Ba>aMcao AnauBava

 

Pa. pu. naanaamaharajaaMcao AsaM#ya Ba> Baartat va BaartabaahorhI Aahot. naanaaMcyaa Ba>aMnaa naanaaMcyaa AaiSa-vaadacao‚ %yaaMcyaa kRpocao‚ saMkT samayaI naanaaMnaI yao}na ksao sahayya kolaoo yaacao Anaok sauKd AnauBava yaotat. trI naanaaMcyaa Ba>aMnaa ASaI ivanaMtI Aaho kI %yaaMnaI Aaplao AnauBava Aamhalaa [-–maola Waro kLivalyaasa AamhI %yaaMcaa AMtBaa-va yaoqao k$. 1999 saalaI caOtnya p`vaahcaa  ‘EaI d<aavatar p.pu. EaI naanaa maharaja traNaokr smaRtI’  ivaSaoYaMak Akaolaa yaoqauna p`isaw Jaalaa. %yaa AMkatIla kahI AnauBava puZo dot Aahaot.

 

AnauBava: EaI baa. ra. Baalao

 

gau$ qaaor mhNaavaa kI dova qaaor mhNaavaa a

namaskar AaQaI kuNaasaI kravaa a

maja Baasato sad\gau$ qaaor Aaho a

jayaacyaa p`saado rGauraja pavao aa

 

maaJao gau$ ! [MdaOrcao p. pu. naanaa maharaja traNaokr.

Aaja jao kahI Aamacao va Aamacyaa prIvaaracao Aist%va Aaho to kovaL %yaaMcyaacaM kRpap`saadanao. Aamha savaa-Mcaoca kaoTI kaoTI p`Naama %yaaMcao carNaI a vaalyaacaa vaailmakI Jaalaa ho eoklao haoto. AaiNa to sava-EauthI Aaho. maI Asaaca garIba GaraNyaat janma Gaotlaolaa. ek vaayaa gaolaolaa t$Na hIca maaJaI #yaatI. prmaoSvaracao Aist%vaca Amaanya. vaDIlaaMnaI kYTpUva-k idvasa Gaalavalaot. jaomatoma paoTapurto ]%pnna. iSaxaNaasaazI daraodar ihMDUna‚ vaar laavaUna jaovaNao AaiNa kuzlaIhI kamao k$na ma^T/Ik pya-tcao iSaxaNa pUNa- kolaM. [-SvarI saMkotanausaar saoMT/la byaankot naaokrI laagalaI. tI sauwa kO. naarayaNarava gajaananarava Baalao yaaMcyaa puNyaa[-nao‚ AMgaat naanaa kLa‚ ijatko vaa[-T ittko calaayacao. caaMgalyaacaI kasa QarNao yaacaa ivacaarcaM manaat naahI. pNa ivaQaIilaKIt kahI vaogaLoca haoto. caaMgalaI maaNasaM AayauYyaat yaayalaa Kup maaozM puNya laagatM. pOsaa tr ksaahI va kovha imaLola pNa maaozI AaiNa qaaor manaacaI maaNasaM imaLNa ha f> naSaIbaacaaca Baaga rahU Saktao. 1958 saalaI kma-Qama- saMyaaoga AaiNa maaJao puNya mhNaUna kO. maukuMd koSavarava Qamaa-iQakarI (a AiQakarI  vyai>cyaa saMp-kat maI Aalaao. maaJao BarkTlaolao mana %yaaMnaI taLyaavar AaNalao. %yaaMnaIca puZo malaa ek ga`Mqa do}na %yaacao vaacana kravayaasa saaMigatlao. tao ga`Mqa mhNajao ‘EaI gau$cair~ 'haoya. PauZo 1960 maQyao ivavaah baMQanaat ADklaao. Qaaima-k vaR<aIcaI baayakao imaLalaI AaiNa AayauYyaacao sva$pca badlaUna gaolao. sa%pu$Yaavar ivaSvaasa zovaNaarI‚ caaMgalyaa gauNaaMcaI jaaopasaNaa krNaarI p%naI saaO. kusauma AaiNa Aamacyaa tIna knyaar%na (aMcaa tafa Gao}na naagapUrlaa Aalaao karNa 1970 saalaI naagapUrlaa badlaI JaalaI. ek idvasa saaO. kusaumalaa svaPnaat dRYTaMt Jaalaa. %yaat itlaa qaaor vyai>cao dSa-na Jaalao.pNa to kaoNa Aaho to kLlao naahI. puZo kahI idvasaaMnaI Aamacao SaojaarI igajaro yaaMnaI saaO.kusaumalaa ek maaisak idlao. svaPnaat  baiGatlaolaI vyai> AaiNa maaisakavar Asalaolyaa faoTaotIla vyai> ekca Asalyaacao baGaUna tI vyai> cakIt JaalaI. itcaI yaa sa%pu$YaaMcaI dSa-na GyaayacaI tIva` [cCa JaalaI. kma-Qama- saMyaaogaanao naanaaMcao naagapUrat Aagamana haoNaar Asalyaacao kLlao. roSaImabaagaotIla EaI ramaBaa} Aasaaolakr yaaMcao GarI [MdUrcao naanaa maharaja traNaokr Aalyaacao samajalao. itqaoca AamacaI gau$maa}laIcaI BaoT JaalaI. %yaa p`saMgaacao kaya vaNa-na k$? manaat ekca QaakQauk haotI yaaMnaa maaJao puvaa-yauYya kLlao tr ho malaa pdrat GaoNaar naahI. pNa gau$maa}laI dyaaLu. %yaaMcao SaojaarIca naagapUrcaoca p. pu. EaI baapUrava KatKoDkr maharaja basalao haoto. maaJaI daZI vaaZlaolaI‚ tovaZyaat baapUrava maharaja baaolalao‚ ‘ Aao saaQaubaaovaa‚ itqaM ka}na basalaat baaPpa! naanaajaIlaa namaskar kra‚ eknaaqaacaa Avatar Aaho. toca tuJa BalaM krNaar Aaho. AaiNa itqaoca maharajaaMnaI malaa va Aamacyaa kuTuMbaalaa pdrat Gaotlao‚ %yaaMcaa pazIvar ifrNaara AaiSa-vaadpr hat jaNaU saaMgat haota. Aata AamhI Aahaot tuJyaa pazISaI‚ kahI kaLjaI k$ nakaosa.

