoto. to Aihlyaabaa[- haoLkraMcao vaMSaja haoto. haoLkraMcao rajao EaI tukaojaIrava yaaMcao mana maQaunaca ASaaMt  haot haoto. %yaaMnaa raga Aavart navhta. mana:SaaMtI navhtI. %yaaMnaI Anaok ]paya kolao prMtu kahIca pirNaama haot navhta. %yaa vaoLI rajadrbaaratIla jyaaoitYaI EaI ramacaMd` jaaoSaI yaaMnaI EaI. tukaojaIravaaMnaa saucaivalao kI‚ Aaplyaa rajyaat EaI maat-ND traNaokr mhNauna qaaor d%t Ba> rahtat. to EaI vaasaudovaanaMd svaamaIMcao iSaYya Aahot. AapNa %yaaMnaa [qao baaolavaavao va to jao saaMgatIla to ]paya kravao. haoLkraMcyaa GaraNyaavar EaI vaasaudovaanaMd svaamaIMcaa vardhst haotaca. EaI tukaojaI ravaaMnaI to manaavar Gaotlao. va naanaaMnaa yaoNyaaivaYayaI tar kolaa. naanaa manaaomana samajalao‚ d%t raNaa rajayaaogaaMcyaa BavapaSaaMmaQyao gauMtvau phat Aaho. naanaaMnaI tar Aalyaavar jaaNyaacao TaLlao.  lagaocaca tukaojaIravaaMcaI EaI sad\gau$naanaaMnaa dusarI tar AalaI trI sauwa naanaaMnaI jaaNyaacao TaLlao. p. pu. naanaa svat: vaOragya $Pa QaarNa kolaolao qaaor saMt haoto. %yaaMnaa kSaatca Aasa>I navhtI. rajavaOBava trI %yaaMnaa ksao maaohivaNaar haoto? EaI tukaojaIravaaMcaI naanaaMnaa AKor itsarI tar AalaI va %yaat ilahIlao haoto‚ tumhI jar Aata Aalao naahI tr maI svat: maaoTr Gao}na AapNaalaa Gyaayalaa yao[-la . tI tar vaacalyaanaMtr naanaaMnaa sagaLyaa maMDLIMnaI baDvaaha [qao jaa}na tukaojaIravaaMnaa BaoTNyaasa saucaivalao. naanaa svat: baDvaah yaoqao tukaojaIravaaMnaa BaoTNyaasa gaolao. EaI EaImaMt tukaojaIravaaMcaa caaorla nadIcyaa kazI AaQauinak saaoyaIMnaI sausajja Asaa mahala haota. EaI naanaa baDvaah yaoqao mahalaat paohaocalyaavar EaImaMtaMpya-Mt naanaaMcyaa AagamanaacaI  vadI- gaolaI. EaImaMtaMnaI naanaaMnaa maaozyaa Aadranao mahalaat baaolaaivalao. EaImaMtaMnaI naanaManaa pahIlyaavar‚ baa payaa pDu do Asao mhNat  yaqaaoicat maana idlaa. p. pu. naanaaMnaI saMskRtmaQyao EaI tukaojaIravaaMba_la stutIpr Slaaok mhTlaa tao Asaa :   

“ AihlyaavaMSasaMBautao tukaojaInaRPaitma-hana\ a

yasya ivastartaM yaatu kItI-yaa-tu idgantrma\ aa1aa  ’’

 Asao mhNauna p. pu. naanaa EaImaMtaMsamaaor KalaIca basaayalaa laagalao,. %yaavaoLI EaImaMt naanaaMnaa mhNaalao‚ ‘ Saas~Ibauvaa kRpak$na maRgacamaa-Mikt Aasanaavar basaavao. %yaa EaImaMtaMcyaa rajamahalaacao kaya vaNa-na kravao. sagaLIkDo BaarI‚ ]McaI maKmalaI gaalaIca AMqarlao haoto. maaozo saaopo‚ plaMga basaayalaa zovalao haoto. %yaanaMtr EaImaMtaMnaI naanaaMnaa Aaplyaa vyaqaoivaYayaI saaMigatlao va Ait Aadranao ]paya saucaivaNyaasa saaMigatlao. %yaavaoLI naanaaMnaI saaMigatlao kI‚ ‘mahalaat kahI idvasa maha maR%yauMjayaacaa AKMD paz va EaI gau$cair~ paoqaI vaacana kravao.’ ho eoklyaavar EaImaMtaMnaI naanaaMnaaca mahalaat rahUna maha maR%yaMjaya paz va gau$cair~ vaacana krNyaasa ivanaivalao. naanaaMnaa mhTlao‚ ‘Aaplyaa svatM~pNao rahNyaacaI sagaLI vyavasqaa AamhI k$.’ EaI naanaaMnaIhI EaImaMtaMcyaa ivanaMtIlaa maana do}na haokar idlaa. EaImaMtanaIhI naanaaMsaazI Aaplyaa mahalaajavaLca svatM~ inavaasasqaanaacaI saaoya kolaI. dovarama Aacaar\yaalaa naanaaMsaazI svatM~ saaovaLyaacyaa svayaMpakasaazI zovalao. caaovaIsatasa gaaDI naanaaMcyaa idmatIlaa tyaar Asao. svatM~ vaahk gaaDIsaazI naomalaa. Aat sauroK dovaGar haoto. garmapaNyaacyaa Saa^varsahIt sagaLIA%yaaQauinak vyavasqaa naanaaMcyaa inavaasasqaanaat haotI. naanaaMcyaa rajavaOBavaat EaI tukaojaIravaaMnaI kuzlaIhI ksar zovalaI naahI. ekda naanaaMnaa nadIvar snaana krayalaa AavaDto mhNauna naanaa nadIvar snaana krayalaa gaolao %yaavaoLI EaImaMtaMnaI naanaaMnaa pahIlao. EaImaMtaMnaa vaaTlao naanaaMnaa garmapaNaI snaanaasaazI vaoLovar imaLalao naahI. EaImaMtaMnaI tabaDtaoba saovakalaa baaolaavalao va ivacaarlao‚ ‘naanaaMnaa vaoLovar garma paNaI kaM imaLalao naahI’ va %yaa saovakalaa naaokrva$na kmaI krNyaacao zrivalao. %yaanaMtr naanaaMnaIca EaImaMtaMcaa raga SaaMt Jaalyaavar %yaa saovakaivaYayaI rdbadlaI kolaI. %yaacaI iSaxaa vaacaivalaI. Pa. pu. naanaa d%tBa> haotoca. rajavaaDyaathI naanaa kma-z AacarNaanao sagaLI pujaa krIt haoto. phaTo lavakr ]zuna naanaa pujaa pazalaa basat. EaImaMtaMcaI gaNaoSaavar ivaSaoYa Ba>I haotI mhNauna laala rMgaacao vas~ naosauna naanaa dovaaMvar pujaa AiBaYaok krIt. %yaanaMtr Aarit Jaalyaavar naomaanao  EaImaMtaMnaa  tIqa-‚ AMgaara‚ p`saad naanaa pazivat Asat. p. pu. naanaaMcyaa prmaoSvaravarIla Ba>Inao‚ naanaaMcyaa toqaIla vaastvyaanao EaImaMtaMnaa Kup Aarama Jaalaa. %yaaMcaa ragahI kmaI Jaalaa. EaImaMtaMnaa Aarama PaDavaa mhNauna naanaa EaImaMtaMcyaa rajamahalaat naanaa rhat haoto. prMtu naanaaMcao mana tIqao rmat navhto . ek vaYa- Jaalyaavar naanaaMnaI EaImaMtaMnaa mhTlao‚ ‘Aata AamhI traNyaalaa prt jaatao. Aamhalaa d%tmaa}laIcaI AazvaNa yaoto. Aata Aamhalaa Aa&a dyaavaI.’. EaImaMt naanaaMnaa jaa} dyaayalaa tyaar navhto. naanaa sad\gau$d%taMcyaa dSa-naasaazI vyaakuL Jaalao. naanaa sad\gau$ d%taMcao stvana raoja AazvaNa AalaI kI mhNat Asat.

to Asao :p`Baao yaa laokraMsaI a kravao javaL rahNaoM masaI a na vaaTo p`Sast rajaBaaogaasaI a naka gauMtvauM AiQak AataM aa74aa pd raga a aakodar aa d%traja kRpaLu AazivataoM maUtI-saI a nao majalaa carNaaMsaI aaQaRaa kaya svaamaIvar cauklaao na kLo a dUr laaoTlao malaa va%salao a [qao ]paSaI tujaivaNa DaoLo a AMtrI vyaakuL kirsaI aa nao majalaa aa1aa rajasa vaOBava maaohk [qaloMa a prI maa]lao mana kLvaLlao a yaotI Baava )dyaIMcao sagaLo  a ]saLunaI yaa nayanaaMsaI aa nao majalaa aa2aa hvaoM malaa gao inat BarlaolMao a idzIMt Anaupma $p saaojvaLo a AmaRtmaya tva naama kaovaLoM a yaavao  yaa vaacaosaI aa  

SaovaTI na rahvaUna sad\gau$ naanaa kaoNaalaahI rajavaaDyaat na saaMgata traNyaalaa prt Aalao. traNyaalaa d%tmaMidrat d%tgau$MjavaL yao}na rDu laagalao. va mhNua laagalao‚ ‘ho sad\gau$ d%ta malaa ka dUr laaoTlao.’ [kDo naanaa rajavaaDyaat naahI mhNauna ekca gaDbaD JaalaI. EaImaMtaMcaI punha naanaaMnaa tar AalaI kI baDvaahasaI AapNa inaGauna yaavao. Anyaqaa maI AapNaalaa svat: Gyaayalaa yao[-la. naanaaMnaI EaImaMtaMcaI Aa&a svaIka$na Aaz idvasaacaI maudt maaigatlaI. Aaz idvasaanaMtr punha naanaa baDvaahalaa prt Aalao. va Aaplyaa jaunyaa idnak`maalaa laagalao. naanaa EaImaMtaMcyaa ivanaMtIlaa maana do}na jarI rahIlao trI naanaaMcao mana tIqao rmat navhto. naanaaMnaa sad\gau$ Ba>I va Ba>aMcao klyaaNa yaaplaIkDo kSaacaIca Aasa>I navhtI. kovaL EaImaMtaMcyaa p`kRtIlaa Aarama pDavaa mhNauna naanaa %yaaMcyaa [cColaa maana do}na naanaa rhat haoto. naanaaMnaa rajavaaDyaat kSaalaaca kmaI navhto. raoja EaImaMtaMcyaa p%naI‚ maulao‚ naatu dovaGarat Eawonao yaot. raoja k$Naai~pdIcaa‚ idgaMbaracaa naanaa paz krIt Asat. puZo naanaaMnaI Aaplyaa baMQaunaahI madtIlaa AaNalao. gaaDIcaa vaahk BagaIrqa hyaaMnaa pNa dovaBa>IcaI AavaD haotI. naanaaMnaI %yaaMnaahI yaaogavaiSaYz ga`Mqa vaacanaasa saucaivalao. naanaaMnaI gaaDI AsaunahI kQaIca gaaDIcaa ]pyaaoga kolaa naahI. maaodIcyaa dukanaatUna pMQara idvasaaMcao iSaQaa saamaana yaot Asao. pMQara idvasaanaMtr ]rlaolyaa saamaanaacao naanaa p`daoYaacyaa idvaSaI garIbaaMnaa dana krIt Asat. [Mdaorhuna naanaaMnaa BaoTayalaa Aalaolyaa AitqaIMcao naanaa maaozyaa p`omaanao Aadraitqya krIt Asat. rajavaaDyaat ek iSaOdo naavaacao gaRhsqa haoto tohI naanaaMnaa maQauna BaoTayalaa yaayacao. %yaaMcyaa va naanaaMcyaa p`omaacyaa gaaoYTI caalaayacyaa. %yaaMnaa naanaaMcaa sahvaasa AavaDayacaa. naanaa javaL javaL tIna vaYao- baDvaahalaa haoLkraMkDo vaastvyaalaa haoto. EaImaMtaMnaa naanaaMcyaa vaastvyaanao Kup Aarama pDlaa. mana:SaaMtI imaLu laagalaI. rajavaaDyaatIla saovak naanaaMnaa mhNau laagalao‚ ‘ pMDItjaI‚ AaplaI kmaala Aaho. Aajapya-t jao jao pMDIt Saas~IbauvaaMcyaa ]pcaaraqa- rahIlao %yaaMnaa EaImaMtaMnaI  Aarama pDt navhta mhNauna svat:ca GaalavaUna idlao. prMtu Aaja tIna vaYao- JaalaI trI EaImaMt AapNaalaa saaoDNyaasa tyaar naahI. prMtu ekda naanaaMnaI inaScayaanao EaImaMtaMnaa saaMigatlao‚ kI maI Aata [qao rhayalaa tyaar naahI. EaImaMt trIsauwa naanaaMnaa saaoDayalaa tyaar navhto. naanaa rhavao mhNauna EaImaMtaMnaI %yaaMcyaa maataoEaI EaImatI AajaI maa saahoba yaaMnaa baaolaavaUna AaNalao. naanaa %yaaMcyaa javaL [Mdaor yaoqao kahI idvasa kaozImahalaat  rahIlao. Aaplyaa d%tBa>Inao naanaaMnaI %yaaMnaahI kahI kaL sauKivalao. AajaImaahoba‚ EaImaMtaMcyaa p%naI mau>hstanao traNyaatIla d<amaMidralaa madt krIt. Asao ho AihlyaavaMSaja rajaeoSvaya- Asalao  trI sa)dyaI haoto. prmaoSvaravar %yaaMcaI Eawa haotI. p. pu. naanaa EaI haoLkraMcyaa rajavaaDyaat f> haoLkraMnaa Aarama pDavaa mhNauna sad\gau$d%taMcaI  saovaa krIt caar vaYao- rahIlao . %yaat flaacaI AaSaa tr mauLIca navhtI. rajavaOBava AsataMnaa naanaa %yaa kaoNa%yaaca maaohjaalaat ADklao  naahI. kmaL jasao paNyaat rahunahI paNyaapasaUna AilaPt rahto. tsaoca naanaa tIqao rahIlao.   

