ksaaoTIcaa kaL

ekda vaasaudovaanaMd sarsvatIMnaI svat: traNyaacyaa maMidrat d%tmauit-caI sqaapnaa kolaI. %yaa maUtI-caI pujaa‚ Aca-naa‚ ]%sava‚ d%tjanma p.pu. naanaaMcao tIqa-$p EaI SaMkrSaas~I svat: krIt Asat. %yaanaMtr tIca prMpra naanaa caalavat. p.pu. naanaa AzravaYa-aMcao AsataMnaa %yaaMcaa ivavaah Jaalaa. naanaaMnaI gaRhsqaaEamaI p`vaoSa kolaa. p.pu. naanaaMcyaa p%naIcao naava mhaLsaabaa[-. puZo daonaca vaYaa-MnaI p.pu. naanaaMcao tIqa-$p EaI SaMkrSaas~I va maata laxmaIbaa[- yaaMcao inaQana Jaalao. naanaa vaIsaca vaYaa-Mcao AsataMnaa naanaaMvar ha AaGaat Jaalaa. p.pu. naanaa kuTMbaatIla maaozo mhNauna QaakTyaa lahana BaavaaMcao saMgaaopna maMidratlao kaya-‚ vaodSaaLa‚ yajamaanaaMkDo pujaa saaMgaNao Asao sava- kt-vya par paDIt Asat. puZo %yaaMcao icarMijava SaMkr AvaGao daonaca vaYaa-Mcao AsataMnaa %yaaMcyaa p%naI mhaLsaabaa[- yaaMcao pNa inaQana Jaalao. naanaa QaakTyaa BaavaaMcao palanapaoYaNa‚ maulaacao saMgaaopna‚ maMidratlyaa pujaaAcaa-‚ vaodSaaLa Asao sava- kt-vya par paDIt haoto. puZo %yaaMnaI sava- AaPtoYTaMcyaa [cColaa maana do}na iWtIya ivavaahalaa saMmatI idlaI. daonaca vaYaa-MnaI iWtIya p%naIcao pNa inaQana Jaalao va %yaaMcaI lahana knyaa Aa[-ivanaa paorkI  JaalaI. p.pu. naanaaMnaI  puZo svat:laa maaohpaSaat gauMtivalao naahI. ASaa irtInao naanaaMcao gaRhsqajaIvana [t@yaa lavakr saMplao kI %yaacaI kaoNaalaa AazvaNa rahu nayao. p. pu. naanaaMcaa d<aijavhaLa maa~ ya%kIMicathI kmaI Jaalaa naahI. gaaNagaapurat jaSaI d<a saovaocaI p`qaa Aaho tSaIca d<aacaI saovaa naanaa krIt Asat. sakaLI kakDaAarit BaupaLI gaa}na d%talaa }zivat. AiBaYaok pujaa  k$na svat: svayaMpak k$na maaQyaanhI dovaalaa naOvaoV daKivat. i~kala saMQyaa‚ gaaya~I maM~acaa jap‚ d<ap`BuacaI saayaMpujaa‚ Qauparit va k$Naai~pdI sauqda krIt. ra~I d<taMcao Bajana SayanaairtI k$na naanaa idnak`ma saMpivat.

 

sad\gau$MnaI yaaogamaaga- iSakvalaa

p.pu naanaaMnaa yaaogaik`yaa Avagat hao%aI. ekda d<amaMidrat ek saMnyaasaI mau@kamaasa Aalaa. p.pu. naanaaMnaI AitSaya AanaMdanao rahayalaa Anaumait idlaI. eka ra~I naanaaMcyaa Qyaanaat Aalao ho AitqaI Jaaoplao AsataMnaa %yaaMcyaa SvaasaaMmaQaUna !iSavama\ Asaa Qvaina yaot Aaho. tovha p.pu. naanaa manaat samajalao kI ho saamaanya AitqaI navho. p. pu. naanaaMnaI %yaaMnaa namaskar kolaa va ivanaMtI kolaI, ‘malaa yaaogamaaga- iSakvaa’. %yaanaMtr %yaa tpsvaIMnaI naanaaMjavaL yaaogamaagaa-ba_la saivastr Asao ina$pNa kolao. AamhI f> ra~Ica ekaMt AsataMnaa yaaogamaaga- iSakvaU Asao saaMigatlao. puZo pMQara idvasa AitqaI maMMidrat haoto. yaacavaooLI naanaaMnaI sagaLo yaaogamaa-gaa-cao iSaxaNa Gaotlao. PaixaNaI jaSaI Aaplyaa ipllaalaa Gaasa Barivato tsao naanaaMnaa vaasaudovaanaMd sarsvatIMnaI AitqaIcyaa sva$pat yao}na yaaogamaaga- Avagat k$na idlaa. baa(t: naanaaMcaa qaaT saaQaa vaaTlaa trI AMt-yaamaI AKMD japacaa GaaoYa caalalaa Asaayacaa. sauxma $paMnaI Aaplyaa Ba@taMvar kRpa krNyaacyaa Ad\Baut ASaa laIlaa caalau Asaayacyaa.

 

Asao ho naanaa‚ AsaM#ya Ba@taMvar yaoNaarI saMkTo sauxma $paMnaI Alagad pNao dUr krt Asatat AaiNa iSaYyaaMnaa %yaacaI jaaiNava pNa haot naahI.