naanaaMcao baalapNa

p.pu. EaI naanaamaharajaaMcao Kro naava maat-MnD. GarI kaoOtukanao %yaaMnaa naanaa mhNat. toca puZo $Z Jaalao. prMtu SaMkrSaas~IMnaa jaNau kahI samajalao haoto‚ puZo haca maat-nD Aaplyaa kzaor saaQanaonao prmaoSvaravarIla ip`tInao puZo AnaokaMcyaa jaIvanaat Ba@tI‚ &ana‚ AQyaa%ma‚ yaaMcaa ]Ya:kala krNaar Aaho. %yaamauLo %yaaMcao maat-MnD ho naava saaqa- zrto. p. pu. naanaaMcao ipta EaI SaMkrSaas~I yaaMcyaavar EaImad\vaasaudovasvaamaIMcaa vardhst haotaca.

 

p. pu. naanaamaharaja 5-6 vaYaa-Mcao Asatanaaca %yaaMnaa EaImad\ vaasaudovaanaMd svaamaIMcaa sahvaasa va pirspYa- laaBalaa haota. baalapNaI naanaa [tr baalakaMp`maaNao  KoLNyaaeovajaI dur kaozotrI SaaMttonao basat.%yaaMnaa AByaasaasaazI kQaI saaMgaavao laagat nasao. [tr baalakaMpoxaa ho baalak vaogaLo Aaho ho vaiDla samajaUna haoto. %yaap`maaNao %yaaMnaa GaDivaNyaasaazI saMskar krIt haoto. ekda naanaa  sakaLI lavakr ]zlao naahI‚ tovha %yaaMnaa iSaxaa mhNauna vaiDlaaMnaI  %yaaMcao Daoko  iBaMtIvar AapTlao. %yaaidvasaapasauna naanaaMcaa  Asaa  dMDk haota kI to phaTo 3 laaca ]zt. Asaa kDk‚ kma-z ipta va inaYzavMat pu~ ASaaca saMskaranao naanaaMcyaa AQyaai%mak jaIvanaacaa GaDa Aakar Gaot haota.

 

p.pu. naanaaMcao baalavayaapasaunaca Bajana‚ ikt-na‚ stao~paz yaamaQyaoca AiQak laxa haoto va to inayamaanao krIt haoto. GarIca vaodSaaLa AsalyaamauLo vaOidk iSaxaNa pNa imaLt haoto. Aazvyaa vaYaI- naanaaMcaI AitSaya qaaTaMt mauMja JaalaI. maaOMjaIbaMQanaamauLo %yaaMcyaa  dOnaMidna AacarNaat ~Ikala saMQyaa‚ jap‚ AnauYzana yaaMcaI Bar pDlaI. [tr maulaaMp`maaNao naanaahI SaaLot gaolao. prMtu ekda SaaLotIla iSaxakanao KaoTo baaolaayalaa saaMigatlao to %yaaMnaa $calao naahI. %yaaMnaI Aaplyaa tIqa-$panaa  saaMigatlao‚ “ijaqao svat: iSaxakca KaoTo baaolaayalaa iSakvatat ASaa ibagaarI SaaLot malaa jaayacao naahI.” vaiDlaaMnaI pNa %yaaMnaa Aag`ah kolaa naahI. ASaa irtInao naanaaMcao laaOikk iSaxaNa yaoqaoca saMplao p.pu. naanaaMnaI  GarI va puZo [Mdaor yaoqao vaodSaaLot vaOidk iSaxaNaacao QaDo Gaotlao.