 

Ba>aMsaazI naanaa

 p. pu. naanaa haoLkraMkDaMkDuna prtlyaanaMtr kahI idvasa traNyaalaa rahIlao. naanaaMcaI gau$Ba>I‚ saaQanaa caalauca haotI. kahI idvasa traNyaalaa rahIlyaanaMtr naanaa %yaaMcao icarMjaIva EaI SaMkr yaaMcyaakDo [Mdaor yaoqao vaastvyaalaa Aalao. [Mdaor yaoqaIla maat-MND caaOkat naanaaMcao inavaasasqaana haoto. sad\gau$d<aaMcaI AazvaNa JaalaI kI naanaa maQauna traNyaalaa jaayacao. puZo naanaaMcao icarMjaIva EaI SaMkr yaaMcao lagna Jaalao. EaImaMtaMcyaa maataoEaI yaaMnaI svat: lagnaalaa yao}na naanaaMcao icarMjaIva va saunabaa[- yaaMnaa AaiSavaa-d idlaa. naanaaMcyaa inavaasasqaanaI Bajana‚ ikt-na‚ ]%sava Asao sava- haot Asao. naanaaMcao sava- kuTuMbaIya pO pahuNaa‚ Ba>maMDLI yaaMcao maaozyaa p`omaanao Aadraitqya krayacao. naanaaMcao sauKd AnauBava‚ p`icatI naanaaMcyaa sahvaasaat AsaNaar\yaa Ba>aMnaa yao} laagalao. maQau toqao maaSyaa jamatat tsao naanaa tIqao Ba> Asao samaIkrNaca jamaUna gaolao haoto. idvasaoMidvasa naanaaMcaI #yaatI vaaZu laagalaI. naanaaMcaa Ba>pirvaar vaaZt gaolaa. 

 

naanaasamavaot yaa~akrtaMnaa Ba>aMnaI Gaotlaolaa AanaMddayaI AnauBava

p. pu. naanaaMnaI Aaplyaa Ba>aMnaa Gao}na Anaok tIqa-yaa~a kolyaa. naanaaMsamavaot tIqa-yaa~a krNyaacaI Ainavaar gaaoDI kahI vaogaLIca AsaayacaI. ekda naanaa Aaplyaa Ba>aMnaa isannaaor yaoqao Anasauyaa maatocyaa dSa-naalaa Gao}na gaolao. isannaaor ho nama-da nadIvar Asalaolao CaoTosao baoT Aaho %yaamauLo tIqao naavaonao jaavao laagato. naanaaMsamavaotlyaa Ba>aMnaI Anasauyaocyaa dSa-naalaa jaatanaa Aaplyaa javaLcao saamaana‚ fraLacao saamaana naavaotca zovauna idlao. naanaa AaiNa Ba>maMDLI Anasauyaocyaa dSa-naasaazI maMidrat Aalao. sagaLyaa Ba>aMnaI maaozyaa Ba>IBaavaanao pujaa‚ Aca-naa Anasauyaamaatocyaa carNaaSaI vaaihlaI. yaqaayaaogya dSa-na Jaalyaavar naanaa AaiNa naanaaMsamavaotlaI Ba> maMDLI p`sanna manaanao prtIcyaa vaaTolaa inaGaalao. duparcaI vaoL haotI. }na kDk taplao haoto. sagaLyaaMcao AMga va AnavaaNaI AsalyaamauLo tLpayaaMcao pMjao Baajat haoto. sagaLyaaMnaa Bauk laagalaI haotI. sagaLyaaMcao fraLacao saamaana naaOkot mau@kamaacyaa izkaNaI haoto. mau@kamaacao izkaNa Ajauna baroca dur haoto. sagaLI Ba> maMDLI kaomaojauna gaolaI haotI. ASaahI Avasqaot inama-L mau>Icao caMd` naanaa SaaMt ica<aanao caalat haoto. naanaMasamavaotlaI Ba> maMDLI paohaocaNyaa AaQaI durvar kuzo ]phargaRh idsato ka mhNauna baGat haoto. naanaa samavaotlaI vaRw maMDLI naanaaMnaa ivanavaayalaa laagalaI va naanaaMnaa mhNaayalaa laagalaI‚  ‘naanaa payaI caalaNyaacao baL Vavao’. sagaLyaaMnaa  kuzo trI qaaMbauna fraL vaa naaSta krayacaI [cCa haotI. taoca qaaoDyaa dUr AMtravar ek ]phar gaRh idsalao. ]phargaRh idsalyaavar sagaLyaaMnaa Kup AanaMd Jaalaa. naanaaMsamavaotlao sagaLo Ba> lagabagaInao ]phar gaRhacyaa idSaonao jaa} laagalao. tIqao ek prdoSaI BaiganaI garma garma tajao KusaKuSaIt Bajao tLIt haotI. ]phargaRhacyaa baahor qaMD paNyaacaa raMjaNa Barlaa haota. ]pvaasa AsaNaar\yaaMsaazI  duQa va cahacaI saaoya haotI. madtIlaa naaOkr Asao %yaa s~Icyaa kaoNaIca navhto. sagaLyaaMnaI garma garma BajaaMcyaa Aasvaad Gaotlaa. naanaasamavaotlyaa sagaLyaa Ba>aMnaa itnao tRPt kolao. naMtr sagaLI maMDLI pOSaacaa ihSaaoba k$ laagalaI tr laxaat Aalao kI prdoSaI s~Ilaa Vayalaa f> saha AaNao  kmaI pDu laagalao. tovha maMDLI %yaa prdoSaI s~Ilaa mhNau laagalaI‚ ‘ baa[- AamhI  mau@kamaavar prt gaolyaavar ]rlaolao pOsao prt AaNauna do}. kRpyaa Aamacyaavar  ivaSvaasaavao.’  naanaa va sagaLI Ba> maMDLI naaOkocyaa izkaNaI prt Aalao. naanaaMcyaa samavaotlao daona Ba> ]rlaolao sahaAaNao Vayalaa ]phar gaRhakDo yaayalaa inaGaalao. sagaLIkDo SaaoQalao prMtu to ]phar gaRh va tI prdoSaI s~I kuzoca idsat navhtI. evaZoca navho tr ]phargaRhacaa maagamausahI kuzo idsat navhta. SaovaTI naanaa samavaotlao daonhI Ba> naaOkocyaa izkaNaI prt Aalao. naanaaMnaa ]phargaRhaba_la jao GaDlao to yao}na saaMgau laagalao. AivaSvaasa zovaavaa ASaIca gaaoYT Aaho prMtu naanaa samavaot jao Ba> yaa~olaa gaolao haoto to AjaunahI yaa p`karacaI saaxa dotat. ha sagaLa vaRtaMt eoklyaavar naanaa mhNaalao‚  ‘Anasauyaa maata maaozI knavaaLu Aaho. dSa-naalaa AalaolaI AaplaI baalako Eamaanao qaklaolaI va Baukonao vyaakuL JaalaolaI pahuna Anasauyaa maata kLvaLlaI va tIca AnnapuNa-ocyaa $pat yao}na sagaLyaaMnaa SaaMt k$na gaolaI.sahaAaNaohIo  na Gaota tumhalaa ?NaI zovalao.savaa-MnaI tIcaa jayajayakar kravaa. Ambaa Aaplyaa Ba>aMnaa sadOva raKto. BaukolaolyaaMnaa p`omaanao Gaasa Barivato.’ yaa sagaLyaa p`saMgaava$na Ba>aMnaa naanaaMcaa AiQakar kLuna cauklaa. naanaaMcyaa kRponao sagaLyaa Ba>aMnaa Anasauyaocao dSa-na GaDlao. sagaLo Ba> Qanya pavalao. yaaca yaa~ot naanaaMcyaa eka gau$BaiganaIlaa payaalaa faoD Jaalaa. tLpayaalaa AsalyaamauLo ]nhamaQyao caalataMnaa Kup duKayacaa. tovha naanaMasaaobat Asalaolyaa maMDLIMnaI naanaaMnaa ivaBautI doNyaaivaYayaI ivanaivalao.naanaaMcaI ivaBauit laavalyaavar %yaa s~Ilaa KraoKr Kup Aarama pDlaa. Paayaacao duKNao qaaMbalao. tLpayaacao faoDhI basalao.Asaa AnauBava naanaaMcyaa Anaok Ba>aMnaa yaot haota. Ba>aMcaI ik%yaok saMkT naanaa Gaot Asat. naanaa Ba>aMvarcaI saMkTo jaovha svat:var GyaayacaI tovha lahana‚ maaoza Asaa BaodBaava kQaIca krayacao naahI. svat:cyaa dohavar naanaaMcaa ivalaxaNa AiQakar haota. sagaLyaaMcyaa du:KaMcaa‚ dohaMcaa Baar naanaa ksao svat:var Gaot ho kaoNaalaa ]majaupNa dot nasat. naanaaMcaI kovhahI AanaMdImaud`a pahIlaI kI mana ksao p`sanna hao}na jaayacao.naanaaMnaI eKadyaa Ba>alaa Sabd idlaa AaiNa %yaanao %yaavar ivaSvaasa zovalaa tr tao Sabd Kraca vhayacaa. naanaaMnaI eKadyaalaa Aaplyaa pdrat Gaotlao tr naanaa %yaalaa SaovaT pya-Mt saaMBaaLtat. %yaat kaoNaIhI AaDvao yao} Sakt naahI. naanaaMcao kovhahI $p baGaavao‚ sat\icat\ AanaMdacao sauK ho mahapu$Ya Baaogat Aaho Asao vaaTayacao. xaNaat naanaa samaaQaImagna hao}na jaayacao. prMtu %yaahI isqatIt naanaaMnaa kaoNaIhI p`Sna‚  AaplaI ADcaNa ivacaarlaI tr sahja saulaBatonao %yaalaa ]%tr dyaayacao. p`%yaokacyaa p`SnaaMcao samaaQaana krayacao. prt naanaa samaaQaIt rmaayacao. naanaaMcaI  inajaa%maanaMdat DaolaNaarI‚ hsarI‚ AanaMdI maud`a idsaayacaI. naanaaMnaa Aa%map``aOZI tr navhtIca‚ naanaa kaoNaI ivacaarlao trca saaMgaayacao. naanaaMcaa p`%yaok Sabd Kra vhayacaa ha naanaaMcyaa p`%yaok Ba>aMcaa AnauBava Aaho. sad\gau$Mcyaa AadoSaaiSavaaya naanaa kaoNaalaahI Sabd dot nasat. p. pu. naanaa SaaMtIba`mhacaa‚ caOtnyaacaa‚ maMgalatocaa‚ inama-L Ba>Icaa putLaca haoto. naanaaMcyaa ]pasanaot kuzohI kDkpNaa navhta. naanaaMnaI naohmaI Ba>aMnaa Ba>Icaa saMdoSa idlaa. jaSaI jaSaI naanaaMcyaa kRpap`saadaMcaI p`icatI‚ AnauBauit naanaaMcyaa Ba>aMnaa yao} laagalaI tsaa tsaa naanaaMcaa Ba> pirvaar vaaZu laagalaa. eKadyaa vya>Ilaa  yaaogaayaaogaanao  ikMvaa puva-saukRtanao naanaaMcao dSa-na haoNyaacaa laaBa Jaalaa. tr %yaa vya>Ilaa punha punha naanaaMcao dSa-na Gyaavao Asao vaaTayacao. %yaalaa naanaaMcyaa carNaacaa Qyaasa laagaayacaa.