 

p. pu. naanaaMnaI Aamacao Garavar AprMpar p`oma  kolao. Anaok saMkT AalaIt. pNa  %yaatUna naanaaMnaIca AlagadpNao sauTka kolaI. AitSaya kzINa prIxaa Gaotlyaat. AaiNa %yaatUna saih salaamat baahor kaZlao. puZo maaJyaa tIna knyaa saaO. AaSaa‚  saaO. maayaa‚ saaO. klpnaa yaaMnaI pNa 1975 saalaI Anaug`ah Gaotlaa. Aaja %yaa tIGaI jaNaI p. pu. naanaaMcyaa saovaot Aahot. naanaaMsaarKo gau$ laaBaNao hI AitSaya BaagyaacaI gaaoYT Aaho. p. pu. naanaaMnaI Anaok kayao- krvaUna GaotlaI. sagaLyaaca gaaoYTI kqana kolyaa tr ek maaoza ga`Mqaca tyaar hao[-la. pNa ek gaaoYT Aavajau-na saaMgaaivaSaI vaaTto. AitSaya maaozo saMkT maaJyaavar Aalao.naanaaMcao dohavasaana Jaalao. mana Gaaba$na gaolao. prIisqatI [tkI ibakT JaalaI‚ vaaTlaM kaSaIlaa jaa}na doh gaMgaot Ap-Na kravaa. pNa naanaaMcaI ikmayaa iktI ivalaxaNa pha. sad\gau$ f> dohanao jaatat. prMtu to Aaplyaa pazISaI Asatat. yaacaa ek idvya AnauBava mhNaavaa . 1994 cyaa mao mahInyaat manaacyaa daolaayamaana Avasqaot idllaIlaa inaGaUna gaolaao. 24jaUna 1994 laa %yaa idvaSaI ra~I naanaa svaPnaat Aalao AaiNa savvaa laaK gaaya~I jap krNyaacaa AadoSa idlaa. ‘Aata naaokrI puro‚ irTayarmaoMT Gao}na Taka’. AsaahI AadoSa idlaa. evaZoca navho tr saaO.  kusaumalaa pNa hoca svaPna pDlao. itlaa ya&kuMD daKvaUna hvanaalaa kaya vastU laagatat yaacao ivastRt maaga-dSa-na kolao AaiNa saaO. kusaumalaa saaMigatlao‚ ‘savvaa navho tr 24 laaK gaaya~I jap %yaacao kDUna krvaUna Gao.’ Eawoya vaihnaIMcyaa kanaavar hI gaaoYT TaklaI. %yaacap`maaNao baabaasaahobaaMnaa pNa saaMigatlao. sana 94 cyaa d<a jayaMtIcyaa ]%savaat vaihnaIMnaI naanaaMcao faoTao samaaor maaJyaakDUna saMklp saaoDvaUna Gaotlaa. AaiNa saaMigatlao kI 8 laaK AaNaKI jap kr. mhNajao savvaa tohtIsa  laaKacaa gaaya~I japacaa saMklp saaoDlaa. (acao karNa ivacaarta baabaasaahoba mhNaala‚ ha jaastIcaa jap hvana‚ maaja-na‚ tp-Na krNyaa krta mhNaUna kravayaacaa Aaho. mhNajao eka idvasaatca tuJaa gaaya~I ya& hao} Saktao. f@t  ekca gaaoYT kbaUla krvaUna GaotlaI kI ekaca Aasanaavar basaUna jap k$ SakNaar naahI. caalata‚ ihMDta jap krona. baMQanaa%mak rahU SakNaar naahI. japalaa saaDotIna vaYao- laagalaI. AaiNa 8 naaovhoMbar 1997 laa yaa japacaI saaMgata JaalaI mhNaUna gaaya~I ya& Jaalaa. naanaaMcyaa kRponao Aalaolao saMkT tr dUr Jaalaoca. PaNa Anaok idvya AnauBavaaMcaa saaxaa%kar Jaalaa. PaNa naanaaMcao carNaI iktIhI saovaa kolaI trI kmaIca vaaTto.

