icantna  Eawa AaiNa dRZ  inaScaya paihjao ho jaoqao Aahot toqao yaSa ho Aahoca

–[it naanaa maharaja traNaokr

 

p`aqa-naa va ]pasanaa krtaMnaa sava-p`qama Baava inamaa-Na krta Aalaa paihjao.sasfUt-pNao sad\gau$carNaI  Baava samap-Na krta Aalaa paihjao. baajaarat kaoiqaMibarIcaI jauDI ivakt Gaotanaa Baava zrvaavaa laagatao. AxaraMcaI taoMD AaoLK haoNyaasaazI SaaLocaI vaaT QaravaI laagato. tr Aa%ma&anaacyaa sat\ icat\ AanaMdacyaa AnauBaUtIsaazI sad\gau$laa Baava Vayalaa nakao.sad\gau$ carNaI jaayalaa nakao. maI Aaho toqao kaihhI na krta svasqa rahIna va sad\gau$ PaUva- p`arbQaanao svat: yao}na dana dotIla Asaa ivacaar krNao ha plaayanavaad Aaho. jaao Aat-tonao ]pasanaonao p`aqa-naonao sad\gau$cyaa javaL jaaNyaacaa p`ya%na krIla sad\gau$ %yaacao jaast saMinnaQa Asalyaacaa AnauBava daKvatIla. kagadacyaa eKaVa  lahana kpTyaavar ivasaMbaUna rahUna maaNausa hjaarao maOlaacaa p`vaasa sauK$p par pDNaar Aaho.mhNaUna p`vaasaaAaQaI ina:SaMk inaQaa-st Asatao.

 

sad\gau$MnaI gvaahI idlyaavar p`%yaxa maaga-dSa-na kolyaavarhI maa~ p`%yaok vaoLosa BaivaYyaaba_la  icanta ]%pnna haoto. punha punha ivacaaravaosao vaaTto. Asao ka mhNaUna sad\gau$  vacanaavar pUNa- Eawa AaiNa %yaaMnaI zrvaUna idlaolyaa ]pasanaa pwtIvar ikMicathI ivacailat na haota saMBa`imat na haota satt caalaNyaacaa dRZ inaScaya paihjao. ho jaoqao Aaho toqao mana:SaaMtI [YT kaya-isawI va sad\ga$kRpocaa p`saad ho yaSa inaiScatca Aaho.

             


aa EaI aa

k$Naa i~pdIcao mah%va

k$Naai~pdIMcao kaya mah%va Aaho (acao sava- BaaivakaMnaa AitSaya ]d\Baaodk Asao vaNa-na EaI gau$mauit- cair~aMt vaacaavayaasa imaLto. maM~$p p`asaaidk va d%tBa@taMsa p`%yaxa p`maaNa AsaNaaáyaa (a EaImad\ vaasaudovaanaMd sarsvatI (aMcyaa vard cair~ga`Mqaat AaovaI k`maaMk 40 to 53, AQyaaya 92 (at k$Naai~pidcao mah%va ivaYad kolao Aaho. (atIla mah%vaacyaa AaoLI ASaa Aahot.

 

Aap%tI yaotaM Eawapuva-k a  yaa i~pdIcao paz doK a

ek ivMaSatIvaar ina:SaMk a  ina%ya kirtaM ek inaYzonao  aa 50aa

 

Aap%tIcao haot inarsana a tOsaoca vyaaQaIga`stasaI jaaNa a

ek ivaMSatIvaar ina%ya  EavaNa a d%ti~pdI eokivataM aa51aa

 

vyaaQaI pasaUinayaa tao raogaI a mau@t  hao[-la jaaiNajao vaogaI a

prI Eawa paihjao AMgaI a Eawosamaana fla laaBao aa53aa

 

k$Naai~pdIcao ho fla a inavaoidlaoM Ba@t  hao sakL a

vaastva i~pdo sava-kaL a d%t dyaaL stvaavaa aa53aa

 

EaIgau$mauit- cair~ AQyaaya  aa92aa

 

saMixaPt Baavaaqa-

kahI Aap%tI yaota jaao ina%ya ekivasavaoLa Eawayau@t AMt: krNaanao  manaat kahIhI SaMka na Qairta  (a i~pdIcao paz krIla %yaacyaa Aap%tIMcao pUNa- inarsana hao[la va %yaalaa yaqaamau@tI  laaBaola. k$Naai~pdIcao ho Ba@taMsaazI ta%kailak fL inavaodna kolao Aaho. prMtu saaO#ya va sad\gau$kRpa (aMcaa laaBa haoNyaasaazI Ba@taMnaI ina%ya inayamaanao sava-kaL (a i~pdI pazanaoo d%tgau$Mcao stvana kravao.