 

p. pu. naanaaMnaI baaL doSapaMDonaa Bayamau> kolao.

p. pu. naanaaMcyaa inavaasasqaanaapasaUna qaaoDo dur AMtravar doSapaMDo naavaacao ek gaRhsqa rhat haoto. %yaaMnaa daona saupu~ haoto. jaoYz pu~alaa Baa} yaa ]pnaavaanao saMbaaoiQat Asat. va QaakTyaalaa baaL yaa naavaanao saMbaaoiQat Asat. %yaaMcyaa p%naIlaa baahorbaaQaa haotI. %yaamauLo tI satt AajaarI AsaayacaI. baaLanao maaozyaa p`omaanao SaovaTpya-Mt Aa[-caI saovaa kolaI. kahI kaLanao tI inavat-laI. baaL %yaavaoLI rolvaot naaOkrIlaa haoto. va %yaaMcao baMQau igarNaIt kamaalaa haoto. prMtu baaLaMnaahI puZo baahorbaaQaonao ga`asalao. baaLaMnaa baahorbaaQaocaa AitSaya ~asa hao} laagalaa. %yaaMnaa kovhahI DaoLyaa samaaor Aak`aL ivak`aL ASaa AakR%yaa idsat. Katanaa‚ iptaMnaa‚ JaaoptaMnaa %yaaMcaa ~asa haot Asao. paNaI iptaMnaa paNyaamaQyao %yaaMcao p`itibaMba idsaayacao. %yaa %yaaMcyaakDo BayaanakpNao hsaayacyaa. inad`anaaSa jaDlaa haota. Sairralaa xaINata AalaI haotI. %yaavaoLI baaLaMcao vaya AvaGao pMcaivasa vaYaa-Mcao haoto. baaLaMcao vaDIla‚ %yaaMcao Baa} daoGaohI kaLjaI krayacao. baaLacao vaDIla [Mdaorcao ek saMt EaI. Ajjaumaharaja yaaMcyaa Ba> pirvaaratlao  haoto. prMtu naiSabaapuZo kaoNaacaohI caalat naahI. baaLaMnaa %yaa vyaaQaInao [tko ~asaivalao haoto kI kaoNaahI javaL jaa}na baaL ivanavaayacao kI malaa yaa ~asaatUna mau> kra. ~asaatUna mau> haoNyaasaazI kaoNa%yaahI saMt‚ maha%myaakDo jaayalaa baaL tyaar Asaayacao‚ kaoNatohI ]paya krayalaa tyaar Asaayacao. Anaok ]paya kolao prMtu baaLaMnaa kahIca frk jaaNavat navhta. baaLaMcao baMQau igarNaIt kamaalaa haoto. %yaaMcao ek ima~ EaI kivaSvar ho baaLaMnaa gau$mautI- paoqaIcao ekok AQyaaya %yaaMcao baMQau EaI Baa} yaaMcao krvaI vaacaayalaa dot Asat. yaaogaayaaoga Asaa kI EaI kivaSvar naanaaMkDUnaca baaLaMnaa EaI gau$mautI-paoqaIcao AQyaaya AaNauna dot Asat. ho Asao vaYa-Bar caalau haoto. prMtu baaLaMcyaa ~asaa maQyao ya%kIMcaIthI frk pDlaa naahI. Amaavasyaa‚ PaaOiNa-maolaa tr baaLaMnaa AitSaya ~asa haot Asao. ekda kivaSvaraMnaIca  baaLaMnaa naanaaMcao dSa-na Gyaayalaa saucaivalao. baaLhI  EaI kivaSvaraMcyaa vacanaanausaar naanaaMcyaa dSa-naalaa inaGaalao. saMQyaakaLI naanaaMcaa inayama haota kI naanaa ifrayalaa jaayacao. %yaat naanaaMcao pMcavaTI mhNauna AavaDto izkaNa haoto. laaodImaaohaolyaat dixaNaI vaagaLyaaMcyaa vaaDyaat naanaaMcyaa ivaSaoYa AavaDIcao paca p`omaL  kuTumba rhat Asat. %yaalaa naanaa gamatInao ‘pMcavaTI' Asao mhNat Asat. [kDo baaL naanaaMcyaa dSa-naasaazI Aatur Jaalao haoto. baaL naanaaMcao inavaasasqaana maat-ND caaOkat haoto %yaa sqaLa pasauna naanaaMcyaa dSa-naasaazI inaGaalao. ijaqao naanaaMcao jaaNao jaast haoto itqao p`%yaok iozkaNaI ‘naanaa Aahot ka’  Asao  ivacaarIt ivacaarIt baaL laaodIpur\\\yaat Aalao. naomaarkraMcyaa GarajavaL  QaaMDoSaas~I mhNauna ek gaRhsqa haoto. %yaaMnaa baaLaMnaI ivacaarlao‚  ‘naanaa Aahot ka?’%yaaca vaoLI EaI  baaLaMnaI  naanaaMnaa p`qama pahIlao. hI gau$iSaYya jaaoDIcaI p`qama BaoT gaNaoSacatuqaI-cyaa idvaSaI naanaaMcyaa laaD@yaa pMcavaTIt haot haotI. p.pu. naanaa naomaarkraMcyaa inavaasasqaanaaMt caar‚ paca Ba>aMsah basalao haoto. baaL AiQaca saMkaocaI haoto. vyaaQaInao ga`asalaolao haoto. naanaaMcaI va baaLaMcaI dRYTBaoT JaalaI pNa naanaa %yaavaoLI baaLaMSaI kahI baaolalao naahI. qaaoDyaa vaoLanao naanaaMnaIca baaLalaa ivacaarlao‚ ‘ kaya naava?‚ kaya p`yaaojana?‚ kuzlaa ~asa haotao?  baaLaMnaI %yaavaoLI naanaaMnaa Aaplyaa vyaqaoivaYayaI saaMigatlao. naanaaMnaI baaLaMcaI vyaqaa eoklyaavar saaMigatlao‚ ‘ malaa kzINa idsato.’  naanaa qaaoDo ivacaarmagna Jaalao. %yaanaMtr naanaaMnaI baaLaMnaa Aaplyaa javaLIla ivaBauit idlaI. naanaaMnaI svat: tI baaLalaa laavalaI. GarI jaa}na naanaaMnaI %yaaMnaa Aarama krayalaa saaMigatlao. va kagadavar ek maM~ ilahuna idlaa.tao Asaa :

aaAi~pu~ao mahatojaa: d%ta~oyaao mahamauina: a

aa tsya smaroNamaa~oNa sava-papO: p`maucyato aa1aa

aa AnasaUyaai~saMBautao d%ta~yaao idgaMbar:a

aa smatRgaamaI‚ sva Ba>aMnaamauwta- BavasaMkTat aa

ra~I Jaaop yaot nasalyaasa yaa maM~acao manana krayalaa saaMigatlao. baaL AinaScaIt manaanao GarI Aalao. karNa AnaokaMnaI Aajapya-Mt ]paya saaMigatlao %yaatlaaca ha ek ]paya Asao samajauna haoto. GarI Aalyaavar baaLaMcyaa vaiDlaaMnaI ]%sauktopaoTI naanaaMkDo kaya Jaalao yaaba_la ivacaarlao? %yaavar baaLaMnaI vaiDlaaMnaa saaMigatlao‚ ‘ naanaaMnaI laavaayalaa ivaBauit idlaI. va  ek maM~ ilahuna idlaa Aaho %yaa maM~acaa jap krayalaa saaMigatlao.’ %yaavaoLI vaiDlaaMnaI baaLaMnaa naanaaMnaI idlaolaa maM~acaa kagad maaigatlaa.  baaLaMnaI tao maM~acaa kagad Aaplyaa iKSaat vyavaisqat zovalaa haota. prMtu %yaaMcao vaDIla dajaI yaaMnaI jaovha maaigatlaa tovha tao baaLaMnaa KraoKrIca idsat navhta. kdaicat\  tao baaLaMcyaa nakLt tao iKSaatUna pDlaa Asaavaa. baaLaMcyaa vaiDlaaMnaI  baaLaMnaa  naanaaMkDo jaa}na tao maM~ prt ilahuna AaNaNyaasa saaMigatlao. prMtu naanaaMcyaa ivaBautIcaa pirNaama vaa naanaaMcyaa dSa-naacaa pirNaama baaLaMnaa jaao inad`anaaSaacaa ~asa haota tao na haota %yaa idvaSaI SaaMt Jaaop laagalaI. %yaanaMtr %yaaMcao baMQau Baa} va vaDIla  dajaI yaaMnaI pNa baaLaMnaa SaaMt Jaaop laagalaI Aaho ho  pahuna ]zivalao naahI. %yaanaMtr daona idvasaaMnaI baaL jaagao Jaalao. baaLaMnaa SaaMt Jaaop laagalyaamauLo %yaaMcaa  SaINa baraca dUr Jaalaa. pNa ~asa kahI kmaI Jaalaa naahI. dajaIMnaI EaI baaLaMnaa prt naanaaMcyaa dSa-naalaa jaayalaa

saaMigatlao. baaL naanaaMcyaa dSa-naalaa jaayalaa inaGaalao. yaavaoLI naanaa maa~ baaLaMcaI pirxaa baGat haoto. baaL jaIqao naanaaMnaa SaaoQaayalaa jaayacao tIqao kLayacao kI naanaa Aataca inaGauna gaolao Aahot. SaovaTI baaL naanaaMcao dSa-na na haotaca GarI prt Aalao. dajaIMcaI maa~ naanaaMvar Apar Eawa haotI. to AjjaumaharajaaMcao Ba> haoto. %yaaMnaa saMtaMcaI pirxaapwt maaiht  haotI . %yaaMnaI baaLaMnaa  saaMigatlao‚ ‘Aaja ]pasa GaDlaa trI caalaola prMtu naanaaMcao dSa-na GaotlyaaKorIja GarI prt yaayacao naahI.’ baaL punha naanaaMcyaa dSa-naalaa inaGaalao. yaavaoLI maa~ naanaaMnaI baaLaMcaI far pirxaa paihlaI  naahI va baaLaMnaa naanaa rs%yaatca idsalao. naanaa %yaavaoLI ekToca haoto. baaL naanaaMnaa saaMgau laagalao‚ ‘kI maM~acaa kagad hrivalaa . malaa prt maM~ ilahuna dyaavaa. malaa marNa p`aya ~asa haot Aaho.’. naanaa baaLaMnaa prt maM~ ilahuna Vayacyaa mana:isqatIt navhto. to baaLaMnaa mhNaalao‚ ‘kI ilahuna idlaolaa maM~ ksaa kaya saaMBaaLta yaot naahI.’ %yaavaoLI baaLaMcaI Kup [cCa haotI kI naanaaMnaa Aaplyaa GarI nyaavao. prMtu baaLaMcaI naanaaMjavaL tsao mhNaNyaacaI ihMmat navhtI. %yaacavaoLI naanaaMnaacyaa pircayaacao va baaLaMnaa AaoLKNaaro ek gaRhsqa maagaa-t idsalao. %yaaMnaa va naanaaMnaa baaLaMnaI GarI calaNyaaba_la saucaivalao. naanaahI %yaa gaRhsqaaMsamavaot baaLaMkDo yaayalaa tyaar Jaalao. p. pu. naanaa‚ to gaRhsqa va svat: baaL Asao itGaohI baaLaMcyaa GarI Aalao. p`%yaxa naanaaMnaabaGauna dajaIMnaa Kup AanaMd Jaalaa. dajaIMnaI maaozyaa laInatonao naanaaMnaa ivanaivalao‚  ‘maaJao ica%t Aata pOlatIraSaI laagalao Aaho prMtu baaLaMcyaa kaLjaInao maaJaa jaIva gauMtlaa Aaho. kRpyaa baaLalaa Aaplyaa pdrat Gyaa.’ %yaavaoLI dajaIMnaI ek ABaMga mhTlaa tao Asaa :aa “ kRpaLu ]dar tumhI saMtjana a hoMica kRpadana VavaoM maja a