 

kaya kravao kLtca naahI a QaIr ksaa maI Qa$ naanaa tumacaI saovaa kSaI k$?

 

janmaBaumaI jyaaMcaI traNaa a Aamaucao sad\gau$ naanaa aaQaRaa

ba`mhacaI saaxaat\ tI maUtI- a Ba> to naava GaovaUnaI trtI

Ba> to saaMgatI gaaáhaNao ]<ara dotI p`omaanao aa1aa

sad\gau$d<a sva$p naanaa a  nyaahaLUna baGatI Ba>aMnaa

AMtrI AaoLK pTtaMnaa a Anauga`h dotI Ba>aMnaa aa2aa

namaunaI EaI vaasaudovaaMnaa a ivaBautI dotI Ba>aMnaa

ivaBautInao cama%kar GaDlaa a mauka tao baaolau laagalaa aa3aa

p`saMgaI Aazivata naanaa a dSa-na dotI Ba>aMnaa

Apu-naI Baava saumanaanaa a naimatao naanaaMcyaa carNaa aa4aa

 

AnauBava: EaImatI laIlaata[- doSamauK

 

kahI vaYaa-pUvaI- Akaolyaalaa EaI d<amaharaja kuLkNaI- yaaMnaI ‘d<ayaaga’ ya& kolaa haota. %yaa ya&akirta [MdaorhUna EaI. naanaa maharaja traNaokr ho ]psqaIt haoto. ya&‚ ]%sava Kup caaMgalaa Jaalaa. PaNa Akaolyaat AsaunahI kahI ADcaNaIMmauLo AamhI ]%savaat jaast vaoL rahU Saklaao naahI. saMsaarat kaya‚ prmaaqaa-t kaya ivavaok AMgaI AsaNaM A%yaMt ja$rI Aaho. saMsaarat saMkT‚ ADcaNaI‚ pahuNao vagaOro vyaap caalaUca Asatat. %yaatUnahI maaga- kaZlaa paihjao. prMtu %yaavaoLosa ivavaokacyaa ABaavaI dudO-vaanao evaZI maaozI caalaUna AalaolaI sauvaNa-saMQaI dvaDlyaa gaolaI. Kup vaa[-T vaaTlaM. ektr Aata ya& vagaOro kmaI kolao jaatat. %yaatUna tao d<amaharajaaMnaI Aayaaoijat kolaa va d<avatar EaI naanaamaharaja pNa ya&akrta Aalao haoto. mhNajao dugQa–Sak-rayaaogaca mhNaavaa. [MdaOrlaa Aamacyaa naatovaa[-kakDo AamhI baroca vaoLa gaolaao haotao. naanaa pNa Akaolyaalaa baroca vaoLa yao}na gaolaot pNa %yaaMcyaa dSa-naacaa yaaoga Aalaa naahI. puZo AayauYyaat bar\yaaca GaDamaaoDI Jaalyaa. P`a%yaokacyaa AayauYyaat ek Asaa kaL yaotao kI‚ %yaavaoLI maanaisak AaiNa SaarIirk saMkTacaI daT kaLaoKI %yaacyaa AayauYyaavar psarto. kahI saucaonaasaM haotM. AaiNa  sava- saMplyaasaarK vaaTtM. PaNa vaaT\yaalaa AalaolaM kt-vya pNa krayalaaca pahIjao. ihMmat zovaayalaa pahIjao‚ AaQaIca Qaaima-k saMskar AsalaolaM mana prmaoSvarakDo‚ AQyaa%maakDo AiQakca AaoZlyaa gaolaM. Qaar\imak ga`Mqa‚ Aqyaai%mak sat\pu$YaaMcaI ASaI barIca saMpda vaacaNyaat AalaI. &anaoSvarI ga`Mqa AlaaOikk AsaUna %yaacyaa vaacanaanao‚ mananaanao‚ manaalaa samaaQaana AaiNa AanaMd imaLtao‚ AsaM AnaokaMkDuna eoklaM va vaacalaM haotM. %yaamauLo &anaoSvarI vaacaayalaa GaotlaI. &anaoSvaraMnaI gau$laa namana k$na vaarMvaar gau$caM mah%va