 

mhNajaoca i~pdI inayaimatpNao mhNat jaa hI kRpavaMt sad\gau$McaIca Aa&a Aaho va naanaamaharajaaMcao Aaga`hpUva-k saaMgaNao Aaho. mhNaUna AapNa %yaa Aa&ocao palana k$ yaa va sad\gau$Mnaa ip`ya haoNyaacaa p`ya%na k$ yaa.


naanaa maharajaaMcaI ]pasanaa pwtI

Aa%maisqat Asalaolaa manauYya ha (a jaIvanaacyaa prmaaocca isqatIlaa p`aPt haotao Asao vaOidk ivacaarvaMt vaarMvaar saaMgat Asatat. ASaI vya@tI naohmaI dOvaI AanaMdacaa AnauBava Gaot Asato. %yaat inamagna Asato. ina%yakmaa-tca %yaalaa dOvaI gauNaaMcaI p`aPtI doKIla inasaga-k`maanao AapaoAap haot Asato. %yaasaazI %yaalaa kuzlaohI ivaiSaYz baa( p`ya%na kravao laagat naahIt. tao svat:ca isaw haotao. jyaap`maaNao mauLalaa paNaI Gaatlao mhNajao to faMVatUna‚ panaa fulaaMtUna AapaoAap psart jaato  %yaap`maaNao ASaa vya@tIMcyaa saMpka-t yaoNaaáyaa sava- vya@tI va saBaaovatIcaa pirsar (aMnaahI Ad\Baut AanaMdacaI p`aPtI haot Asato.%yaaMcyaa saMpka-t sava- laaok tRPt va saMtuYT hao}na rahtat. (a Avasqaocao naanaa maharaja ho p`%yaxa AnauBaivak p`maaNa haoya. mhNauna jyaa sad\gau$MnaI ASaa isqatIcaa AnauBava Gaotlaa va iSaYyaaMnaa p`%yaya AaNaUna idlaa Aaho %yaaMnaI saaMigatlaolyaa ]pasanaa pwtIvar dRZmaUla rahNao hoca iSaYyaaMcao va Ba@taMcao prma Qyaoya Asalao paihjao.

 

SaovaTI AQyaa%mamaagaa-kDo vaaTcaala krtanaa manaavar inayaM~Na manaacaI ekaga`ta va manaacaI QaarNaa Sa@tI vaaZivaNao hoca inasaga-d%t p`mauK saaQana maaNasaaMsa imaLalao Aaho. tovha AapNa jar naanaa maharajaaMcyaa ]pasanaa pwtIcao piriSalana kolao tr %yaatlao vaOiSaYTya ho sahja naanaa maharajaaMcyaa sainnaQa haoNaaáyaa ina%ya kaya-k`maatUna idsaUna yao[-la. to mhNajao kuzlyaahI p`karcyaa kzaor saaQanaot doh na iSaNavata sahja saulaBa k$Naai~pdI pMcapdI saamauihk jap paz [%yaadI maagaa-nao vya@tIcao va samauhacao maanasa AMt-mauK krNao va inayaimatpNao kolaolyaa hyaa ivaiSaYz kmaa-carNaaMmauLo ivacaaraMcao va bauwIcao koMd`IyakrNa krNao hoca naanaamaharajaaMcyaa ]pasanaa pwtItIla mah%vaacao tk- Sauw gamak Aaho. ]prao@t vaOiSaYzya pUNa- i~pdI stao~paz va saamauihk japamauLojaImanaacyaa QaarNaa Sa@tIcaI ]nnat Avasqaa Aaho. [tkoca navho tr jaoqao i~pdI hao[-la toqao AamhI ]pisqat rahU Asaa p`%yaxa d%t maharajaaMcaa va maaJyaa sad\gau$Mcaa naanaa maharajaaMcaa inavaa-La Aaho. hoca naanaa maharajaaMcyaa ]pasanaa pwtIcao saamauihk k$Naai~pdIcao va japacao ekmaovaaiWtIya Ad\Baut saamaqya- Aaho.