Anaaqa ApraQaI ptIt AagaLa a prI payaavaogaLa naka k$M aa’’ naanaa %yaavaoLI qaaoDo ivacaarat pDlao. naMtr maa~ naanaaMnaI svat: Aaplyaa ]prNyaalaa dajaI MsamaaorQa$na tovaZyaaca laInatonao‚ p`omaanao mhTlao‚ ‘Aaja pasauna AamhI baaLalaa Aamacyaa pdrat Gaotlao Aata AapNa inaiScaMt  rhavao.’ dajaIMnaa AitSaya AanaMd Jaalaa. p. pu. naanaaMnaI baaLaMnaa punha maM~ ilahuna idlaa. va ivaBauit idlaI. kuzohI baahor jaayacyaa AaQaI ivaBauit laavaayalaa saaMigatlao. sakaLI p`itidna naanaaMkDo dSa-naalaa yaayalaa saaMigatlao.  japamaQyao‚ gau$cair~ vaacanaat ekaga`ica%t rhayalaa saaMigatlao. naanaaMnaI EaI baaLaMkDuna sakaL‚ dupar‚ saMQyaakaL Asao idvasaaMtUna tIna vaoLa gau$cair~acao paz krvaUna Gaotlao. baaLaMnaI caar vaYao- hI saaQanaa kolaI. baaLaMcyaajaagaI dusara kaoNaI Asata tr kQaIca Aa%mah%yaa kolaI AsatI. baaLaMcaI naanaaMvar inataMt Eawa haotI. %yaa Eawonaoca baaL vyaqaamau> haot gaolao. puZo ekda baaLaMcao vaDIla EaI dajaI yaaMcaI EaI gau$cair~ saPtahat Kup tbyaot ibaGaDlaI. baaL naanaaMkDo Aalao. %yaavaoLI baaLaMnaI naanaaMnaa saaMigatlao kI‚ “dajaIMcaI p`kRit mhNaavaI tovaZI caaMgalaI naahI. malaa saPtah pUNa- hao[-la kI naahI yaaba_la SaMka vaaTto”. naanaa svat: dajaIMcaI tbyaot baGaNyaasaazI baaLaMkDo  Aalao. %yaavaoLI dajaI baoSauw Avasqaot haoto. Da^@TraMnaI dajaIMcyaa tbyaotIcaI f> AQyaa-tasaacaI maudt idlaI haotI. trI sauwa naanaaMnaI baaLaMnaa Sabd idlaa kI saPtah pUNa- kravaa. %yaanaMtr baaLaMnaI saPtah pUNa- kolaa. d<ajayaMtIcyaa idvaSaI d<ajanma AaTaoplyaavar saMQyaakaLI EaI dajaIMcaI p`aNajyaaot maalavalaI. yaa p`saMgaava$na naanaaMcao Aaplyaa iSaYyaaMba_la p`oma‚ %yaaMcyaaba_lacaI tLmaL naanaaMcyaa )dyaat iktI tIva` haotI hoca idsauna yaoto. naanaaMnaI Aaplyaa AiWtIya Sa>Inao baaLaMcaa saPtah pUNa- haoNyaasaazI inayatIcaa krala paSahI raoKlaa. baaLaMcaI naanaaMvar tovaZIca Eawa haotI. vaDIla gaolyaanaMtr baaL naanaaMcyaa saovaotca rahu laagalao. baaL caaovaIsatasahI naanaaMcyaa saainaQyaat Asat. naanaaMnaI pNa baaLaMvar pu~va`t p`oma kolao. baaLaMcyaa vyaaQaIlaahI Aarama pDlaa. baaL naanaaMcyaa saainaQyaat Asalao kI inaBa-ya Asat. naanaahI baaLaMnaa kuzo ya&acao AamaM~Na Asalao kI naot Asat. svat:baaL pNa naanaaMcyaa vaRw p`itmaolaa saavalaIsaarKo japt. ek izkaNaI naanaaMnaa ya&acyaa Aacaaya-pdacao AamaM~Na haoto. naanaaMnaI baaLaMnaahI Aaplyaa samavaot naolao haoto. ya&acaI sagaLI vyavasqaa yaqaasaaMga JaalaI haotI. eka maaokLyaa Saotat ya&acao sqaana inaiScat kolao haoto. Saotavar maaMDva Gaatlaa haota. ya& sqaL dovadovataMcaI sqaapnaa‚  saSaas~ ya&kuMD yaanao sajja haoto. ASaavaoLI ya&sqaLacaI piva~ta raKNao A%yaMt AavaSyak Asato. naanaaMnaI svat: baaLaMnaa ya&sqaLavar doKroKIsaazI zovalao haoto. samaajaatIla kahI ivaGnasaMtaoYaI p`vaR%tI Asatat kI jyaaMnaa sat\kayaa-t ivaGna vaa baaQaa AaNaNyaacaI savaya Asato. %yaa saazI baaL ya&sqaLI kaoNaIhI Aalao kI Aitp`omaanao du$naca ya&sqaLacao dSa-na GaoNyaaba_la ivanavaIt Asat. paya QautlyaanaMtrca ya&kuMDasamaIp yaavao ASaa saucanaa krIt Asat. %yaa vaoLI ek gaRhsqa AgadI ya&kuMDasamaIpca javaL yao}na basalaa. %yaanao Dao@yaavar pagaaoTo Gaatlao haoto. baaLaMnaI %yaa gaRhsqaalaa f> evaZIca saucanaa kolaI kI kRpyaa pagaaoTo baahor zovauna  ya&kuMDasamaIp basaavao. %yaavaoLI %yaa gaRhsqaanao baaLaMkDo raoKuna pahIlao . xaNaBarca baaLaMcaI va gaRhsqaacaI najaranajar JaalaI. %yaanaMtr ya& yaqaasaaMga par pDlaa. tao gaRhsqahI inaGauna gaolaa. baaL vaDIlaaMcyaa inaQanaaMtr naanaaMkDoca rhat Asat. baaL naanaaMkDo Asalao kI inaBa-ya Asat. ya&anaMtr saaQaarNa pMQara idvasaanao ek idvasa baaL‚ naanaaMcao ek iSaYya dovata naarayaNa yaaMcyaa samavaot Aaplyaa GarI rhayalaa Aalao.%yaavaoLI %yaaMcyaasaaobat %yaaMcao baMQau EaI Baa}pNa saaobatIlaa haoto. maQyara~I ekekI baaLaMnaa punha puvaI-saarKa ~asa sau$ Jaalaa. baaLaMnaa darapuZo BayaMkr  Ak`aL ivak`aL Asao $p idsau laagalao. baaL to $p pahuna maaozyaanao AaorDayalaa laagalao. baaLaMcao saMpuNa- AMga iBatInao qarqart haoto. saMpuNa- AMgaalaa Gaama fuTlaa haota. GaracaI daro baMd AsatanaahI GaramaQyao baaL mhNau laagalao baGaa malaa maarNyaasaazI ilaMbau Aalao Aaho. %yaavaoLI dovata va baaLaMcao baMQau Baa} maaozmaaozyaanao k$Naai~pdI va Gaaora%kYTaowaorNa stao~ mhNat haoto. baMdukIcyaa gaaoLI p`maaNao vaogaanao Aalaolao ilaMbau dovata va %yaaMcao baMQau yaa daoGaaMnaIhI pahIlao. va to baaLaMkDoca tIva` vaogaanao jaat haoto. %yaavaoLI to AgadI baaLaMcyaa kanaajavaLuna gaolao va kaoNaI trI A&at Sa>Inao to Jaolalyaacaa Baasa Jaalaa. %yaanaMtr baaL qaaoDavaoL inaQaa-st Jaalao. yaavaoLI ra~Icao tIna vaajalao haoto. sagaLIkDo SaaMtta psarlaI haotI. tovaZyaat sagaLI daro baMd AsataMnaahI Aitvaogaanao naarL Aalao va tohI baaLaMcyaaca idSaonao Aalao. baaLaMcyaa kpaLavar to AadLNaar evaZyaat kuzlyaatrI Kasa Sa>InaoADivalyaa gaolao. yaavaoLI ]paya mhNauna baaLaMcao baMQau k$Naai~pdIcaa paz maaozmaaozyaanao krIt haoto. naanaa yaavaoLI Aaplyaa inavaasasqaanaI haoto. naanaaMcaa japya& Ahaora~ caalauca Asaayacaa. naanaaMnaa Aaplyaa Ba>aMcaI kaLjaI AsaayacaIca. naanaa maQyara~I Aaplyaa iSaYyaasaazI yaayalaa inaGaalao. qaaoDyaacavaoLat naanaa baaLaMcyaa GarajavaL Aalao va daravar qaap maa$ laagalao. %yaavaoLI naarL dur gaolao mhNauna baaL qaaoDa vaoL inaBa-ya Jaalao AsatIla tr taoca baaLaMnaa punha  Aak`aL ivak`aL ASaI AakRtI idsalaI. baaL maaozmaaozyaanao AaorDu laagalao . yaavaoLI daravarcao vaajaNao vaaZlao mhNauna Baa} dar ]GaDayalaa gaolao tr baaL [tko Gaabarlao haoto kI to Baa}Mnaa dar ]GaDu dot navhto va mhNat haoto‚ ‘dar ]GaDu naka malaa maarayalaa kaoNaI Aalao Aaho.va naanaaMcyaa naavaacaa Qaavaa k$ laagalao .’ SaovaTI baaLaMcyaa baMQaunaI dar ]GaDlao. maQyara~I sad\gau$ naanaa Aaplyaa iSaYyaasaazI Qaavat Aalao haoto. naanaaMnaa phataca baaLaMcaI iBatI kuzlyaakuzo inaGauna GaotlaI. jao baaLaMnaa Bayaanak dRYya idsat haoto to hI naahIsao Jaalao haoto. baaLaMcyaa maagao jaI ivaBautI baaLaMcao ASauBa p`har JaolaIt haotI tI AMtQaa-na pavalaI. SaaMtIsva$Pa naanaaMnaI AitmaRdulatonao‚ p`omaBaranao baaLaMnaa samajaavauna  saaMigatlao‚ ‘Ku_ vaasaudovaanaNdsvaamaI tuJao ASauBa Gaava Jaolat Asatanaa tu kSaalaa Gaabartaosa.p. pu. naanaa maQyara~I baaL saMkTat Aaho ho samajalyaavar kuzlaIhI pvaa- na krta Qaavat Aalao. sad\gau$maa}laIcyaa dSa-naanao baaLaMcao mana isqaravalao. baaLaMcyaa BayaBaIt manaacaI Avasqaa saMplaI. baaLanao maaozyaa Ba>IBaavaanao naanaaMnaa namaskar kolaa’. Asao kRpava%sala sad\gau$naanaa manaaovaogaacyaa vaa$nao Ba>aMnaI hak idlyaavar AsaM#ya Ba>aMcyaa sahayyaalaa  Qaavauna Aalao Aahot. puZo ekda naanaa va baaL traNyaalaa gaolao haoto. %yaavaoLI taoca ya&atIla gaRhsqa naanaaMnaa BaoTayalaa Aalaa. naanaaMjavaL yao}na rDu laagalaa. %yaavaoLI baaLaMnaa tao ka rDtao Aaho ho kahIca kLt navhto.prMtu tI vya>I maaMi~k haotI.%yaanaoca ya&amaQyao baaLaMvar tao Bayaanak p`kar kolaa haota. naanaaMnaI %yaa vya>Ilaa sa> takId idlaI. Aata ho vaa[-T kR%ya krNao saaoDuna Vavao. yaavaoLI  tulaa maaf kolao. prMtu yaanaMtr jar tU Asao kaoNaavar BayaMkr p`yaaoga kolao tr  %yaacao p`ayaiScat tulaa imaLola. saMtaMcaI kRPaa kovaZI AgaaQa Asato. p. pu. naanaaMnaI EaI baaLaMvarcao AairYT\ya svat:var Gaotlao. jaI vya>I ho krIt haotI tI svat: naanaaMsamaaor natmastk JaalaI. vaa[-T p`vaR%tI saaoDuna sana\maagaa-nao vaagaayalaa tyaar JaalaI.        