vaNa-na kolaM Aaho. gau$caI stutI kolaI Aaho.gau$laa klpt$caI ]pmaa idlaI Aaho. vaNa-na krtaMnaa kLvaLlao Aaho. gaihvarlao Aaho. ho sava- vaacataMnaa  gau$t%vaa_la ]%saukta vaaTUna mah%va vaaTUna AapNahI gau$ krayalaa pahIjao. gau$ BaoTavaa hI AaoZ manaalaa laagalaI. mhNatat kI kaoNatohI sat\kaya-‚ sad\bauwI sa%yasaMklp prmaoSvar pUNa- krtao. la. jaaoSaIMcyaa pustkat vaacalaM haotM. gau$ SaaoQaavaa laagat naahI. p`%yaokacao gau$ zrlaolao Asatat. tSaI vaoL‚ yaaoga AapaoAap jauLuna yaotat. KaMDvyaalaa maaJaI bahINa haotI %yaaMcyaakDo AamhI gaolaao haotao. itqaUna AamhI AaoMkaroSvaralaa gaolaao. idvasaBar itqao mau@kama kolaa. AaoMkaroSvaraca dSa-na GaotlaM‚ manaat saarKo gau$ba_la ivacaar caalau haoto. ra~I AamhI KMDvyaalaa prt Aalaao. gaaZ Jaaop laagalaI haotI. trI svaPna pDlaM. AaoMkaroSvaracaM dSa-na Gao}na KalaI payaáyaa ]trt Asatanaa Kup laaMba pNa saaQaarNa baairk naaga vaoTaoLyaa vaoTaoLyaanao maaJyaabaraobar ]trt Aaho. baraobar sava-jaNa AsaunahI naagaacaI ]pisqatI ivaSaoYa jaaNavat haotI. samaaorca iBaMtIvar ‘hrI ! nama: iSavaaya’ ha maM~ ilahIlaa haota. phaTo jaaga AalaI tI svaPnaamauLo‚ manaalaa p`sannata vaaTlaI. ivaSaoYa baaoQa Jaalaa naahI. pNa puZo ek daona maihnyaanaMtr p. pu. EaI naanaamaharajaaMcao dSa-na hao}na [MdaorlaacaM %yaaMnaI malaa Anauga`h idlaa. maI AaiNa maaJaI maulagaI saOa. sauica~anaI pNa EaI. naanaaMcaa gau$maM~ Gaotlaa. AamhI Qanya Jaalaao. naMtr samajala kI‚ naanaaMcaa janma naagapMcamaIcaa Aaho. AaiNa Ka~I JaalaI kI svaPnaat  EaI naanaaMnaI malaa dSa-na idlao. sat\saMga Aa[- vaiDlaaMcaa‚ saMtacyaa AaiSa-vaadanao EaI. naanaamaharaja isaw pu$Yaacaa‚ d<avataracyaa dSa-naacaa va gau$kRpocaa malaa laaBa Jaalaa. eka vaYaI- [MdaOrlaa AamhI gau$paOiNa-maa AaiNa naagapMcamaIcyaa ]%savaalaa gaolaao haotao. KUPa Cana vaaTlaM. AjaunahI saaohLa DaoLyaasamaaor yaotao. EaI Baalao kakaMkDo naanaa Aalao haoto. maaJaI [cCa haotI naanaaMnaI GarI yaavaM. naanaaMcaI tbbaot barI navhtI . trI jara barM vaaTlyaa naMtr naanaa GarI Aalao haoto. AamhI savaa-MnaI paVpujaa kolaI. %yaavaoLosa Baalaokaka yaaMnaI madt kolaI. AjaunahI [MdaOrlaa %yaa ha^la maQao drbaarat KucaI-var basalaolao SaaMtpNaanao Ba>aMcyaa samasyaa saaoDvaNaaro naanaa AaiNa savaa-t AsaUnahI EaI naanaaMcaI Aa%ma sva$pat rMgauna gaolaolaI mautI- DaoLyaasamaaor ]BaI rahato. %yaaMca vaastvya jaaNavat. AaiNa mana AanaMdanao Ba$na yaotM.