                       


EaI gaNaoSad%tgau$Byaaonama:

ba`mhanaMndM prmasauKdM kovalaM &anamaUit-ma\

Wnd\vaatItM gagana sadRSaM t%vama%syaaidlaxyama\

ekM ina%yaM ivamalamacalaM sava-QaIsaaixaBaUtma\

BaavaatItM i~gauNarihtM  sad\gau$M  tM namaaima aa

 

gau$ba`-mha gau$iva-YNau gau$doO-vaao mahoSvar: a

gau$: saaxaat\ prba`mha tsmaO EaIgaurvaonama: a

 

d%ta majalaa p`sanna haoSaI jarI tUM var doSaI  a

tir maI Aana na maagao tujasaI inaQaa-$ina maanasaI  aaQaRaa

smarNa tuJao maja ina%ya Asaavao Baavao tva gauNa gaavao a

Anaasai@tnao maI vaagaavao eosao mana vaLvaavao aa1aa

sava- [Mid`yao AaiNa mana ho tuJao hatI Aaho

yaastva Aata tU lavalaaho svapdI mana rmavaavao aa2aa

ivavaok AaiNa sa%saMgatI ho  nao~Waya baa Aaho a

vaasaudovaa inama-la do ho jaoNao %va%pdI raho aa3aa

 

k$Naai~pdI

SaaMt hao EaI gau$d%ta mama ica%ta SamavaI AataM aaQaRa

tU kovaL maata jainata sava-qaa tU ihtkta- a

tU AaPt svajana Ba`ata sava-qaa tUica ~ata aa caala aa

Bayakta- tU Bayahta- a dMDQata- tU pirpata aa

tujavaacauina na dujaI vaata- a tU Aata- AaEaya d%ta aa SaaMt aa1aa

 

ApraQaastva gau$naaqaa  jarI dMDa Qairisa yaqaaqaa-

t rI AamhI gaa}naI gaaqaa tva carNaI namavaU maaqaa aa caala aa

tU tqaaip dMiDsaI dovaa a kaoNaacaa maga k$ Qaavaa a

saaoDivata dusara tovha a kaoNa d%ta Aamha ~ata aa SaaMt aa aa2aa

 

tU naTsaa hao}naI kaopI dMiDtahI AamhI papI a

punariphI caukta tqaaip AamhavarI naca saMtapI aa caala aa

gacCt: sKlanaM @vaaip a Asao maanauina naca ho kaopI a

inajakRpalaoSaa AaopI a AamhavarI  tU BagavaMta aa SaaMt aa  aa3aa

 

tva pdrI AsataM tata AaDmaagaI- pa}la pDta a

saaMBaaLUnaI maagaa-varta AaiNata na dujaa ~ata aa caala aa

inaja iba$da  AaNauina ica%ta   tU  pittpavanaa d%ta a

vaLo  Aata AamhaMvartaM a k$NaaGana tUM gau$naaqaa aa SaaMt aa aa4aa

 

sahkuuTuMba sahpirvaar dasa AamhI ho Gardar a

tva pdIM Apu- Asaar saMsaaraiht ha Baar aa caala aa

pirhirsaI k$NaaisaMQaao a tUM dInaanaaqa saubaMQaao

AamhaM AGa laoSa na baaQaao a vaasaudova p`aiqa-t d%ta a

                                SaaMt hao EaIgau$d%ta aa5aa


EaI gau$d%ta jaya BagavaMta a to mana inaYzur na krI AataM aaQaRaa

 

caaoroiWjaasaI maairta mana jao kLvaLlaoM toM kLvaLao AataM aa1aa

paoTSaULanao iWja tDfDtaM kLvaLlaoM toM kLvaLaoM AataM aa2aa

iWjasaut martaM vaLlaoto mana  hao kI ]daisana na vaLo AatMa aa3aa

saitpit martaM kakuLtI yaotaM vaLlaoM toM mana na  vaLo kI Aata aa4aa

EaIgau$d%ta %yaija inaYzurta kaomalaica%ta vaLvaI AatMa  Maa5aa

 

jaya k$NaaGana inajajanajaIvana AnausaUyaanaMdna paih janaad-na aaQaRaa

 

inaja ApraQaoM ]fraiT dRiYT hao}ina paoTI Baya Qa$ pavana aa1aa

tU k$Naakr kQaI AamhaMvar $saisa na ikMkrvar kRpaGana aa2aa

vaair ApraQa tUM maayabaap tva manaIM kaop laoSa na vaamana aa3aa

baalakapraQaaM gaNao jarI maata tir kaoNa ~ata do[-la jaIvana aa4aa

p`aqaI- vaasaudova pdIM zovaI Baava pdIM dovaao zava dova Ai~naMdna aa5aa

 