 

rKmaabaa[-nao AnauBavalaolaa naanaaMcaa Ad\Baut dRYTaMt

 p. pu. naanaaMcaI rKmaabaa[- naavaacaI A%yaMt Baaivak Ba> haotI. tI AiSaixat haotI. prMtu inama-la AMt:krNaacaI haotI. tI [Mdaorlaa AalaI kI naanaaMcyaa dSa-naalaa yaayacaI. ekda tI isaMhsqaamaQyao ixap`a nadIvar snaanaalaa gaolaI haotI. tIcaI naanaaMcyaa carNaI Atula Eawa haotI. %yaavaoLI tIlaa gamatInao kaoNaItrI baaolalao‚ ‘kagao rKmaa ekTIca kaya snaana krtosa? Aaplyaa sad\gau$MnaahI Aaplyaa samavaot snaana GaDva.’M rKmaa ibacaarI BaaoLI haotI . tInao KraoKrIca Aaplyaa saamaanaatUna naanaMacaa faoTao kaZlaa. va tao faoTao sad\gau$naamaacaa gajar krIt tInada ixap`anadIt bauDivalaa va mhNaayalaa laagalaI‚ ‘maaJyaa sad\gau$MnaahI snaana GaDlao.’ evhanaa tao naanaaMcaa faoTao pUNa- iBajauna f> kagad ]rlaa haota yaacaohI tIlaa Baana rahIlao naahI. prMtu tI Aaplyaa AanaMdatca magna haotI. ekda tI naanaaMkDo [Mdaorlaa dSa-naalaa AalaI. %yaavaoLI naanaaMsamavaot kahI Ba> basalao haoto. tI naanaaMjavaL AalaI va mhNaalaI‚ ‘naanaa maI maaJyaa ptIsaMgao tIqa-yaa~olaa jaat Aaho. AamhI Aata mhatarI Jaalaao Aahaot. tumhI AamacyaakDo laxa zovaavao.’. naanaa rKmaabaa[-laa mhNaalao‚ ‘Aata tumhI ]Bayata mhataro Jaalao Aahat tr sagaLyaa tIqa-yaa~a kravyaa. Aamacao laxa rahIla tumacyaakDo.’ naanaaMcao AaiSa-vaa-d Gao]na rKmaabaa[- Aaplyaa ptIsamavaot tIqa-yaa~olaa inaGaalaI. rKmaabaa[- tIqa-yaa~a krta krta ramaoSvaralaa AalaI. daoGaohI ptIp%naI phaTo snaana k$na dSa-na GaoNyaasaazI iSavamaMidrat AalaI tr iSavailaMgaa samaIp p. pu. naanaaMnaa GaDa GaDa $d`acaa AiBaYaok krtaMnaa pahIlao. rKmaabaa[-laa maMidracyaa gaaBaar\yaat p`%yaxa naanaaMnaa baGauna AitSaya AanaMd Jaalaa. rKmaabaa[- AanaMdanao‚ lagabagaInao naanaaMjavaL AalaI. va naanaaMnaa ivacaa$ laagalaI. naanaaMnaI tIlaa hatanaoca KuNa k$na qaaMbaayalaa saaMigatlao. naanaa %yaaMcyaa samaaorca jaagaova$na ]zlao. p`dixaNaocyaa vaaTot daoGaahI ptI p%naIMcyaa javaL yao]na %yaaMnaa tIqa- AMgaara idlaa‚ AaiNa %yaaMnaa mhNaalao‚ ‘ saMpuNa- maMidr baGaavao. maI prt gaaBaar\yaat jaat Aaho. AiBaYaok saMplyaavar maMidracyaa baahor BaoTola. %yaavaoLI rKmaabaa[-nao naanaaMnaa ivacaarlao‚ ‘naanaa tumhI yaa~olaa kovha inaGaalao ?vaaTot tr Aamhalaa kuzo BaoTlao naahI.’ %yaavaoLI naanaa rKmaabaa[-laa mhNaalao‚ ‘maI naMtr inavaaMtpNao saaMgaona tumhalaa.’ rKmaabaa[-laa yaa~ocyaa izkaNaI sad\gau$ naanaaMnaa pahuna Kup AanaMd Jaalaa. va Aaplyaa ptIlaa mhNaalaI‚ ‘pha maaJao sad\gau$ kovaL AaplyaasaazI yaa~okrta [Mdaorhuna Aalao Aahot.’ baraca vaoL tInao naanaa gaaBaar\yaatUna yaotIla mhNauna vaaT pahIlaI. punha maMidracyaa gaaBaar\yaat gaolaI prMtu tIqaohI naanaa idsalao naahI. SaovaTI sad\gau$MSaI  caukamauk JaalaI Asao samajaUna mau@kamaacyaa izkaNaI prt AalaI. %yaanaMtr daoGaahI ptI p%naIMcaa prtIcaa p`vaasa sau$ Jaalaa. rKmaabaa[- pMZrpurlaa AalaI. pMZrpurcyaa iva{laacao dSa-na Gao]na daoGaohI [MdaorkDo yaayalaa inaGaalao. %yaavaoLI pMZrpurcyaa sToSanavar Aimat gadI- haotI. daoGaohI ptIp%naI gadI-cyaa Qa@ka bau@kInao [kDo itkDo laaoTlyaa jaat haoto. evaZyaa gadI-t gaaDI samaaor AsaunahI caZNao kzINa haoto. %yaaca vaoLI %yaaMnaa naanaa samaaor idsalao. naanaaMnaI  %yaaMnaa mhTlao‚ ‘baGata kaya ? caZanaa gaaDIt samaaorcyaa Dbyaat.’. ASaavaoLI naanaaMnaIca gadI-tUna vaaT kaZIt daoGaaMnaa gaaDIt caZivalao va Aat Dbyaat basaivalao. naanaa %yaaMnaa mhNaalao‚ ‘ jyaaMnaI malaa sToSanavar AaNauna saaoDlao to maaJaI baahor vaaT phat Aaho %yaaMnaa BaoTuna maI prt yao[-la.’ Asao saaMgauna naanaa gaaDItuna ]trlao. %yaanaMtr baraca vaoL rKmaabaa[- ivacaar k$ laagalaI kI naanaa gaaDIt caZlao kI naahI. karNa gaaDI vaoLovar sauTlaI haotI. yaa~a saMplyaavar rKmaabaa[- savaD imaLtaca [Mdaorlaa naanaaMcyaa dSa-naalaa AalaI. BaaoLI rKmaa naanaaMnaa ivacaa$ laagalaI‚ ‘ kahao  naanaa tumhI gaaDI  maQyao kovha basalao.’  %yaavaoLI naanaa f> hsalao. karNa naanaa saMpuNa- maihnaaBar GarIca haoto. naanaa kuzohI baahor gaolao navhto. ho kLlyaavar rKmaabaa[-laa naanaaMcaa maihmaa kLlaa. Baava Ba>Icaa Ainavaar ]maaLa tIcyaa )dyaat daTuna Aalaa. rKmaabaa[- BaaoLI‚ inama-L AMt:krNaacaI haotI. sad\gau$carNaI itcaI  inataMt Eawa haotI. %yaamauLoca itlaa naanaaMcaa sauKd AnauBava imaLalaa. naanaaMpuZo Ba>aMmaQyao ]cca inacca‚ lahana maaozo Asaa BaodBaava kQaIca navhta.

 

naanaaMnaI icamaNalaala maastraMnaa vaacaivalao.

p. pu. naanaaMcao icamaNalaala maastr mhNauna jaunao Ba> haoto. %yaaMcaI va naanaaMcaI maatRgayaolaa Asatanaa BaoT JaalaI. icamaNalaala maastraMnaa pihlyaa pasaunaca QyaanaQaarNaa‚ saaQanaa yaacaI AavaD haotI. %yaaMnaa saMsaaracaI ivaSaoYa ASaI AavaD navhtI. naanaaMcyaa sahvaasaat Aalyaavar %yaaMcaI naanaaMcyaa carNaI inataMt Eawa jaDlaI haotI. %yaavaoLI %yaaMnaI naanaaMnaa saaQanaa kSaI kravaI yaaba_la maaga-dSa-na krNyaasa saaMigatlao. naanaaMnaI %yaaMnaa gaaya~I purScarNa krNyaasa saaMigatlao. kahI idvasa naanaa maatRgayaolaa AsataMnaa icamaNalaala maastraMkDuna gaaya~Icao purScarNaacao va`t k$na Gaot haoto. naanaa %yaanaMtr [Mdaorlaa Aalao. icamaNalaala maastr raoja sakaL saMQyaakaL naanaaMnaI saaMigatlyaa p`maaNao maatRgayaolaa eka tlaavaacyaa kazI inavaaMt izkaNaI AaplaI saaQanaa krayalaa yao} laagalao. [kDo naanaaMcaa [Mdaorlaa inayama haota kI naanaa raoja saMQyaakaLI baaL AaiNa [tr Ba>aMsaaobat ifrayalaa jaat. maQyaoca kaoNaI Ba>anao  Aaga`hanao baaolaaivalao tr naanaa %yaaMcyaa ivanaMtIlaa maana do}na %yaaMcyaakDo jaat.

ek idvasa naanaa‚ baaL AaiNa naanaaMsamavaotlaI kahI maMDLI if$na GarI prtayalaa yao} laagalaI. %yaavaoLI naanaa rs%yaavar xaNamaa~ca qaaMbalao. %yaavaoLI naanaaMnaI Aaplaa ]javaa paya var ]calalaa va KalaI zovalaa. naanaaMcaI hI kRtI inaimaYaaMtca GaDlaI. %yaavaoLI naanaaMcyaa hyaa ivaica~ kRtIcaa kaoNaalaahI AMdaja Gaota Aalaa naahI. baaLaMnaI naanaaMnaa ihmmat k$na ivacaarlao ‚ ‘naanaa kahI ~asa Jaalaa ka?  tovha naanaa maMd hsat mhNaalao‚ ‘Aro bauDt haota. %yaalaa bauDu nayao mhNauna hat idlaa. [tko baaolauna naanaa caalau laagalao. %yaacavaoLI icamaNalaala maastr maatRgayaolaa saaQanaa krNyaasaazI tlaavaacyaa kazI Aalao haoto. saaQanaolaa basaNyaapuvaI-  snaana krNyaasaazI to tlaavaat ]trlao haoto. %yaavaoLI tlaavaatIla SaovaaLyaaMva$na %yaaMcaa paya Gasa$na to tlaavaat Kaola paNyaat bauDt haoto. %yaaMnaI f> naanaaMcyaa naavaacaa Qaavaa kolaa va mhNau laagalao‚  ‘naanaa malaa vaacavaa. maI bauDalaao. gaaya~IpurScarNaapuvaI- snaanaasa Aalaao. inasarDyaava$na Gasarlaao. jalaat Aata tumhIca raKa.’ %yaacavaoLI icamaNalaala maastraMnaa kaoNaItrI AdRYya Sa>Inao Aaplyaa hatalaa Qarlao va tlaavaat bauDtaMnaa vaacaivalao Asaa Baasa Jaalaa. to tlaavaacyaa  kazaSaI Aalao.va saavarlao. %yaacavaoLI AMt-&anaanao naanaaMnaa to samajalao. naanaaMnaI %yaaMnaa vaacavaNyaasaazI Aaplyaa hatanao saavarlao . to krtaMnaa naanaaMnaa paya ]calaavaa laagalaa. evaZIca sauxma kRtI haotI. %yaa sauxma kRtIva$na icamaNalaala maastraMcao maaozo gaMDaMtr TLlao. puZo caarca idvasaaMnaI icamaNalaala maastraMcao kRt&tonao Barlaolao p~ Aalao. %yaat %yaaMnaI jaSaI hkIkt GaDlaI haotI tsao vaNa-na kolao haoto.%yaat %yaaMnaI naanaaMnaa mhTlao haoto‚  ‘ naanaa tumhI Ba>va%sala Aahat. maaJaI  Aat- hak eokUna ta%kaL maaJao p`aNadato Jaalaat. malaa bauDNyaapasaUna vaacaivalao. EaI gau$cair~at jasao mhTlao Aaho kI iWjaanao jaovha kLvaLuna d%tgau$Mnaa hak maarlaI %yaavaoLI EaI d%t gau$ Aalao va %yaaMnaI iWjaaMcao caaoraMpasaUna p`aNa raKlao. tsaoca tumhI yao}na maaJao p`aNa raKlao. tumhI maaJao d%traya  Aahat.’ ho p~ vaacataMnaa naanaa samavaotlyaa iSaYyaaMnaa naanaaMcyaa kRtIcaa ]lagaDa Jaalaa. naanaaMnaa sava- yaaogaik`yaa Avagat hao%yaa. naanaa sauxma rIitnao Ba>aMvar Aalaolao saMkT dur krayacao.  yaat naanaaMcaa p`isawIpasauna dur rhaNao haca ]_oSa Asaayacaa.