 

jyaa jyaa izkaNaI mana jaaya maaJao a

%yaa %yaa izkaNaI inaja $p tuJao a

zovaIna mastk jyaa izkaNaI a

toqao tuJao sad\gau$ paya daonhI aa

 

aa idgaMbara idgaMbara EaIpad vallaBa idgaMbara aa

 

AnauBava: Saimaka mauQaaoLkr

 

sava-EaRitiSaraor%naM raijat pdaMbaujaM

vaodaMt gaBa- saUyaa-ya tsmaO EaI gaurvao nama: aa

 

jaIvaa%myaamaQyao jyaa Avya> Sa>I Asatat %yaa naohmaI baahorcyaa kuNaacyaa trI sahayyaanao jaagaRt haot Asatat. jaagaRt  krNaarI Sa>I baaho$na yaot Asato. AaiNa tI Aaplyaa maQaIla Avya> Sa>Ivar kaya- krto.yaanaMtr maaNasaacaa ivakasa hao} laagatao.%yaacao AQyaai%mak jaIvana caalaU haoto. AaiNa SaovaTI tao prmapiva~ va pUNa- hao}na jaatao. hI jaI p`ork Sa>I baaho$na imaLto tI ga`MqaatUna p`aPt hao} Sakt naahI.  hI Sa>I eka Aa%myaat dusar\yaa Aa%myaakDUnaca imaLto. tI dusar\yaa kuzunahI laaBat naahI. AapNa AayauYyaBar ga`MqaaQyayana kolao maaozo pMDIt Jaalaao trI sauwa Aaplyaalaa Asao idsaUna yao[-la kI AQyaaimak dRYTyaa AaplaI kahIca ]nnatI JaalaI naahI baaOiwk ivakasaasaazI ga`Mqaacao sahayya hao} Sakto. pNa AQyaai%mak ]nnatIsaazI ga`MqaacaI kahIca madt haot naahI. Aa%majaagaRtIsaazI baaho$na yaoNaarI Sa>I hI dusar\yaa Aa%myaakDunaca AalaIpahIjao. jyaa Aa%myaakDUna hI Sa>I  p`aPt haoto %yaalaa ‘gau$’ Asao mhNatat.AaiNa jyaa Aa%myaat hI Sa>I saMcaairt haoto %yaalaa ‘iSaYya’ Asao mhNatat. jaI vyai> Sa>I doto‚ %yaa vya@tIcyaa izkaNaI dusar\yaa vya@tI maQyao tI Sa@tI saMcaairt krNyaacao saamaqya- Asalao pahIjao. dusaro Asao kI jyaa vyai> maQao hI Sa@tI saMcaairt krNyaat yaoto. itcyaa zayaI tI ga`hNa krNyaacaI pa~ta AsalaI pahIjao. baIja ho ijavaMt Asalao pahIjao‚ xao~ sauwa naaMga$na tyaar Asalao pahIjao. AaiNa jyaavaoLI (a daonhI vya>I AlaaOikk AaiNa Asaamaanya Asatat. %yaaca vaoLI AQyaai%mak ivakasa GaDUna yaotao. P`akRtIcaa ek gaUZ inayama Aaho kI‚ xao~ tyaar haotaca itqao baIja yaotoca‚ Aa%myaalaa prmaaiqa-k Sa@tI saMcaairt krNaara Asaa kuNaI puZo yaotaoca. jyaavaoLI ga`hNa krNyaar\yaa vya>IcaI Aakr\YaNa Sa@tIlaa p`itsaad doNaarI dusarI Sa@tI puZo yaotoca. ASaIca parmaaiqa-k thana naanaamaharajaaMnaa baalavayaatca laagalaI. AaiNa kaojaaigarI paOiNa-maocyaa idvaSaI