 

[it EaIvaasaudovaanaMdivaricat k$Naai~pdI samaaPt

 

aa ! namaao Bagavato d%ta~oyaaya aa

gau$ maharaja gau$ jaya jaya prba`mh sad\gau$

 

 

                  !

          aa EaI d<t: p`sannaao|stu aa

       Svaasao Svaasao d<tnaama\ smara%mana\

    EaIrMgaavaQaUtsvaamaI ivaricat d%tbaavanaI

 

jaya yaaogaISvar d<a dyaaL a

tuMja ek jagamaaM p`itpaL a

A~nasaUyaa krI inaima<a

p`gaTao jagakarNa inaiScat

ba````mha–hir–hirnaaooo  Avatar

SarNaagatnaao  tarNahar  a

AMt-yaamaI sat\ icad\–sauK

bahar sad\gau$ iWBaUja saumauK  a

JaaoLI AnnapuNaa- krmaaM(

SaaMtI kmaMDla kr saaohaya  a

@yaa^ya catu-Bauja YaD\Bauja saar

AnaMtbaahu tUM inaQaa-r a

Aavyaao SarNao baaL AjaaNa

}z idgaMbar caalyaa p`aNa  a

saUNaI AjaU-na    korao saad

rIJayaao pUvao- tu saaxaat\ a

dIQaI ?iw isaiw Apar

AMto  maui> mahapd saar a

kIQaao Aajao koma ivalaMba

tujaivaNa maujanao naa AalaMba

ivaYNauSama- iWja tayaao- ema\

jamyaao Eaawmaa doKI p`oma a

jaMBa dO%yaqaI ~asyaa dova

kIQaI mhor to %yaaM ttKova a

ivastarI maayaa iditsaut, ,

[Md`kro hNyaaMvyaao tUt- a

evaI laIlaa k[- k[- Sava-

kIQaI vaNa-vao kao to sava- ? a

daoDyaao Aayau sautnao kama

kIQaao enao to inaYkama a

baaoQyaa yadu nao prSaurama

saaQyadova p`lhad Akama a

evaI tarI kRpa AgaaQa a

koma sauNao naa maarao saad ? a

daoD AMt–naa doKa AnaMt a

maa kr AQa vaca iSaSaunaao AMt a

jaao[- iWja s~I korao snaoh

qayaao pu~ tu ina:saMdoh a

smatR- gaamaI kilatar kRpaL a

tayaao- QaaobaI Cok gamaar a

poT poDqaI tayaao- ivap`

ba`amhNaSaoz ]gaayaao- ixap` a

kro koma naa maarI vhar ?