 

dovata

p. pu. naanaaMcyaa inassaIma Ba>aMmaQyao dovataMcao naava p`qama yaoto. naanaaMcaa Ba>pirvaar saMpuNa- Baartat psarlaa Aaho. ]dyapur‚ kaolhapur‚ baDaodo mauMba[- Asao sagaLIkDo naanaaMcao Ba> Aahot. naanaaMcao kahI Ba> ]cca pdI ivarajamaana Aahot tr kahI AiSaixat Aaho. prMtu sad\gau$ iSaYyaaMcaa Baava baGatat. Pa. pu. naanaaMcao naarayaNa naavaacao Ba> haoto. sagaLo Ba> %yaaMnaa dovata yaa naavaanaoca AaoLKtat. %yaaMcaa iSaMpI kamaacaa vyavasaaya haota. baalapNaIca  %yaaMnaI naanaaMcaa gau$maM~ Gaotlaa haota. gau$maM~ japamauLo %yaaMcao naanaaMSaI satt AnausaMQaana jaaoDlaolao Asaayacao. naanaapirvaaramaQyao pihlyaaMda dovataMcaa AMt-Baava Asaayacaa. dovata sagaLyaaMcao mau> hsat svaagat krayacao. kaoNaIhI BaoTlao kI hat jaaoDayacao. lahana‚ maaoza Asaa Baod %yaaMcyaa maQyao navhta. AKMD naamajapat rmalaolao Asaayacao. %yaaMcaI naanaaMcyaa p`tI BaaoLI Ba>I haotI. %yaaMnaI Aaplyaa Baava baLanao naanaaMnaa ijaMklao haoto. dovata kQaI ikt-na krIt Asat. naanaa mhTlao kI dovataMcaI p`kYaa-nao AazvaNa haoto.

 

naanaaMnaI yatIMnaa naarLatIla jala dovauna tRPt kolao

kaojaaigarIcyaa idvaSaI ra~I naanaaMkDo EaI vaasaudovaanaMdsarsvatI yatIMcyaa $pat Aalao. %yaavaoLI yatIMnaI naanaaMcaI pirxaa pahIlaI. naanaaMnaa duQa maagau laagalao. prMtu naanaaMcyaa GarI %yaavaoLI duQa navhto.  tovha naanaa yatIMnaa mhNaalao‚  ‘ maI Saojaarcyaa Ga$na duQa Gao}na yaotao.’prMtu yatI naanaaMnaa mhNaalao‚ ‘Aamhalaa tumacyaakDlaoca duQa pahIjao.’. naanaaMsamaaor maaoza p`Sna pDlaa. Aata kaya kravao? yatIMnaa naaraja k$na caalaNaar naahI. %yaavaoLI naanaaMnaa Saas~vacana Aazivalao. duQaalaa pyaa-ya mhNauna naarLatIla jala  idlao tr caalato. naanaaMnaI GaratIla Aaolao naarL faoDUna %yaatlao paNaI yatIMnaa duQa mhNauna idlao. yatI to naarLatIla maQaur jala ip}na tRPt Jaalao. naanaaMnaa AaiSa-vaad do}na yatI  inaGauna gaolao.

 

sad\gau$ naanaa

p. pu. naanaamaharajaaMnaa saaxaat eknaaqaaMcaa Avatar maanaayacao. jasaa eknaaqaaMnaI pOzNa yaoqao janma Gaotlaa. tsao ho qaaor saMt pu$Ya naanaa maharaja sagaLyaa Ba>aMcaa ]war krNyaakrta traNao yaoqao Avatrlao. naanaa qaaor d%taopasak haoto. vayaacyaa AvaGyaa Akravyaa vaYaI- naanaaMnaI Aaplyaa kzaor saaQanaonao EaI. vaasaudovaanaMdaMsaar#yaa mahana yaaogaanaMdalaa AMkIt kolao haoto. tovhapasauna naanaa Aaplyaa japya&anao saaQanaonao sad\gau$MSaI saMQaana saaQauna haoto. naanaaMnaI gau$maM~p`aPtI JaalyaanaMtr sava-p`qama AKMD ! gaM gaNaptyao nama: yaa maM~acaa japya& k$na EaI. gaNaoSaalaa p`sanna k$na Gaotlao. %yaasaazI %yaaMnaI AKMD Aqava-iSaYaa-caI Aavat-na kolaI. ica%t isqar k$na Gaotlao. %yaanaMtr ramanaamaacaa jap k$na p`Bau ramacaMd`alaa p`sanna kolao. p`BauramacaMd`acaI mautI- naanaa Aaplyaa inakT pahu laagalao. jagadMbaocaI Ba>I k$na jagadMbaolaa p`sanna k$na Gaotlao. jagadMbaocao dSa-na Jaalyaavar naanaaMnaI EaIkRYNaacaI Ba>I kolaI. naanaaMnaI EaIkRYNaacyaa Asait%vaacaI AnauBautI Aaplyaa sainnaQa GaotlaI. EaI d%tgau$ tr naanaaMcao laaDko dOvat. naanaaMcyaa AQyaai%mak jaIvanaacaa payaa Gaatlaa gaolaa tao EaI gau$cair~ vaacanaanao. naanaaMcaa  d%tnaamaacaa jap tr AKMD caalau Asaayacaa. vaiDlaaMkDuna Gaotlaolao gaaya~IpurScarNaacao va`t naanaa inayamaanao krIt. naanaaMnaI prmaoSvaracaI AKMD Ba>I k$na prmaoSvaracao vaastvya Aaplyaa inakT Aaho Asaa AnauBava Gaotlaa haota. saaQaktocyaa kaLat naanaaMcao AacarNa far kDk sva$pacao haoto. Aa[-‚ vaiDlaaMcyaa ivayaaogaanaMtr naanaaMnaI AMgaat sadra GaalaNao saaoDlao. AMgaavar f> SauBa` ]prNao AaoZayacao. payaat kQaI caZava Gaatlao naahI. naanaa ekdaca Baaojana krIt. naanaaMcaI idnacayaa- AgadI ?YaI mauina saarKIca haotI. phaTo tInalaa ]zNao ha naanaaMcaa inayama haota. %yaanaMtr snaana Aaid k$na naanaa saMQyaa krIt. i~kala saMQyaa naanaa krIt. naanaa inavaasasqaanaat kovhahI tumhI naanaaMcaI ba`mhanaMdat DaolaNaarI AanaMdI mautI- phala. maaQyaainh Baaojana. naanaaMnaa Baaojanaat AavaDinavaD ASaI kSaacaIca  navhtI. naanaaMnaa vaacanaacaI pNa AavaD haotI. yaaogavaisaYz‚ AQyaa%ma ramaayaNa yaavar naanaaMcaI ivaSaoYa ip`tI haotI. ]pinaYadaMcao naanaa manana krIt Asat. d%tanaamaacaa japya& naanaaMcaa tr AKMD caalau Asaayacaa. saayaMkaLI naanaa Ba>aMsaaobat ifrayalaa jaat. %yaanaMtr Aaz vaajaNyaapuvaI- k$Naai~pdIcaa paz naanaaMcyaa d<a drbaarat vhayacaa. gau$vaarI Anaok Ba>aMsaaobat Bajanaacaa kaya-k`ma vhayacaa. saara AasamaMt d%tnaamaacyaa gajaranao dumadumauna jaayacaa. kQaI phaTo pya-Mt Bajanaacaa kaya-k`ma caalaayacaa. naanaa SaovaT pya-Mt Bajanaat Asaayacao. kQaI naanaa BajanaaMmaQyao kqaa saaMgat. kQaI ]%saahanao TaL vaajavaayacao. naanaaMnaa daona tasaaMcaI ivaEaaMtI puroSaI AsaayacaI. naanaaMcyaa inavaasasqaanaat naagapMcamaI‚ d<ajayaMtI‚  gau$paOiNa-maa ho ]%sava far ]%saahanao saajaro haotat. naanaaMkDo Anaok mahana saMt yaotat. Ba>pirvaaraMcao yaoNao tr AKMD caalau Asato. AnnaSaaMtI ha naanaaMcaa AavaDtasaMklp. naanaaMjavaL Aalaolyaa Ba>aMcaI AapulakInao ivacaarpusa krIt. Ba>aMnaa ivaBautI GyaayacaI svat: AazvaNa krIt. naanaaMnaa Anaok izkaNacao AamaM~Na yaayacao . naanaasagaLyaaMcyaa ivanaMtIlaa maana do}na jaayacao. naanaaMcao Ba>  Anaok izkaNaI Aahot. jaat‚ Qama-‚ pMqa Asaa Baod naanaaMnaI maanalaa naahI. naanaaMnaa p`%yaok Qama-aba_la AapulakI haotI. p. pu. naanaaMba_la iktIhI ilahIlao tr to saMpNaaro naahI. naanaaMsaar#yaa qaaor saMtpu$Yaaba_la ilahItanaa AaplaI laoKNaI hI AitSaya ASa> Aaho ho pdaopdI jaaNavato. trI sauwa ho QaaDsa kolao Aaho. yaa ba_la xamasva. 

 

inavaodna:

vaobasaa[-TmaQyao dSa-na‚ pircaya‚ baalapNa‚ kzaorsaaQanaa‚ ksaaoTIcaa kaL‚ tIqa-yaa~a‚ maat-MND maihmaa‚ sa%saMga‚ naanaaMcaa ]pdoSa Asao Baaga samaaivaYT kolao Aaho. EaI ivajaya pagao yaaMnaI EaI sad\gau$ naanaamaharajaaMcaI paoqaI ‘EaI maat-MMMNDmaihmaa’  1970 saalaI laIihlaI. va naanaaMcyaa pMcaah%travyaa vaaZidvaSaI p`kaiSat JaalaI. vaobasaa[-T maQaIla sava- BaagaaMmaQao jao p`saMga ilaihlao Aahot to “maat-ND maihmaa” yaa paoqaItUna Gaotlao Aahot. Sabd pNa jasaocyaa tsao AaNaNyaacaa p`ya%na krNyaat Aalao Aaho. saMpuNa- paoqaIcao saar “ekaoNaivasaavaa AQyaaya” yaacaahI samaavaoSa krNyaat Aalaa Aaho. kahI ilahINyaat cauk JaalaI Asalyaasa kLvaavao.

 