d<asva$p EaI vaasaudovaanaMd sarsvatI ToMbao svaamaIMnaI naanaaMnaa Anauga`h idlaa. jaovha saUyaao-dya haotao tovha tao ]gavalyaacao Aaplyaalaa svaaBaaivakpNao kLto AaiNa jaovha laaokaMcyaa klyaaNaaqa- laaokgau$ yaotat.tovha Aa%myaalaa sahjapNao kLUna yaoto kI %yaalaa sa%ya saapDlao Aaho. Kra gau$ gavasalaa kI‚ sa%ya saapDlao Aaho. Kra gau$ gavasalaa kI‚ sa%ya ho svayaMisaw Asato. to isaw krNyaasaazI dusar\yaa kaoNa%yaahI puravyaacaI garja naahI. to svayaMp`kaiSat Asato to isaw krNyaasaazI dusar\yaa kaoNa%yaahI puravyaacaI garja naahI. to svayaMp`kaiSat Asato to AgadI AMtyaa-maapyaM-t p`vaoSa krto. AaiNa sagaLo jaga ]d\GaaoYa krto kI ‘sa%ya Aaho’ Aqaa-t ho saaro A%yaMt EaoYX ASaa gau$Mnaaca laagaU Aaho. jyaa AQyaai%mak Sa>I gau$kDUna iSaYyaaMmaQyao saMcaairt haot Asatat‚ %yaa f> p`omaacyaa maaQyaamaatUna saMcaairt hao} Saktat. jyaalaa [-SvarI saaxaa%kar Jaalaolaa Aaho taoca Kra gau$ hao} Saktao. gau$caa AaiNa Aaplaa saMbaMQa mhNajao pUva-ja AaiNa vaMSaja yaaMcyaa maQaIla saMbaMQaasaarKa Asatao.gau$ ha AQyaai%mak dRYTyaa pUva-ja AsaUna iSaYya ha %yaacaa AQyaai%mak vaMSaja Asatao. parmaaiqa-k gau$nao saaQakamaQao saMka`imat kolaolyaa &anaapoxaa AiQak ]cca AaiNa piva~ Asao kahIhI naahI. AapNa [-Svaralaa pahU Sakt naahI karNa jaaopya-t AapNa maanava Aahaot taopya-Mt  Aaplyaalaa [-SvaracaI maanavaapoxaa ]ccatr klpnaaca krtaca yaot naahI. jaaopya-Mt AapNa maanava Aahaot tao pya-Mt Aaplyaalaa %yaacaI maanavaI $patca ]pasanaa krayalaa hvaI. Aaplyaa pUva-saukRtamauLo mhNaa ikMvaa Aaplyaa Aa[-vaiDlaaMcyaa puNyaa[mauLo‚ Aaplyaalaa naanaa maharajaaMsaarKo qaaor sa%pu$Ya laaBalao ho Aaplao AhaoBaagyaca Aaho. vaiDlaaMcao gau$ p. pu. baapUrava maharaja KatKoDkr‚ naagapUr tr puNyaacao horMbaraja kosakr Aa[-cao gau$‚ %yaamauLo gau$Ba>IcaM baaLkDUcaM Aamhalaa imaLalao. vayaacyaa 12 vyaa vaYaI- maayabaa[-MnaI Aaplyaa maulaaMnaa naanaa maharajaaMnaI Anauga`h Vavaa Asaa AadoSa idlaa. %yaap`maaNao 1978 saalaI sakaLI 7 vaajata EaI. saalpokraMkDo AamhaMlaa gau$maM~ idlaa. %yaa idvasaapasaUna AamhI itGaohI maI Saimaka‚ maaozI bahINa maIra iSarpUrkr lahana Baa} ica. naMdikSaaor Kr\yaa Aqaa-nao naanaaMcao