jaao AaiNagama ekja vaar aa

SauYk kaYznao AaNyaaM p~ a

qayaao koma ]dasaIna   A~ ? a

jaja-rvaMQyaa koraM svaPna

kyaa- safL to sautnaa kR%sna a

krI dUr ba`amhNanaao kIZ

kIQaa pUrNa enaa kaoD a

vaMQyaa BaoMsa duJavaI dova

hyau- daird`ya to ttKova a

Jaalar Ka[- irJayaao ema\

dIQaao sauvaNa-GaT sap`oma a

ba`amhNa s~Inaao maRt Barqaar

kIQaao saMjaIvana to inaQaa-r a

ipSaaca pIDa kIQaI dUUr

ivap`pu~ ]zyaaDao SaUr a

hir ivap`mad AM%yajahaqa

rxyaao Ba> i~ivak`matat a

inamaoSamaa~o tMtuk ek

phuMcaaDyaao EaISaOlao doK aa

ekI saaqao Aaz sva$p

QarI dova bahu$p A$p a

saMtaoYyaa inaja Ba> saujaat

AapI prcaa Aao saaxaat

yavana rajanaI  TaLI pID

jaa tpatnaI tnao na caID

ramakRYNa$po to ema\

kIQaI laIlaaAao k[- toma

tayaa- pqqar gaiNaka vyaaQa a

pSau  pMK pNa tujanao saaqa aa

AQa maAaoQaarNa ta$ naama

gaataM saro na Saa SaaM kamaÆa

AaiQa vyaaiQa ]paiQa sava-

TLo smarNamaa~qaI sava- a

maUz caaoT naa laagao jaaNa

pamao nar smarNao inavaa-Na a

DakNa SaakNa BaoMsaasaUr

BaUt ipSaacaao jaMd Asaur

naasao maUzI d[-nao tUt-

d<aQaUna saaMBaLta maUt-

krI QaUp gaae jao ema\

“d<a baavanaI’’ Aa sap`oma

sauQaro tonaa bannao laaok

rho na tonao @yaayaoM Saaok a

dasaI isawI tonaI qaaya

du:K daird`ya tonaaM jaaya a

baavana gau$vaaro inatnaoma

kro paz baavana sap`oma

yaqaavakaSao ina%ya inayama

tonao kQaI na dMDo yama

Anaok $po eja ABaMga

BajataM naDo na maayaa rMga

sahs~naamao naamaI ek

d<a idgaMbar AsaMga Cok a

vaMdu tujanao vaarMvaar

vaod Svaasa tara inaQaa-r

qaako vaNa-vataM jyaa SaoYa

kaoNa raMk hUM bahukRtvaoYa ?

AnauBavatRPtInao ]d\gaar

sauNaI hsao to KaSao maar

tpsaI t%vamaisa e dova

baaolaao ,jaya jaya EaI gau$dova

 

       aa idgaMbara a idgaMbara aEaIpad vallaBa idgaMbara aa

 

               EaI saMkYThrNa stao~ma\

 

EaIpad EaIvallaBa %vaM sadOva a EaI d%tasmaanyaaih dovaaiQadova aa

Baavaga`a( @laoSahairnsaukIto- a Gaaora%kYTaduwrasmaannamasto aa1aa

%vaM naao maata %vaM ipta||Ptao|iQaps%vaM a ~ata yaaogaxaomakR%sad\gau$s%vama aa

%vaM sava-svaM na: p`Baao ivaSvamaUto- Gaaora%kYTduwrasmaannamasto aa2aa

papM tapM vyaaiQamaaiQaM ca dOnyaM a BaIitM @loaoSaM %vaM hra|Sau%vaMdnyama\ aa

~atarM naao vaIxa [-SaastjaUto- Gaaora%kYTaduwrasmaannamasto aa3aa

naanyas~ata naaip data na Bata- a %va %tao dova %vaM SarNyaao|khta-

kuvaa-~oyaanauga`hM PuaNa-rato  a Gaaora%kYTaduwrasmaannamasto aa4aa

Qamao- p`IitM sanmaitM dovaBai> sa%saM gaaiPtM doih Bai>M ca maui>ma\

Baavaasai>M caaiKlaanaMdmaUto- a Gaaora%kYTaduwrasmaannamasto aa5aa

SlaaokpMcakmaotVao laaok maMgalavaQa-nama\ a

P`apzoinnayatao Ba@%yaa sa EaId<aip`yaao Bavaot\ aa6aa

 

Pa. pu. EaImaWasaudovaanandsarsvatI yaitivaricatM

GaaorsaMkYTaowrNastao~M saMpUNa-ma\ a

 

aa idgaMbara a idgaMbara a EaIpadvallaBa idgaMbara aa

 

Ai~pu~ao mahatojaao d<aa~oyaao mahamauina: a

tsya smarNamaa~oNa sava- papO: p`maucyato aa

AnausaUyaai~saMBaUtao d<aa~oyaao idgambar: a

smat-RgaamaI svaBa>taMnaa ]wrtaM BavasaMkTat aa

saMkilpt kaya-maivaGnamaISa d`ak\isaiwmaayaatu mamaaiKlaoSa a

pap~yaMmao hr sanmatISa taMp~yamao hr SaansyaQaISa

nama-do hrsaMBauto hrilaMgaaca-naad`to a

hrilaMgaaca-natTo jayaaMQa nama-do hr

jyaa jyaa izkaNaI mana jaaya maaJao a %yaa %yaa izkaNaI inaja$p tuJao a

zovaIna maI mastk jyaa izkaNaI a toqao tuJao sad\gau$ paya daonhI aa

 