p. pu. naanaaMcyaa tIqa-yaa~aMcao mah%va

p. pu. naanaa ]cca saaQak haoto. p.pu. naanaaMnaI vayaacyaa AvaGyaa Akravyaa EaI vaasaudovaanaMdsvaamaIMkDuna Anauga`h p`aPt k$na Gaotlaa. naanaaMnaI jyaavaoLI gau$maM~ Gaotlaa %yaavaoLI naanaa samaaQaI Avasqaolaa paohcalao. samaaQaI Avasqaolaa paohcaNao mhNajao sat\icat\ AanaMdacaI AnauBautI gaazNao. tao saaQakacyaa saaQanaotIla prmaaocca ibaMdu. to iSaKr naanaaMnaI AvaGyaa Akravyaa vaYaI- gaazlao. p. pu. naanaaMcyaa saaQakavasqaocaI saurvaat baalavayaapasaunaca sau$ haoto. naanaaMnaI Anaok p`karcyaa saaQanaa kolyaa. AKMD Asaa BagavaMtacyaa naamaacaa japya& k$na gaNaoSa‚ EaIrama‚ EaIkRYNa ASaa dovaaMnaa p`sanna k$na Gaotlao. EaI. vaasaudovaanaMdaMkDuna naanaaMnaI yaaogaaByaasaacao QaDo Gaotlao. naanaaMnaI sava- kDk inayama paLuna yaaogaaMgao p`aPt k$na Gaotlao. naanaaMnaI sava- yaaogaik`yaa Avagat kolyaa hao%yaa. naanaaMnaI AgaiNat ASaI gau$cair~acyaa paoqaIcaI parayaNao kolaI. ‘Svaasao Svaasao d%tnaama smartI’ ho tr naanaaMcyaa Ahina-Sa koloalyaa japya&acao iba`d. ASaa Anaok saaQanaa‚ ]pasanaaMcyaa kaLaMmaQyao kolaolyaa naanaMacyaa tIqa-yaa~aMnaa ivaSaoYa mah%va Aaho. p. pu. naanaa gaRhsqaaEamaI haoto. naanaaMcaI kuTumba maayaa [t@yaa lavakr saMplaI kI %yaacaI kaoNaalaa AazvaNa rahu nayao. prMtu naanaaMnaI jaovha tIqa-yaa~a kolyaa tovha naanaaMcaI maulao SaMkr va kusauma lahana haoto. iSavaaya naanaaMvar QaakTyaa BaavaMDaMcaI jabaabadarI haotI. sad\gau$MnaI AadoSa idlaa tovha naanaaMnaI sagaLyaa tIqa-yaa~a kolyaa. Aaplyaa daonhI lahana maulaaMnaa naanaaMnaI %yaavaoLI traNyaatIla ek BaiganaI kaoMDuta[- yaaMcyaakDo saaopivalao haoto. naanaaMcaI %yaavaoLI saudRZ ASaI SarIryaYTI haotI. naanaa tIqa-yaa~aMnaa inaYkaMcanaca inaGaayacao. AKMD Asaa sad\gau$maM~acaa jap va sad\gau$MvarcaI Eawa hIca naanaaMcyaa tIqa-yaa~ocaI KrI saaobat haotI. QagaQagaIt vaOragya‚ va AvaQaut vaR%tI Asalaolao naanaa ekToca tIqa-yaa~olaa inaGat. naanaaMnaI kahI yaa~a payaI kolyaa. kahI AgnaIrqaanao kolyaa. Aa[- vaiDlaaMcyaa ivayaaogaanaMtr naanaaMnaI AMgaat AMgarKa va payaat caZava Gaatlao naahI. yaava$na naanaaMnaI tIqa-yaa~aMmaQyao iktI kYT Gaotlao ho idsauna yaoto. naanaaMnaI p`%yaok tIqa-sqaanaat toqaIla tIqa-rajaacao dSa-na imaLivalao Aaho. p. pu. naanaa tIqa-rajaacyaa dSa-naasaazI p`aNahI Vayalaa tyaar haoto. pNa tIqa-rajaacyaa dSa-naaiSavaaya naanaa to sqaL saaoDayalaa tyaar nasaayacao. gau$cair~at vaNa-na kolyaap`maaNao naanaa sava- p`qama kaSaI yaa~olaa gaolao. kaSaIyaa~olaa ivaSvaoSvaracao dSa-na Gaotlyaavar naanaa AanaMdvana yaa GanadaT ArNyaacyaa izkaNaI gaolao. toqao naanaaMnaI EaI SaMkracao dSa-na Gaotlao. sad\gau$Mcyaa AadoSaanausaar naanaa maqaurolaa gaolao. maqaurolaa naanaa EaIkRYNaacyaa dSa-naasaazI vaoDo Jaalao. naanaa tIna idvasa ]paoiYat rahIlao. ekca Qyaasa Gaotlaa haota kI EaIkRYNaacao baala gaaopaLacyaa $pat dSa-na vhavao. EaIkRYNaacao dSa-na haot naahI ho pahuna naanaa inaraSa Jaalao. svat:Aaplaa doh yamaunaolaa Ap-Na krayacyaa Avasqaolaa paohaocalao. ASaa manaacyaa Avasqaot AsataMnaa naanaaMnaa EaIkRYNaacao baala $pat dSa-na Jaalao. naanaaMnaa Bagavaana EaIkRYNaaMcyaa JaarItlao paNyaacao tIna qaoMba tIqa- mhNauna Pyaayalaa imaLalao. ho naanaaMcao prma Baagya haoya. %yaanaMtr naanaaMnaI nama-dapirk`maa kolaI. naanaaMcaI nama-da pirk`maa [tkI safla JaalaI kI naanaaMnaa p`%yaxa nama-da maanavaI $pat dSa-na Vayalaa AalaI. naanaa Baukonao vyaakuL Jaalao Aaho pahuna naanaaMsaazI nama-da duQaacaI kLSaI Gao}na AalaI. nama-da pirk`maothI naanaaMcaI sad\gau$MnaI pirxaa paihlaI. %yaanaMtrca naanaaMnaa idvya AnauBava imaLalaa. naanaMacyaa bad`Inaaqa yaa~othI naanaaMnaa daona idvya maha%myaaMcao dSa-na Jaalao. naanaaMcyaa gaMgaao~I yaa~ocao vaOiSaYz\ya Asao kI naanaaMnaa daona maagaa-MpOkI ekca maaga- inavaDayacaa haota. %yaat naanaaMnaI caukIcaa maaga- inavaDlaa. %yaathI sad\gau$ naanaaMcaI pirxaaca baGat haoto. naanaaMcyaajaagaI saamaanya maaNausa Asata tr mhNaalaa Asata‚ ‘ ho sad\gau$ tumacao naava Gao}na gaMgaao~Ilaa yaayalaa inaGaalaao trI maI caukIcaa maaga- ksaa inavaDlaa’ va AQyaa- maagaa-va$na  prt Aalaa Asata. naanaa ]cca saaQak haoto. naanaa iktI trI vaoL %yaa inama-nauYya Baagaat maaga-k`maNaa krItca haoto. naanaa jaovha Qyaoya gaazayalaa paohaocalao tovha naanaaMnaI daona vyaaGa`aMnaa paihlao. tovhahI naanaaMnaI kuzlaIhI SaMka na Gaota sad\gau$Mcyaa naavaacaa Qaavaa kolaa. AaiNa vyaaGa` dur Jaalao. %yaavaoLI naanaaMnaa idvya ASaa ivaBautIMcao dSa-na Jaalao. sad\gau$ Aaplyaa iSaYyaaMcaI pirxaa phat Asatat. EaI vaasaudovaanaMdsvaamaI ho ]%tma parKI haoto. %yaaMnaI p. pu. naanaaMsaar#yaa ihr\yaalaa tr kovhaca parKlao haoto. trIsauwa naanaaMnaa ivaivaQa pOlau paDuna %yaaMcyaa &anaacaa p`kaSa sagaLIkDo psaravaa mhNauna p`ya%na krIt haoto. %yaa pirxaot naanaa ]trlyaavarca naanaaMnaa Wapar yaugaatIla p`%yaxa EaI Bagavaana EaIkRYNaaMcyaa Aa&onao Qyaana‚ QaarNaa krNaar\yaa maha%myaacao dSa-na Jaalao. %yaaMcyaa hatcaa kMd mhNauna p`saad imaLalaa. %yaaMcyaa saar#yaa &anaI ivaBautIkDuna sat\icat\ AanaMd ksaa Asatao yaavar p`vacana eokayalaa imaLalao. naanaaMnaa Kr\yaa Aqaa-nao &ana imaLvaUna do}na EaImaMt kolao. %yaa WaparyaugaatIla saaQakanao jao &anaamaRt naanaaMnaa idlao‚ %yaacaI tulanaa pRqvaIvarIla kuzlyaahI p`vacanaaSaI hao} Sakt naahI. karNa p`%yaxa Bagavaana EaIkRYNaanao idlaolyaa maM~anao to AaplaI saaQanaa krt haoto. igarnaaryaa~ot naanaaMnaa sagaLyaaMnaI saaMigatlao haoto kI navanaaqaaMcao saaQanaa sqaana caZayalaa far kzINa Aaho. trIsauwa naanaa ekToca %yaa maagaa-nao jaat rahIlao. p`%yaxa AvaQautaMcaa naanaaMnaa spSa- Jaalaa. AvaQautaMnaI naanaaMnaa navanaaqaaMcao saaQanaasqaana baGaayalaa madt kolaI. ASva%qaamaa saar#yaa mahaBaartatIla qaaor pu$Yaacaa naanaaMnaa dSa-naacaa laaBa Jaalaa. p`%yaxa Anasauyaamaata naanaaMsamaaor p`gaT JaalaI. va naanaaMnaa tIcaa AaiSa-vaa-d imaLalaa. naanaaMnaI yaa sagaLyaa yaa~ot Aitva kYT Gaotlao. p. pu. naanaaMnaa prmaoSvaracyaa dSa-naacaa Qyaasa laagalaa Asaayacaa. sad\gau$MnaI Gaotlaolyaa p`%yaok pirxaot naanaa ]trlao tovhaca naanaaMnaa prmaoSvaracao dSa-na Jaalao Aaho. saMt ho prmaoSvaracyaa javaL jaaNyaacao maaQyama Aaho. prmaoSvaracao $p ksao Asaola yaacaa AnauBava tr jyaaMnaI sat\icat\AanaMdacaa prmaaocca ibaMdu gaazlaa Aaho %yaalaaca yao} Sakto.  tao sat\icat\ AanaMdacaa mahamao$ saMtca gaazu Saktat. AaiNa naanaaMnaI tao mahamao$ AgadI baalavayaatca par kolaa haota. %yaaMcaI hI saaQanaa SaovaTpya-Mt AvyaahtpNao caalau haotI. Asao qaaor saMt Aaplyaalaa sad\gau$ mhNauna laaBalao Aaho. ASaa qaaor sad\gau$McaI saovaa AapNa kaoNa%yaa naa kaoNa%yaa $panao  kolaI trI Aaplyaalaa prmaoSvaracaI Ba>I kolyaacaa AanaMd imaLola.

 

sad\gau$cao sva$p ho AqaaMga mahasaagarasaarKo Asato. iSaYyaacao $Pa ho saagaratIla maaSaaMp`maaNao Asato. maasao jasao saagaramaQyao inaiScaMtpNao‚ svacCMdIpNao paoht Asatat va saagaracaa pOlatIr par krNyaacaa p`ya%na krIt Asatat. tsao AapNahI Aaplyaa sad\gau$Mcyaa naamasmarNaanao‚ %yaaMnaI saaMigatlaolyaa saaQanaonao‚ AacarNaanao vaagalaao tr hyaa jaIvana$pI mahasaagarat  inaBa-yapNao paohu Saku.

 