Jaalaao. AaiNa %yaaMcao kRpaC~ Aamhalaa gavasalao. naanaaMcaa AnauBava saaMgaavaa Asao jaovha malaa ivacaarlao tovha malaa p`Snaca pDlaa kI kaya ilahavao karNa evaZyaa kalaavaQaI maQyao malaa %yaaMcaI [tkI idvya AnauBauit imaLalaI tI SabdatIt Aaho. AamhI AgadI lahana lahana haotao. ASaatca Aa[-laa )dyaivakaracao tIva` daona JaTko Aalao. %yaatUna  tI bacaavalaI. kahI vaYa- laaoTt naahI tr k^nsarsaar#yaa BayaMkr raogaanao itcyaavar JaDp GaatlaI. kaovaLyaa vayaat Aaplao maatRC~ ihravalyaa jaa[-la yaa iBatInao Aamacao kuTMba Saaokakula Jaalao. vaDIla ra~Midvasa Aa[-javaL basaUna jap krIt haoto. AamhI itGaohI BaavaMD Aapaplyaa prInao dovaalaa AaLivat haotao‚ %yaacaI k$Naa BaakIt haotao. pihlao Aa^proSana yaSasvaI Jaalao. sauTkocaa ina:Svaasa saaoDlaa. prMtu tIna maihnyaaMnaI prt dusar\yaa ba`osT maQyao k^nsar Jaalaa ho kLlao. maI lagaoca [MdaOrlaa gaolao. naanaaMnaa sava- hkIkt saaMigatlaI. naanaaMnaI malaa dovaIcaI ]pasanaa kravayaasa saaMigatlaI AaiNa  ‘kahIhI haoNaar naahI‚ tbyaot caaMgalaI hao[-la.' Asao saaMigatlao. Da^@TraMnaI tDk Aa[-laa mauMba[-laa jaaNyaasa saaMigatlao. Aa[-vaDIla AaiNa maaozI bahINa mauMba[-laa gaolao‚ va maI maa~ Akaolyaasa raihlao. AaiNa tasana\tasa naanaaMcyaa faoTaojavaL basaUna p`aqa-naa krIt basaayacao. AaiNa kuNaacaa ivaSvaasa basaNaar naahI‚ mauMba[-cyaa Da^@TraMnaI sava- zIk Aaho Asao jaovha saaMigatlao. %yaaxaNaI maI [tkI gaihva$na gaolao AaiNa naanaaMcaI Ananya saaQaarNa mahtI pTlaI. %yaanaMtr Aa[- 10 vaYao- jagalaI. AaiNa 17 mao 1995 raojaI maoMdutIla r@~s~avaanao maR%yau Jaalaa. Aaja maaJao maatR‚ iptR AaiNa gau$ ho tInahI C~ hrivalao Aaho  pNa maaJyaa gau$McaI idvya Sa@tI hI malaa saMsaar saagarat maaJao satt rxaNa krt Asato. to jarI Aaja nasalao trI %yaaMnaI daKvalaolyaa maagaa-nao jaaNao ho Aaplao AaVkt-vya Aaho. maI pNaacaa %yaaga k$na )dya$pI GaDyaamaQao p`omarsa AaoqaMbaUna Ba$na ‘naanaa’ naamaacao AmaRt p``aSana k$na jaIvanaacaa idvya AnauBava Gao} yaa. AaiNa naanaaMjavaL AapNa sava- baMQauBaiganaI imaLuna ekca p```aqa-naa k$ jaI Sa@tI maanavaalaa mau@tI p``aPt k$na doto‚ tI Aa%myaacaI Sa@tI Aamhalaa p`dana kra. AaiNa Aamacyaa nardohacao saaqa-k kra.