BaoTIlaagao maaJao mana ]tavaIL

kQaI maI pa}lao pahIna DaoLa aaQaRaa

eosao kRYNaitrI vaRxa AaOdumbar

eosaa jagadaowar dova kaozo  aa1aa

Qanya yaoqaIla jana Baavaaiqa- sajjana

vaO kuMzasaI jaaNa p`%yaxaho

svagaI-cao saurvarvaaMiCtat janma

phayaa carNa yaugma AKMiDt aa3aa

EaImad\ d<aa~ya yaoqao naaMdtaho

naRisaMh sarsvatI yaoyait$po aa4a

pahuinayaa vaasau EaI d<a–paduka

Alhadna doKa naacatsao aa5aa

 

Aata tarI vaogao gau$ AvaQauta

 

ivacaaraoina myaa paihlao kma- maaJao‚ vaRqaa vaaihlao Baar saMsaar AaoJao

iktI janma gaolao gau$ naazivata‚ Aata tarI vaogao gau$ AvaQuata aaQaRaa

kQaI snaana saMQyaa stutI naaih kolaI‚ sadaWoYa bauiw mania AazivalaI

na jaaNao kQaI maI gau$tat maata‚ Aata tarI vaogao gau$ AvaQuata aa1aa

pujaa ivaYNaucaI SaIva iWjaao<amaacaI‚ mahaEaoYz ho saMt saaQaujanaaMcaI ,

nasao kolao ho Aazvao sava- ica<aa‚Aata tarI vaogao gau$ AvaQauta aa2aa

QarI naa mania AavaDI AnnadanaI‚ na do vas~ kaoNaa pa~ hI d`vya maanaI a

na jaaNao ijavaacaI BaUk thana icaMta‚ Aata tarI vaogao AvaQuata aa3aa

AtI Ba`YTlaao caUklaa kma-maagao‚ bahu inaMMidlao hoiDlao saMt vagao-

vado Sabd ]_ama kolaI kivata‚ Aata tarI vaogao gau$ AvaQuata aa4aa

P`asana Jaalaa gau$ d<a data‚ p`gaTaoina zovaI var hst maaqaa

P`apMca prmaaqa- kRtaqa- kolaa‚ EaI&ana saagar gau$ AvaQaUt Jaalaa aa5aa

                                   

vaMdu gau$cyaa carNaar ivaMda a AgaaQa jyaacaa maihmaa p`bauwa

 

vaMdu gau$cyaa carNaarivaMda a AgaaQa jyaacaa maihmaa p`bauwa a

na jaaNato maI AjaaNa baaL a maato pr tU majalaagao paL aa1aa

saMsaar$pI Bavasaagarat a taravayaa ek gau$ samaqa- a

jyaacaa svayao sad\gau$ kNa-Qaar a %yaacyaa AaQaaro Bava hao[- par aa

ha maanavaI janma Asao vairYz a pir sad\gau$ paihjao toqao EaoYz a

gau$vaINa naahI gait &ana jaIvaa a gau$vaINa tao SaINa ha haot jaIvaa aa

tujaa manaI ekcaI Qyaasa rahao a nao~I tuJao $p BaraonaI rahao a

laIlaa‚tuJaI vaaNaI rsaaL gaavaao a tU tuYTsaI kma- tulaacaI pavaao aa

Aanand$pI inamagna doih a iSaYya p`baaoQaI samaqa- pahI a

&anaamaRtacaI AiQakar vaaNaI a jaoqao inavaalao jaD maUZ &anaI aa

naanaa Asao naaMva jayaasa dohI a naanaa$po Ba> jayaat pahI a

naanaaprI AaoLK AntrIcaI  a naanaaKuNaa ga`Miqa pha p`icatI aa

Asaa gau$caa maihmaa Apar a cair~ laIlaa ivastar far a

%yaacyaa kRpocao fL Alp saar a jyaacao tyaa Ap-Na ho ivacaar aa

traNao jayaaica Asao janmaBauima a EaI d<a ]pasanaa ina%ya naomaI a

gau$ vaasaudovaa kRpa pUNa- kolaI a namaskar ‘naanaaMsa  ’maaJaa i~kaLI aa

 

            maat-ND baavanaI

              aa EaI gau$ SarNama\ aa

 