AamhI pahIlaolao sad\gau$ naanaaMcao $p

p. pu. naanaa AaiNa baapurava maharaja KatKoDkr ho gau$baMQau haoto. daoGaohI EaI vaasaudovaanaMdaMcao iSaYya. EaI KatKoDkr maharajaaMcao inavaasasqaana naagapurlaa roiSamabaaga maQyao Aaho. %yaaMcyaakDohI Anaok ]%sava vhayacao. %yaatIla eka ]%savaat naanaaMnaa p`qama phaNyaacaa yaaoga Aalaa. KatKoDmaharajaaMcyaa inavaasasqaanaatUna ek idMDI inaGaalaI. %yaat kahI saMt‚ Ba> haoto. to EaIsad\gau$ d%taMcao Bajana k$na naacat haoto. %yaavaoLI maaJyaa eka maOi~NaInao naanaaMcaI  AaoLK idlaI. %yaavaoLI tInao naanaaMcaI AaoLK k$na dotaMnaa saaMigatlao‚ ‘ ho naanaamaharaja Aahot .pNa to Kupca SaaMt Aahot va %yaaMnaa raga yaotca naahI.’ %yaavaoLI maI va maaJaI maOi~Na [ya%ta itsarIt haotao. Aaja naanaaMcyaa vaoba saa[-Tcao naava jaovha ‘SaaMitpu$Ya’ zovalao Aaho tovha ho iktI saaqa- Aaho Asao vaaTto. tIsarItlyaa CaoTyaa maulaIlaa sauwa naanaaMcyaa SaaMtIcaI jaaNaIva naanaaMcyaa qaaoDyaa sahvaasaat JaalaI haotI. tovhapasaUna naanaaMcaI tI p`itmaa manaat zsalaI Aaho tI tSaIca Aaho. %yaacavaoLI sava-p`qama maI va maaJyaa Aa[-nao naanaaMnaa pahIlao.  p. pu. naanaaMnaa saMpuNa- AayauYyaBar Ba>aMcyaa klyaaNaasaazIca JaTlaolao AamhI paihlao. naanaaMnaI Aaplyaa AQyaai%mak jaIvanaacaa ]pyaaoga f> jana saamaanyaaMcyaa klyaaNaasaazIca kolaa. naanaaMcaa AnauBava Ba>aMnaa jasaa jasaa yao} laagalaa tsaa tsaa naanaaMcaa Ba> pirvaar vaaZu laagalaa. naanaaMcao BaartatIla maQyap`doSa‚ maharaYT‚ gaujarat‚ rajasqaana ASaa p`ataMmaQyao Ba> Aahot. naanaaMnaI Anaok izkaNaI samaajakayaa-saazI inaQaI ]Baa$na sahayya kolao Aaho. naanaaMnaI gaaNagaapur yaoqao maaozI Qama-SaaLa baaMQalaI Aaho. naanaaMnaa Anaok izkaNaI ya&aMcyaa Aacaaya-pdacao AamaM~Na Asaayacao. naanaaMnaa Anaok izkaNacyaa Qaaima-k kaya-k`maamaQyao‚ ]%savaaMmaQyao AamaM~Na Asaayacao. naanaaMcao naagapurlaa Aalao kI roiSamabaagaotIla EaI Baalao yaaMcyaakDo vaastvya Asaayacao. Baalao yaaMcyaakDo naanaaMcyaa ]pisqatIt k$Naa i~pdIcaa kaya-k`ma vhayacaa. Aaritcaa kaya-k`ma vhayacaa.  %yaa kaya-k`maalaa AamhI jaayacaao. %yaanaMtr naanaacyaa maQaur AavaajaatlaI kQaI Bajana eokayalaa imaLayacaI. Aarit JaalyaanaMtr naanaaMcyaa AaiSavaa-dasaazI laaokaMcyaa raMgaa laagaayacyaa. naanaa %yaavaoLI eoMSaIcyaa Aasapasa haoto. trI sauwa naanaa svat: caalat Ba>aMsaazI saBaamaMDpat yaot. naanaa satt caar‚ paca tasa Ba>aMsaazI basat. Anaok Ba> naanaaMnaa p`Sna ivacaairt. naanaa p`%yaokacyaa p`Snaacao SaaMtpNao ]%tr dot. naanaaMcyaa saunabaa[-naa ‘vaihnaI’ mhNauna AaoLKtat. naanaa p`%yaokaMlaa AapulakInao vaihnaIkDUna ivaBautIcyaa puDyaa Gyaayalaa saaMgat. naanaaMcyaa AMgaar\yaacaI puDI mhNajao ek Sa>I haotI. %yaa ivaBauitnao Eawa zovalyaavar p`%yaokalaa gauNa Aalaa Aaho. naagapurlaa naanaa Anaok Ba>aMkDo AapulakInao jaayacao. naanaaMcaI paVpujaa krayalaa Ba> Aaturtonao vaaT phat Asaayacao. naanaa Ba>aMcyaa AamaM~Naacaa isvakar krIt tovha naanaaMkDo lahana‚ maaoza‚ garIba‚ EaImaMt Asaa Baod mauLIca navhta. naanaa %yaaMcao  naatu EaI baabaasaahoba traNaokr ho %yaavaoLI naagapurlaaca roiSamabaaga yaoqao rhat Asat. tIqao naanaaMcaa mau@kama Asaayacaa. naanaa tIqao Aalao kI Garacao $paMtr dovasqaanaat vhayacao. idvasaBar Qaaima-k kaya-k`ma caalaayacao. naanaaMkDuna Anauga`h GaoNyaasaazI laaokaMcaI gadI- vhayacaI. naanaaMcao Anauga`h GaoNyaasaazI sauwa kahIca kDk inayama nasat. naanaaMnaa dSa-naacyaa vaoLI [cCa p`gaT kolaI kI ‘naanaa Aamhalaa Anauga`hIt vhayacao Aaho’  %yaavaoLI naanaa AgadI hLuvaarpNao saaMgaayacao ho sava- AadrNaIya vaihnaIMcyaa kanaavar Gaalaa. vaihnaIMnaa saaMigatlao kI vaihnaI AavaSyak %yaa saaih%yaacaI yaadI dot va kovha yaayacao to saaMgat. dusar\yaa idvaSaI naanaa Ba>aMcyaa AaQaI Anauga`h Vayalaa tyaar Asat. vaoLot kQaIhI badla haot nasao. sagaLo AgadI iSastbaw irtInao haot Asao. naanaaMcyaa sagaLyaa kaya-k`maacaI vyavasqaa svat: vaihnaIca baGat Asat. naanaaMnaI AsaM#ya Ba>aMnaa Anaug`ahIt kolao. naanaaMnaI lahana baaravaYaa-cyaa maulaalaa sauwa Anaug`ah idlaa Aaho. %yaat naanaaMcao  inayama kDk nasat. Ba>IcaI AavaD sagaLyaaMmaQyao inamaa-Na vhavaI hIca naanaaMcaI sadOva [cCa AsaayacaI. naanaaMcaI mautI- kayama Aa%maanaMdat Daolat AsaayacaI. naanaaMnaa k$Naai~pdI Jaalyaavar Aaplao p`Sna ivacaarayacao. %yaat t$Na maulao‚ vayask maaNasao‚ is~yaa yaa sagaLyaaMcaa samaavaoSa Asaayacaa. kahI vayask is~yaa naanaaMkDo yaayacyaa va naanaaMnaa saaMgaayacyaa‚ ‘naanaa maulaIcao yaMda lagna krayacao Aaho. naanaa saaMgaNaar puZlyaa maihnyaat jamaola. AaiNa %yaaMcao mhNaNao Kro vhayacao. qaaoDo idvasaaMnaI %yaaca is~yaa AanaMdanao yao}na naanaaMnaa saaMgaNaar naanaa tumhI mhTlao to Kro Jaalao. yauvaa vaga- jaovha ]nhaLyaat naanaaMkDo yaot tovha naanaaMnaa pirxaocyaa saMbaMQaI naaokrI saMbMaQaI p`Sna ivacaarIt. tovha sauwa naanaa SaaMtpNao sagaLyaaMcyaa p`SnaaMnaa ]%tro dot. kahI Aajaar Asaola‚ kaoNaacao kaoT- kcaorIcao‚ ikMvaa Ajauna kuzlao saMkT Aalao Asaola tr naanaa  sagaLyaaMnaa %yaavar taoDgaa saaMgat. sagaLyaaMnaa naanaacyaa kRpocaa laaBa haot Asao . Asaa ha AnauBava Ba>aMnaa pihlyaa dSa-naatca haot Asao AaiNa Ba>aMnaa naanaaMcyaa carNaacaa Qyaasa laagaayacaa. naanaaM SaaMtpNao Aaplyaa AanaMdat Daolat Asaayacao‚ naanaaMcao ica%t lagaocaca samaaQaImagna vhayacao. ASaavaoLolaa Aaplyaalaaca vaaTayacao kI AapNa naanaaMnaa saMsaaratIla p`Sna ivacaa$na ]gaIca ~asa dotao prMtu naanaaMcaI SaaMtI ya%kIMcaIthI ZLayacaI naahI. naanaaMcyaa yaaogaSa>ImauLo %yaaMcaa %yaaMcyaa SarIravar puNa- AiQakar haota. naanaaMnaa vayaacyaa navyaaNNavyaa vaYaI-sauwa Ba>aMnaI ivacaarlaolao p`Sna eoku yaayacao. naanaaMcaa AavaajapNa sauspYT haota. naanaa Ba>aMsaazI svat:laa ~asa haoNaar yaacaI pvaa- na krta SaovaT pya-Mt AagagaaDInao‚ tr kQaI karnao [Mdaorhuna mauMba[-‚ naagapur‚ puNao‚ naaiSak‚ baMgalaaor BaaopaL ASaa Anaok izkaNaI p`vaasa krIt Asat. jaIqao naanaa paohcat tIqao naanaa Aalao Aaho ho kLlao kI mauMgyaaMnaa jaSaI saaKr kuzo Aaho  to kLlao kI saaKrocaI gaaoDI caaKayalaa jasao raMga laavatat. tsao naanaaMcyaa Ba>aMcao Asao. naanaa evaZa p`vaasa k$na Aalao trI naanaaMcyaa caohr\yaavar kuzo qakvaa idsat nasao. naanaaMcaI tSaIca saaOmya‚ hasarI‚ AanaMdI maud`a Ba>aMsamaaor AsaayacaI. naanaaMcao saMskRtvar p`Bau%va haoto. naanaaMnaa Anaok Slaaok mauKd\gat haoto. naanaa Aaplyaa &anaacaI p```aOZI kQaIca saaMgat nasat. Kr\yaa &anasauyaa-laa %yaacyaa p`kaSaacao toja jagaasamaaor daKvaayalaa Aa%map`aOZI‚ Aa%mastutI caI garjaca navhtI. Anaok izkaNahuna Ba>  [Mdaorlaa jaayacao . naanaaMcyaa kRpap`saadacaa laaBa Gaot. Asao ho Aamacao sad\gau$ naanaa saMpuNa- AayauYya Ba>aMcyaa klyaaNaasaazIca JaTlao. samaajaamaQyao Ba>IcaI AavaD inamaa-Na hao}na %yaa Ba>Icyaa maaQyamaatUna sat\ivacaar‚ ivavaok‚ sat\Aacaar‚  saovaa‚ danaQama- ASaa inatImaulyaaMcaI jaaopasanaa GaraGaraMtuna vhavaI hIca naanaaMcaI [cCa haotI. naanaaMnaI Ba>aMnaa AMQaEawa‚ gaOrsamajautI‚ Ba`ma ASaa saar#yaa gauNaaMpasauna dur rhayalaa saaMigatlao. naanaaMcaa saMpuNa- Ba>pirvaar i~pdIpirvaar yaa naavaanao AaoLKlaa jaatao. yaa i~pdIpirvaaracyaa SaaKa  Anaok p`aMtatIla gaavaaMmaQyao Aahot. naanaaMcyaa saaQanaot raoja saMQyaakaLI GaraoGarI k$Naai~pdIcaa paz‚ maihnyaatIla eka rivavaarI sagaLyaa Ba>aMnaI imaLuna saamauihk k$Naai~pdI krNao‚ naanaaMnaI saaMigatlyaa p`maaNao gau$maM~acaa jap krNao evaZoca saaMigatlao Aaho. naanaaMnaI saaMigatlao Aaho kI jaIqao k$Naai~pdIcaa paz Aaho va sad\gau$maM~acaa jap Aaho tIqao AamhI Aahaot.

 

Asao Aaplao sadgau$ EaI naanaa vayaacyaa navyaaNNavyaa vaYaI- Ba>aMsaazI naagapurlaa Aalao. AKor pya-Mt Ba> naanaaMnaajavaL Aaplyaa kRpa p`saadasaazI yaot haoto. naanaa SaovaTpya-Mt Ba>aMcyaa klyaaNaasaazI JaTt rahIlao. naanaaMcaa  %yaavaoLI naagapurlaa daona maihnao mau@kama haota.%yaa vaastvyaat naanaaMcaa Anaok Ba>aMnaa dSa-naacaa ‚ kRpocaa laaBa Jaalaa. AaiNa Asao ho AaQauinak kaLacao saMtmaNaI‚ AnaokaMcyaa jaIvanaacaa AaQaar‚saMkTkaLI vaar\yaacyaa gatInao Qaavauna yaoNaaro‚ AnaokaMvar mau> hstanao kRpa krNaaro‚ Ba>Icaa saaQaa saaopa maaga- daKivaNaaro p. pu. naanaa naagapur yaoqao id, 16 eip`la 1993 raojaI sakaLI 6.15 mhNajaoca caO~ vaOV navamaI Sauk`vaar Sako 1914 yaa idvaSaI ba`mhlaIna Jaalao. naanaaMcyaa AMitma dSa-naasaazI Ba>aMcaa mahasaagar laaoTlaa. AaScaya- mhNajao jyaaMnaa naanaaMcyaa mahainavaa-Naaba_la maaiht navhto ASaa Anaok Ba>aMnaa naanaaMnaI svaPnaat yao}na dSa-na idlao. ha Anaok Ba>aMcaa AnauBava Aaho. naanaaMcao AMitmasaMskar [Mdaor yaoqao par pDlao. Ba>aMcaa AxarSa: mahapur laaoTlaa. [Mdaor SahratUna naanaaMcaI Bavya imarvaNauk inaGaalaI. Ba>aMnaI saMPauNa- rsta Bar fulaaMcao gaalaIcao AMqarlao haoto. GaraGaraMtUna‚ maagaa-tUna AsaM#ya fulaaMcaa vaYaa-va naanaaMvar haot haota. AsaM#ya Ba>aMcyaa ]pisqatIt naanaaMvar AMitmasaMskar Jaalao. naanaaMcyaa pirvaaratfo- AsaM#ya Ba>Manaa naanaaMcyaa smaRtI mhNauna naanaaMcyaa Anaok vastu dana krNyaat Aalyaa. 15 idvasa AKMD Annadana haot haoto. Asao ho qaaor sad\gau$ EaImat\ prmahMsa pirva`ajakacaaya- AQamaaowark Ba>va%sala dIna dyaaL samaqa- sad\gau$ EaI naanaamaharaja Ajauna %yaMacyaa sad\gau$maM~anao k$Naa i~pdIcyaa $panao Aaplyaat Aahot. Aaplyaa Ba>aMnaa p`orNaa‚ svaPnaaMmaQyao dSa-na do}na‚ saMkTaMmaQyao sahayya k$na Aaplyaa Asait%vaacaI jaaiNava k$na dotat. AjaunahI Anaok Ba> [Mdaorlaa jaat Asatat. naanaaMcyaa saunabaa[- AadrNaIya vaihnaI naanaaMcyaa Aa&onao ivaBautI dotat. Ba>aMnaa %yaacaa laaBa haotao. naanaaMcao naatu EaI baabaasaahoba traNaokr naanaaMcyaa saamaaijak va AQyaai%mak kayaa-caI Qaura saaMBaaLt Aaho. vaihnaI‚ baabaasaahoba [tr kuTMubaIya Ba>pirvaaraMcao p`sannapNao svaagat krtat. Ba>aMnaa p`saadacaa laaBa imaLtao. Anaok ]%sava saajaro haot Asatat.

ho sad\gau$naa naanaa Aata hI vaobasaa[-T AMitma TPPyaat AalaI Aaho . ho sad\gau$ kahI cauklao Asalyaasa xamaa kra. vaobasaa[-T krNyaamaagao AaQauinak kaLacyaa yaa maaQyamaanao doSaa ivadoSaaMtIla naanaaMcao Ba> javaL yaavao. va naanaMacyaa Ba>aMcaI ek i~pdIpirvaaracaI ek SaaKa [qao sau$ vhavaI. hIca sad\gau$carNaI [cCa.

 

<<<<<§§§>>>>>