jaya gau$ naanaa dIna dyaala‚ tuma Ba>aoM ko naaqa kRpala a

smaRtR-gaaima tuma jagadaQaar‚ Antyaa-maI sauK saakar a

$p tumhara ina%ya sanaatna‚ d<agau$ ko tuma ip`ya BauYaNa a

tuma SaaMtI ko AqaaMga saagar‚ maihmaa torI Eauit Agaaocar a

maMgalamaya  Pa`Bau naama tumhara‚ jaIvana ka hO yao ]ijayaara a

maihmaa torI p`Baao Apar‚ jaao kao[- gaavao imalao AQaar a

carNa tumharo p`Bau p`aNa hmaara‚ jauga jauga caaht yahI sahara a

jaao kao[- Aavao SarNa maoM naanaa‚ imaTto hO ]nako Baya naanaa a

prmapavana Qyaana tumhara‚ hr laota hO tma AMQaora a

hasya tumhara mana hr laota‚ pga pga pr jaIva sauK pata

jalaibana  maClaI hao inaYp`aNa‚ tuma ibana vaOsaa tna Qana maana a

sauxma $psao laIlaa Ad\Baut‚ AapkI krnaI AaphI jaanat a

Ba> va%sala tuma dIna dyaala‚ htp`Ba haovao kala krala a

ijasako  mana maoM Eawa jaOsaI‚ AapkI maUit- idKtI vaOsaI a

yaaoga p`omaI kao yaaogaI idKto‚ &ana p`omaI kao &anaI idKto a

Bai>p`omaI kao idKto Ba>‚ laIlaa AapkI yah Ad\Baut a

saMtao ko tuma saadr p`omaI‚ naanaa $po tumaI AnaamaI a

jaao kao[- Aavao SarNa tumharo‚ pUrNa haoto kama AQaUro

dasaI isaiw ]nakI haotI‚ ijanakI naanaa  pr dRZ p`Iit a

rMga Bajana ka tumhI idKato‚ p`oma saraovar saba hao jaato a

do dao  hmakao yahI p`saad‚ rho tumharI xaNa xaNa yaad a

smarNa kro jaao kqaa tumharI‚ imalato ]nakao fla sauKkarI a

p`saadpayaa rovaamaa[- sao‚ iKla jaata ica<t hO SaaMtI sao  a

doKo tumanao dSarqanaMdna‚ CuTto hO papaoM ko baMQana a

doKo tumanao dovakInaMdna‚ imalato hO Bai> ko spMdna a

ikyaa mau> vah b`amhsamaMQa‚ saba baaQaaoM ka TuTo baMQa a

AnasaUyaa nao idyaa p`saad‚ imalata hoO p`Iit  ka svaad

SaMkrjaI ka mahana dSa-na‚ fla yaa~a ka imalata pavana a

Aaz $p jaba huAa ivahar‚ AaiQavyaaiQaka hao saMhar a

AvaQaUtjaInao ikyaa p`har‚ tIna tapka hao saMhar a

gaMgaao~I AaOr jamanaao~I‚ laIlaa hO yah sauK da~I

laIlaa tumanao nyaarI idKa[-‚ ibanaa tola sao gaaDI calaa[- a

toja dRYTI ka p`Baao SauBaMkr‚ kuND mao Aayaa EaI vaOSvaanar a

Sabd tumhara hao saMjaIvana‚ Ba> huAa ek yajau BauYaNa a

Drkr Baagao dUt maaOt ko‚ dUr hue saba tap saaQvaI ko a

sapnaaomaoM jaba payaa dSa-na‚ gauMgaa baaolao maQaur vacana a

Svaana$p maoM BaOrva Aayao‚ raoTI Kakr tRPt haogayao a

PaUNa- kamanaa ramabaa[- kI‚ doKI JaaÐkI saItaramakI a

vaOVraja kBaI tuma bana jaato‚ kma-caarI kBaI hao jaato

Qanaihna kao imalata Qanamaana‚ ivaVaihna kao ivaVadana a

]dr pIDa jaba hU[- Ba> kao‚ mau> ikyaa AaOr idyaa saaO#ya kao

laaKaoM Aato toro drbaar‚ pUrNa haoto saba vyavahar

Ba>aoM ka Bauga tana Baaoga kr‚ doto SaaMit naaBaI khkr a

ivaBauit pakr hr gau$vaar‚ ica<t tRiPt ka kro ivahar a

pu~hIna jaao pata saMtana‚ kRpa AapkI yahI mahana a

pit p`aiPt kI ijanakI [cCa‚ pUrNa haotI ]nakI vaaMcCa a

tuma tao naanaa tuyaa-tIt‚ kOsaI pUjaa samaJa na Aavat a

maO naaokr tuma svaaamI SauBaMkr‚ Baava rho yah manamaoM inarMtr a

raoma raoma maoM vaasa tumhara‚ iBaxaa maaMgao dasa tumhara a

itiqa pMcamaI pr baavanaI gaavao‚ paMca paz mao sauK pavao a

paMca paz baavana gau$vaar‚ samaJa mao Aavao saar Asaar

jaao caaho imalao paz sao‚ do dao AaiSaYa p`sannata sao a

 

        aa p.pu. naanaa maharaja p`sanna aa

 

      aa  EaI sad\gau$ vaMdnaa aa

 

gau$dova naanaa payaI laagaunaI dasa ivanavaI ha tumha

Va Bai> Eawa AntrI Ana\ zava carNaI Va Aamha aa1aa

PaahtaM tva carNa kmalao ica<t payaI gauMtlao

Bai>–saumanao Apu-naI tuja nama` Baavao vaMidlao aa2aa

iktI- tuJaI eokunaI Aalaao tairsaI idna–va%salaa

tarI tarI idnadasaa jaaga Apulyaa iktI-laa aa3aa

maihmaa tuJaa vaNau- ksaa A&ana maI tva laok$

sfuit- do[- iktI- gaayaa zovaUina iSarI tva k$ aa4aa

EavaNa–maa~o QaavasaI Ana\ pavasaI SarNaa–gata

ka ]SaIr kolaa Aaja yaoNyaa kvaNa kayaI- gauMtlaa aa5aa

ho naa Kro saMklpmaa~o QairlaI %vaaM $po iktI

kaya tva vaNau- ilalaa kuMizt haoto mama matI aa6aa

Aa%ma$pI ina%ya isqar tU dohI Asauina mau> tU

saMgaI– AsaMgaI Asauina naTsaa ba`mh maayaa tUca tU aa7aa

jaIvanaacaa Aqa- ]magao gau$kRpa tuja laaBata

inamau-> maayaatIt jaIvana t%va baaoQaI sava-qaa aa8aa

yaa~aimaYao Ba>aisa baaoQaunaI maaga- davaI sa%var

duja-naahI ]wirlao raoYa naa manaI tILBar aa9aa

gau$carNa ica%tI ina%ya smartaM isawta laaBao tuvaaM

maaoh isawIcaa %yajaaoina caalavaI dRZ Bai>laa aa10aa

yaa~a jalaorI k$ina laaBao nama-docao dSa-na

idvya AnauBava Gao}ina %vaaM paihlao rGaunaMdna aa11aa

vaRMdavanaI EaIkRYNa BaoTo iSava purI EaISaMkr

gaMgaao~I yaa~omaQauina BaoTtI kaoNaI yaaogaI yaitvar aa12aa

iktI ya& kolao zayaI zayaI janaihtI tU t%pr

BaulaaokI tujalaa saa( dotao dova yaaogaI mauinavar aa13aa

BaaMbaavatao eokunaI gaaqaa kYT %vaaM jao Baaogalao

AgaNaIt Ba>aM Aaja tumacao C~ mhNauina laaBalao aa14aa

saakar JaalaI SaaMit yaoqao maanavaI tnau pavalaI

Ba> ]waraqa- maihvarI $p GaovaUina patlaI aa15aa

 naahI jayaasaI $p–gauNa Aakar naahI naamahI

naanaa–$po saakar Jaalao toca inagau-Na ba`mhhI aa16aa

saMicat ivalayaa Aaja gaolao carNa )dyaI pUjata

naahIca ]rlao iBatI Baya mana rMgata aa17aa

savaa- %yajauina nama` Baavao SarNa jao yaotI tulaa

%yaa SaaMit a AanaMdasaI dosaI kaL mauLInaca laagata aa18aa

C~ laaBaao tva kRpocao Aa%ma rMgaI rMgau do

k$NaakrI baa maaya baapa Baagya [tuko laaBau do aa19aa

AanaMdkMda gau$sva$pa padpd\maI p`aqa-naa

$jau k$ina Gyaaiva kavya saovaa gaatsao tva vaMdnaa aa20aa

gau$dova naanaa payaI laagaunaI dasa ivanavaI ha tumha a

Va Bai> Eawa AntrI Ana\ zava carNaI Va Aamhaa aaQaRaa